YAMK-opinnäyte: Yrityksen digitaalisuuden kehittäminen voi ratkaista arjen ongelmia


​Laurea ammattikorkeakoulun liiketalouden YAMK-opiskelija Senja Luoma tutki päättötyössään digitaalisuuden kehittämistä perinteisen liiketoiminnan PK-yrityksessä. Digitaalisuuden kehittämisen ansiosta, kohdeyrityksessä löydettiin ratkaisumalli yritystä vaivanneeseen  suurimpaan kasvun esteeseen; osaavan työvoiman rekrytoimiseen. Kohdeyrityksessä rekrytointien määrä kasvoi kehitystyön ansioista hurjat 290 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Senja Luoman päättötyö käsittelee siivousalalla toimivan Sivex Oy:n digitaalisen markkinoinnin ja toimintatapojen kehittämistä. Työn tavoite oli tuottaa kohdeyritykselle uutta tietoa digitaalisen markkinoinnin ja toimintatapojen kehittämisestä. Ajanjaksollisesti kehitystyö toteutettiin vuoden 2017 tammikuun alusta syyskuun loppuun. Kehittämistyö toteutettiin kohdeyritys Sivex Oy:n toimeksiantona.

Kehitystyön aikana Sivex Oy:ssa kokeiltiin rohkeasti uusia digitaalisia toimenpiteitä. Päättötyön tekijä, Senja Luoma, osallistui itse aktiivisesti toimintatapojen suunnitteluun, toimeksipanoon sekä tulosten analysoimiseen.  Kehitystyön avulla löydettiin monia käytännöllisiä ratkaisuja kohdeyrityksen digitaalisen tilan parantamiseksi. Työn avulla luotiin kohdeyritykselle digitaalinen rekrytointimalli, jonka ansiosta uuden työvoiman rekrytointien määrä kasvoi vuodentakaiseen verrattuna 290 prosenttia. Kohdeyrityksen verkkosivuliikenne kasvoi 323 prosenttia vuoden takaiseen. Lisäksi kehitystyön toteutuksen kautta saavutettiin korkeita konversioprosentteja digitaalisista markkinointikampanjoista. Työnavulla kerättiin mielenkiintoisia havaintoja liittyen kohdeyrityksen asiakastyytyväisyydestä digitaalisen markkinointitutkimuksen avulla.

Kehitystyön kautta pystyttiin lisäksi lisäämään kohdeyrityksen ymmärrystä eri markkinointitoimenpiteiden tehokkuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Esimerkiksi kehittämistyön aikana kohdeyrityksen sisältömarkkinointia kehitettiin onnistuneesti, mutta sen tuomaa etua tilauksien määrässä tai myynnin lisääntymisessä ei kuitenkaan pystytty näyttämään toteen. Sisältömarkkinointia voidaankin pitää toimivana keinona brändin kehittämiseen, näkyvyyden parantamiseen ja uusien kontaktien luontiin, mutta se ei ole ensisijainen toimenpide liiketaloudellisen voiton tavoittelemiseen.

Opinnäytetyö toteutettiin toimintatutkimuksena. Työn tärkein teoreettinen viitekehys rakentui digitaalisuutta käsittelevän uuden kansainvälisen ja kotimaisen kirjallisuuden sekä aikaisemman tutkimuksen pohjalle. Tiedonkeruussa hyödynnettiin osallistuvaa havainnointia, digitaalisten analyysityökalujen avulla kerättyä dataa sekä työn yhteydessä tuotetun markkinointitutkimuksen kautta saatuja tuloksia. Senja Luoma toimii yrittäjänä konsultti- ja IT-palveluja tarjoavassa Santelo Oy:ssa.  Santelo Oy tarjoaa digitaalisen tilan kehittämistä palveluna myös muille yrityksille.

Lisätietoja

Senja Luoma,
opinnäytetyön tekijä
Yrityksen kasvuun johtaminen, YAMK


Viimeksi muokattu 15.11.2017 10:08