YAMK-opinnäyte: Vanhusten hoitotyön johtaminen


​Systemaattinen kirjallisuuskatsaus muodostaa kokonaiskuvan lähiesimiesten vanhusten hoitotyön johtamisesta. Tavoitteena on lisätä tietoa hoitotyön johtamisesta laitoshoidossa. Vanhusten hoitotyön johtaminen koostuu johtamisen moniulotteisesta sisällöstä sekä vanhusten hyvää hoitotyötä edistävistä ja ehkäisevistä johtamistekijöistä. Tutkimustulosten perusteella voidaan johtamisen avulla kehittää geriatrista hoitotyötä vanhuksia hoitavissa laitoksissa.

Vanhusten hoitotyön johtaminen laitoshoidossa

Vanhusten hoitotyön johtamisen moniulotteinen sisältö laitoshoidossa on hoitotyön johtaminen, ihmisten johtaminen, asiajohtaminen, tiimijohtaminen, vastuullinen johtaminen, strateginen johtaminen, johtamisosaaminen sekä valmentava johtaminen. Vanhusten hyvää hoitotyötä laitoshoidossa edistävät perustehtäviin, henkilöstötoimintoihin, vuorovaikutukseen, työhyvinvointiin ja asiakaslähtöisyyteen liittyvät johtamistekijät. Hyvää vanhusten laitoshoitoa estävät puutteelliseen vuorovaikutukseen, huonoon työn organisointiin, epäluottamukseen ja huonoon työilmapiirin liittyvät johtamistekijät.

Moniulotteinen sisältö

Vanhusten hoitotyön johtaja joutuu työssään hallitsemaan johtamisen ja johtajuuden monipuolisesti. Keskeinen vanhusten hoitotyön johtamisen sisältö on valmentava johtaminen. Siihen sisältyvä kannustava johtaminen mainitaan seitsemässä tutkimusaineiston artikkelissa. Neljässä tutkimuksessa korostetaan valmentavan johtamisen sisältöä osaamisen johtamista ja kolmessa tutkimuksessa muutosjohtamista. Vanhusten hoitotyössä korostuu ihmisten johtaminen ja siihen sisältyvä johtamisrooli. Johtamisroolia käsittelee viisi tutkimusta.

Edistävät johtamistekijät

Hyvää vanhusten hoitotyötä laitoshoidossa edistää johdon ja henkilöstön välinen vuorovaikutus. Neljä tutkimusaineiston artikkelia painottaa johdon ja henkilöstön yhteistyötä sekä viisi tutkimusta käsittelee kommunikaatiota. Viisi tutkimusta arvioi johtajan antamaa palautetta ja kolme tutkimusta käsittelee kehityskeskusteluita.

Estävät johtamistekijät

Huono työn organisointi estää hyvän vanhusten laitoshoidon toteutumista. Neljä tutkimusta käsittelee kehittämisen puutetta johtamisessa. Epäselvää työnjakoa painottaa kolme tutkimusta ja kaksi tutkimusta viittaa johtamisen ajanpuutteeseen. 

Johtopäätökset

Vanhusten hoitotyön johtaminen on moniulotteista. Keskeisessä asemassa on valmentava johtaminen, ihmisten johtamiseen sisältyvä johtamisrooli sekä johtamistekijänä johdon ja henkilöstön välinen vuorovaikutus. Tutkimusaineistossa hoitotyön johtajan ominaisuudet jäävät vähälle huomiolle. Johtaminen on opittavissa oleva taito. Huono työn organisointi on merkittävä vanhusten hyvää hoitotyötä estävä johtamistekijä.

Tulosten hyödyntäminen

Tuloksia voidaan hyödyntää laitoshoidossa geriatrista hoitotyötä kehitettäessä johtamisen avulla. Kirjallisuuskatsaus lisää lähiesimiesten tietoa vanhusten hoitotyön johtamisesta sekä selkiyttää niitä johtamisen alueita, joihin tulee erityisesti kiinnittää huomiota.

Opinnäytetyön toteuttaminen

Opinnäytetyön menetelmä on systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Koko-naiskuva vanhusten hoitotyön johtamisesta muodostuu aikaisemman tutkimustiedon perusteella. Tutkimusaineisto koostuu sähköisistä tietokannoista ja manuaalisesti etsityistä tieteellisistä artikkeleista. Metodologinen lähtökohta on kvalitatiivinen. Tutkimusaineisto käsittää 18 tieteellistä artikkelia. Analysointimenetelmänä on induktiivinen sisällönanalyysi.

Lisätietoja:

Heidi Hasanen
Terveys- ja hyvinvointipalvelujen johtaminen ja kehittäminen, YAMK
Puh. +358 50 571 6794


Viimeksi muokattu 28.5.2017 20:51