YAMK-opinnäyte: Varhaiskasvatuksen perhetyöllä apua perheiden arkeen


​Varhaiskasvatuksen perhetyö on palvelu, jota tarjotaan Suomessa jonkin verran, mutta kaikissa kunnis-sa tätä palvelua ei järjestetä. Melanie Kuparinen ja Katja Ojala ovat selvittäneet opinnäytetyössään ”ja kaiken A ja O on avoin ja luottamuksellinen yhteistyö”, mitä asioita olisi hyvä ottaa huomioon, kun kun-nassa käynnistetään varhaiskasvatuksen perhetyö uutena palvelumallia.

Laurea ammattikorkeakoulun Hyvinkään toimipisteessä marraskuussa 2016 esitetyssä opinnäytetyössä tuodaan esille, että meneillään olevan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen muutok-sissa perheille tulee tarjota uudenlaisia palveluja, joita järjestetään peruspalveluiden piirissä.

Palvelua matalalla kynnyksellä

Perheille tarvitsevat palveluja, joihin hakeutuminen on helppoa. Lapsiperhekyselyssä 2012 tuli esille, että per-heet kokevat palvelusta saatavan tuen riittävämmäksi, kun palvelu on helposti saatavilla. Perheet joutuvat jo-nottamaan esimerkiksi kasvatus- ja perheneuvoloihin ja jonottamisen aikana pulmatilanteet voivat kasvaa haas-tavammiksi. Sosiaali- ja palvelurakenneuudistus tuo monessa kunnassa eteen tilanteen, että palvelut karkaavat entistä kauemmas asiakkaista.

Varhaiskasvatus on peruspalvelu, joka tavoittaa suurimman osan lapsiperheistä. Tämän vuoksi varhaiskasvatuk-sen piiriin sopii luontevasti myös perhetyön toimintamalli. Varhaiskasvatuksen perhetyö palvelee perheitä par-haiten silloin, kun perhe voi olla työntekijään itse yhteydessä ja palvelu on saatavilla nopeasti. Varhaiskasvatuk-sen perhetyön tehtävä on olla perheiden tukena ja apuna pienemmissäkin arjen pulmissa ja näin ehkäistä on-gelmien kasvamista ja kasaantumista.

Mallin keskiössä ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työ

Varhaiskasvatuksen perhetyöntekijöiden kokemuksia kartoitettaessa työntekijät painottivat ratkaisu- ja voimava-rakeskeisyyden merkitystä työssä. Varhaiskasvatuksen perhetyöntekijän tehtävä ei ole etsiä ratkaisuja perheiden puolesta, vaan työntekijä toimii rinnalla kulkijana ja tukee perheitä etsimään itse ratkaisuja haastaviin tilantei-siin sekä löytämään voimavaroja itsestään ja omista lähtökohdistaan.

Varhaiskasvatuksen perhetyöntekijät olivat havainneet, että parhaiten perheiden hyvinvointia edistävään tilan-teeseen päästään tuomalla esiin myönteisiä toimintatapoja, joita perhe toteuttaa haastavissa tilanteissa. Myön-teinen palaute luo perheelle onnistumisen kokemuksia ja toimii voimaannuttavana keinona arjen pulmatilan-teista selviytymiseen.

Toimintamalli tutuksi

Kun lähdetään kehittämään uutta palvelumallia, on hyvin tärkeää huomioida muut perhepalveluja tuottavat tahot. Perhetyötä tarjotaan eri muodoissa (esimerkiksi lastensuojelun perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu, neuvolan perhetyö) ja palveluntarjoajien tulisi toimia yhteistyössä, jotta palveluverkostosta muodostuisi mah-dollisimman selkeä. Varhaiskasvatuksen perhetyön toimintamallin avaaminen muille toimijoille mahdollistaa keskustelun siitä, miten palvelut täydentävät parhaiten toisiaan. Vaikka saman tyyppistä palvelua järjestetään eri toimijoiden tahoilta, ei palveluiden tule kilpailla keskenään vaan saada aikaan tilanne, jossa ennalta ehkäi-sevällä työllä vähennetään merkittävästi korjaavan työn tarvetta.

Uutta palvelumallia kehitettäessä on huomioitava palvelun markkinoinnin merkitys. Varhaiskasvatuksen perhe-työn toimintamallia tulee markkinoida ja selkiyttää sekä yhteistyökumppaneille että asiakkaille, mutta myös varhaiskasvatuspalveluiden sisällä markkinointi on tärkeää. Varhaiskasvatuksen perhetyöntekijän tulee osallis-tua aktiivisesti tilanteisiin, joissa hän tulee asiakasperheille tutuksi ja kynnys lähestyä työntekijää tulee mahdol-lisimman matalaksi. Varhaiskasvatuksen työntekijöiden on tunnettava tarjolla oleva palvelumalli, jotta he osaavat ohjata perheitä palvelun piiriin.

Aikaa ja tukea perhetyölle

Varhaiskasvatuksen perhetyö on palvelu, jonka vaikuttavuuden mittaaminen on vaikeaa. Ennalta ehkäisevien palveluiden haaste onkin se, että miten saadaan kunnat järjestämään palveluita, kun resurssit niukkenevat koko ajan. Palvelun vaikuttavuutta asiakkaiden näkökulmasta voidaan selvittää asiakaskyselyjen avulla. Uuden toimintamallin käynnistymiselle ja kehittymiselle tulee antaa aikaa, koska positiiviset vaikutukset tulevat usein näkyviin vasta pitkän ajan kuluttua.

Perhetyö on työmalli, jossa työntekijä joutuu astumaan perheen reviirille. Tämän johdosta työ on henkisesti kuormittavaa ja työntekijän jaksamisesta on huolehdittava. Työparityöskentely antaa mahdollisuuden tilantei-den jakamiseen ja lisää työntekijän jaksamista. Työnohjauksessa työntekijä pääsee käymään läpi työtilantei-taan sekä käsittelemään tunteitaan turvallisesti.
Uuden palvelumallin kehittäminen laadullisen tutkimuksen avulla

Varhaiskasvatuksen perhetyön toimintamallin kehittäminen osaksi varhaiskasvatuspalveluja oli lähtökohtana Kuparisen ja Ojalan tutkimukselliselle kehittämistyölle. Opinnäytetyöhön koottiin pohjaksi teoriatietoa, jota peilattiin teemahaastatteluiden ja learning café-tilaisuuden tuottamiin, kokemukselliseen tietoon perustuviin, aineistoihin. Teemahaastatteluissa haastateltavina oli kolme muissa kunnissa toimivaa varhaiskasvatuksen per-hetyöntekijää. Learning café-tilaisuuteen osallistui kehittämistyön yhteistyökunnan varhaiskasvatuksen henkilös-töä.

Lisätietoja:

Katja Ojala
Sosiaalialan YAMK-koulutusohjelma
Perhekeskeisen varhaiskasvatuksen johtaminen ja kehittäminen
puh. +358 40 516 0377, katjamaria77@gmail.com


Viimeksi muokattu 5.12.2016 10:41