YAMK-opinnäyte: asiakaslähtöisyyttä ja proaktiivisuutta terveys- ja hoitosuunnitelmaan


​Taru Hermens tutki YAMK-opinnäytetyössään, mitä asiakaslähtöisyydellä ja proaktiivisuudella ymmärretään terveys- ja hoitosuunnitelmassa ja miten ne toteutuvat käytännössä. Kehittämistyössä tuotettiin uusia ideoita asiakaslähtöisyyden ja proaktiivisuuden toteutumisen parantamiseen.

Asiakaslähtöinen ja proaktiivinen terveys- ja hoitosuunnitelma

Aihetta on tutkittu vähän sekä kansainvälisesti että kotimaisesti. Terveys- ja hoitosuunnitelma koordinoi hoitoa avoterveydenhuollossa hoitojaksojen välillä. Sen tavoitteena on sekä motivoida asiakasta omahoitoon voimavarojensa rajoissa että taata saumaton hoito eri palvelunantajien välillä kaikkien noudattaessa yhtä ja samaa terveys- ja hoitosuunnitelmaa.

Tehdyn systemaattisen kirjallisuuskatsauksen perusteella voidaan sanoa, että asiakaslähtöinen ja proaktiivinen terveys- ja hoitosuunnitelma on tasavertaisessa kumppanuussuhteessa yhdessä tehty suunnitelma. Se kunnioittaa asiakkaan arvoja ja mieltymyksiä ja auttaa hoidon hallinnassa. Suunnitelman päämääränä on  terveyden edistäminen. Asiakkaalle on keskeistä aktiivinen osallistumien terveys- ja hoitosuunnitelman tekemiseen ja sitoutuminen omahoitoon ja ammattihenkilölle asiakkaan todellisen tilanteen kartoittaminen ja koko hoidon koordinointi.

Asiakaslähtöisen ja proaktiivisen terveys- ja hoitosuunnitelman toteutuminen

Asiakaslähtöisyyden ja proaktiivisuuden sisäistäminen kirjaamisessa ja toiminnassa vaatii harjoittelua.  Helsingin kaupungin terveysasemilla terveys- ja hoitosuunnitelmien tekeminen on aloitettu syksyllä 2015 ja keväällä 2016 tehdyssä nykytilan kartoituksessa voitiin todeta, että omahoidon näkyvyys koko suunnitelman läpi ja suunnitelman yksiselitteinen ymmärrettävyys tarvitsevat vielä terävöittämistä. Proaktiivisessa hoidossa on keskeistä ammattihenkilön asiakkaalle antama tuki ja kannustus omahoidon toteuttamisessa. Terveys- ja hoitosuunnitelmien kirjaamisessa valmentavan otteen näkyminen vaatii vahvistusta.

Opinnäytetyössä ehdotetaan asiakkaan todellisen tilanteen ja voimavarojen kartoittamiseksi motivoivaa haastattelua. Asiakasymmärryksen pohjalta voidaan asettaa yhdessä konkreettisia ja realistisia välitavoitteita sekä asiakkaan tilanteeseen sopivia keinoja hoidon toteuttamiseen. Suunnitelma kirjataan niin selkeästi ja konkreettisesti, että se toimii ohjeena asiakkaalle sekä ammattilaisille. Suunnitelma sisältää kannustavan tukitoimen (soitto tai sähköinen viestintä) ajankohdan ja aiheen, suunnitelman seuranta- ja arviointitavan sekä aikataulun tavoitteiden saavuttamiseen. Punaisena lankana on asiakkaan omahoidon näkyminen läpi suunnitelman.

Kehittämistyö tehtiin osana Helsingin kaupungin avosairaanhoidon toiminnan muutosta. Kehittämistyön tuloksia voidaan hyödyntää toimeksiantajan toiminnan kehittämisessä ja työyhteisön koulutuksessa sekä muissa terveydenhuollon yksiköissä.

Lisätietoja:

Taru Hermens
Tulevaisuuden tietojohtaminen sosiaali- ja terveysalalla, YAMK
taruhermens(at)gmail.com


Viimeksi muokattu 5.1.2017 14:33