YAMK-opinnäyte: Yrityksen kriisitiedotusvalmiuksien kehittäminen


Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelija Tuomas Liukkonen selvitti opinnäytetyössään ”Yrityksen kriisitiedotusvalmiuden kehittäminen” organisaatiossa tarvittavia valmiuksia onnistuneen kriisitiedotusvasteen luomiseksi. Opinnäytetyö tarjoaa helposti lähestyttävän työkirjan organisaation kriisitiedotusjärjestelmän kehittämiseen ja sitä voidaankin hyödyntää niin ikään kriisitiedotusjärjestelmän kuin myös yrityksen jatkuvuussuunnittelun työkirjana.

Opinnäytteessä kuvataan yrityksen kriisitiedotusta kriiseihin varautumisen, normaaliolojen järjestelyjen sekä sidosryhmien näkökulmasta ja se tarjoaa lukijalleen kriisitiedotussuunnitelman laatimisessa ja toteuttamisessa hyödynnettävät työlistat sekä teorian sen eri vaiheisiin tutustumiseksi.

Opinnäytetyöstä selviää, miten yritys voi turvata kriisin jälkeisen ajan liiketoimintaedellytyksiään tiedotuksen näkökulmasta, tyydyttää sidosryhmiensä informaatiotarpeen tehokkaasti sekä käyttää kriisin johdosta mahdollisesti korostuneen mediahuomionsa optimaalisesti hyväkseen. Näiden näkökulmien kautta kuvataan kriisitiedotusjärjestelmän rakentamisessa huomioitavat elementit sekä kriisitiedotusta tukevat toimenpiteet ja apuvälineet.

Kriisitiedotus ja Liukkosen näkökulma käsitellä kriiseihin valmistautumista ovat mm. sosiaalisen median käytön yleistyttyä hyvin ajankohtaisia ja opinnäytteen mukaan kriisitiedotus- tai jatkuvuussuunnittelua ei voidakaan enää pitää riittävänä ilman uusien viestintätapojen omaksumista ja suunnittelua sekä käyttöönotto jo hyvissä ajoin osana yrityksen normaalia viestintää.

Tutkimusmenetelminä Liukkonen on käyttänyt pääasiallisesti kirjallisuus- ja teknologiakatsausta, joiden avulla alan tärkeimpien tutkijoiden ja ammattilaisten tutkimustulokset ja tietotaito on kerätty yhteen loogiseksi kokonaisuudeksi ja jota verrataan modernin tekniikan sekä käytössä olevien kaupallisten teknologioiden ja sovelluksien mahdollisuuksiin kriisitiedotusjärjestelmän luomisessa, kehittämisessä sekä auditoinnissa.

Jatkotutkimusaiheiksi Liukkonen mainitsee opinnäytteessään mm. yritysten sosiaalisen median käytön kriisitiedottamisessa, kriisitiedotusteknologian sekä tilannekuvan luomisen kriisitilanteessa mediaseurantaa hyödyntäen. Myös kieli-, kulttuuri- ja aikaerojen vaikutukset kriisitiedottamiseen ja sen suunnitteluun eivät nousseet esille yhdessäkään opinnäytteen lähdeaineistona tutkitussa teoksessa.

Liukkonen toteutti opinnäytteensä yksilötyönä vuosien 2015 sekä kevään 2016 aikana. Opinnäytetyö on julkinen ja työ sekä sen tiivistelmä ovat sähköisesti vapaasti saatavilla https://publications.theseus.fi/-sivuston kautta.

Lisätietoja:

Tuomas Liukkonen
Turvallisuusosaamisen koulutusohjelma (YAMK)
liukkonenttk(at)gmail.com​


Viimeksi muokattu 19.5.2016 9:42