YAMK-opinnäyte: Vuorovaikutuskonsepti virtuaaliopetukseen


​Turvallisuusjohtamisen ylemmän korkeakoulututkinnon koulutusohjelmassa opiskeleva Henrik Matilainen on julkaissut kehittämistyönsä, jonka kohteena oli Laurean ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opintojen virtuaaliopetus. Kehittämistyössä virtuaaliopetusta lähestyttiin vuorovaikutuksen ja tiimityön näkökulmista. Kehittämistyöllä on pyritty siihen, että opiskelijoiden välinen vuorovaikutus on virtuaaliopintojaksoilla tulevaisuudessa sitoutuneempaa, säännöllisempää, aktiivisempaan, rehellisempää ja yhteisöllisempää. Kehittämistyössä laaditun konseptin avulla opettaja voi virtuaaliopintojakson aikana ohjata opiskelijoita yhä paremmin niin esittäytymään ja tiimiytymään kuin rakentamaan tietoa yhteisöllisesti.

Virtuaalinen vuorovaikutusosaaminen on tulevaisuuden ydinosaamista

Yhä enemmän työtä tehdään verkostoissa ja yhteistyönä eri asiantuntijoiden välillä erilaisia teknologioita hyödyntäen paikasta riippumatta. Kun työtä tehdään globaalisti ja maantieteellisesti eri paikoissa, aiheuttaa tämä sen, että työntekijöillä ei välttämättä ole aiempaa yhteistä historiaa, eikä välttämättä tunneta toisen asiantuntijuutta ja potentiaalia. Tulevaisuudessa ydinkysymys ei olekaan tietotaidon lisääminen vaan ennemminkin se, miten ihmiset saadaan jakamaan tietonsa toisilleen ja kohtaamaan myös reaaliajassa virtuaalisesti.

Kehittämistyössä aihetta lähestyttiin opiskelijan näkökulmasta

Kehittämistyössä tutkimusongelmana oli kysymys, miten virtuaalinen vuorovaikutus tulee rakentaa virtuaaliopinnoissa. Aineisto kehittämistyössä kerättiin 11 teemahaastattelulla ja virtuaalisesti niin viidellä ideointityöpajalla kuin yhdellä testaustyöpajalla. Kehittämistyöhön osallistui yhteensä 26 ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijaa.

Virtuaalinen vuorovaikutusosaaminen syvenee koulutuksen avulla

Kehittämistyön perusteella pääosa opiskelijoista kaipaa täydennyskoulutusta ja tukea virtuaalisessa toimintaympäristössä toimimiselle. Erityisesti ne opiskelijat, joilla on ennakkoon syvällinen virtuaaliosaaminen, toivovat yhä enemmän kasvokkaista kohtaamista ja yhä yhteisöllisempää ja syvempää vuorovaikutusta virtuaaliopintoihin. Kehittämistyön johtopäätöksinä voidaan todeta, että virtuaalinen vuorovaikutus virtuaaliopintojaksolla on riippuvainen niin toisten tuntemisen, teknisten valintojen kuin tiimiytymisen onnistumisen kanssa. Näihin asioihin tulee niin opiskelijoiden kuin opettajien kiinnittää huomiota virtuaaliopintojaksoilla työskennellessään. Huomionarvoista on, että vuorovaikutukseen tukeutuva virtuaaliopetus on vain osittain ajasta vapaata oppimista.

Lisätietoja:

Henrik Matilainen
Turvallisuusjohtamisen koulutusohjelma, YAMK
puh. +358 50 3257325 / henrikmatilainen[@]hotmail.com


Viimeksi muokattu 2.6.2017 15:27