YAMK-opinnäyte: Uusi malli sopimusehtojen visuaaliseen esittämiseen


​YAMK-opiskelija Sanna Salo tutki opinnäytetyössään, miksi kuluttajat eivät lue tekemiensä sopimusten ehtoja ja miten sopimusehdot tulisi esittää, jotta ne koettaisiin kiinnostavampina. Opinnäytetyössä luotiin kehittämistyön tuloksena malli vakuutusehtojen kuluttajaystävällisempään esittämiseen ja siten kannustetaan kuluttajia vakuutusehtojen lukemiseen.

Tulosten perusteella voidaan todeta, että nykyisin käytössä olevat kuluttajasopimukset eivät ole niin hyviä ja kuluttajaystävällisiä kuin ne voisivat olla. Työssä luotiin nudge- eli tuuppaustoimenpide vakuutusehtojen visualisoinnilla ja opinnäytetyön tulosten pohjalta luotiin malli vakuutusehtojen kuluttajaystävällisempään esittämiseen. Sen avulla pyritään edistämään vakuutusehtojen parempaa ymmärtämistä ja luettavuutta. Tuuppauksella tarkoitetaan toimenpidettä, jolla pyritään vaikuttamaan ihmisen päätöksentekoon tavalla, joka johtaa yksilön kannalta paremman valinnan tekemiseen.

Työssä yhdistetään innovatiivisesti eri alojen teoriaa ja tutkimusta. Työn viitekehys kattaa teoriaa sopimusehdoista, käyttäytymistaloustieteestä sekä visualisoinnista. Sopimusehtoja tarkastellaan niiden ymmärrettävyyden, kuluttajasopimusten nykytilan sekä niiden ongelmien näkökulmasta. Käyttäytymistaloustieteestä perehdytään päätöksenteon ilmiöihin ja peilataan niitä sopimussuhteisiin. Lisäksi tarkastellaan kuluttajan haavoittuvuutta. Visualisoinnin teoriaa käsitellään sopimusten näkökulmasta.

Empiirisessä osiossa kartoitettiin kuluttajien ja asiantuntijoiden näkemyksiä siitä, mikä nykyisissä kuluttajasopimuksissa on ongelmana. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena hyödyntäen eri tutkimus- ja aineistonkeruumenetelmiä kuten kuluttajakyselyä, asiantuntijoiden teemahaastatteluja sekä käyttäytymistaloustieteen asiantuntijoille pidettyä työpajaa. Kuluttajakyselystä kävi ilmi, että kuluttajat kokevat sopimusehdot liian työläiksi lukea. Haastatellut asiantuntijat kokivat paikoitellen myös haastavaksi lähteä uudistamaan sopimusehtoja. Visualisoinnin osalta lisäksi esille nousi huoli siitä, kuinka monella tavalla kuvaa voidaan tulkita. Opinnäytetyö antaa kuitenkin viitteitä siitä, että sopimusehtojen visualisoinnilla voidaan selkeyttää ehtoja ja helpottaa niiden lukemista sekä ymmärtämistä. Vakuutusehtoja siis luetaan, jos ne koetaan miellyttäviksi ja houkutteleviksi. Siksi on tärkeää vaikuttaa siihen, millaisiksi kuluttaja kokee vakuutusehdot.

Työ on ensimmäinen suomenkielinen aihetta käsittelevä julkaisu ja kotimainen avaus alueella, joka on nähty lakimiesten yksinoikeutena. Opinnäytetyön aihe, tutkimusongelma ja tulokset ovat myös merkittäviä niin kuluttajien, yritysten kuin viranomaistenkin kannalta, minkä lisäksi aihe on ajankohtainen EU:ssa. Opinnäytetyö on erityisen hyödyllinen suomalaisille edelläkävijöille, jotka pystyvät opinnäytetyötä hyödyntäen toteuttamaan läpinäkyvyyden aiempaa paremmin ja siten vähentämään ristiriitatilanteita. Opinnäytetyössä saatuja tuloksia voidaan hyödyntää kuluttajille suunnatuissa sopimus- ja käyttöehdoissa, joiden ymmärrettävyyttä ja helppolukuisuutta halutaan parantaa. Kehittämistyö toteutettiin vakuutustoimialan kontekstissa, mutta työssä saatuja oppeja voidaan siirtää ja soveltaa myös muille toimialoille, kuten energia- ja telealalle sekä muihin kuluttajille suunnattuihin sopimusehtoihin. Tulosten siirrettävyys ei myöskään rajoitu ainoastaan kuluttajasopimuksiin, sillä kehitetty malli on sovellettavissa myös yritysten välisiin sopimussuhteisiin.

Käyttäytymistaloustieteen näkökulman tuominen mukaan sopimustoiminnan tarkasteluun on kokonaan uusi näkökulma, joka antaa aihetta lisätutkimuksille. Jatkossa olisikin mielenkiintoista tutkia miten visualisointi yhdistettynä sopimusehtojen sisällön kehittämiseen ja radikaalimpaan uudistamiseen parantaisi niiden ymmärrettävyyttä.

Lisätietoja:

Sanna Salo 
Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä, YAMK
Puh. +358 50 595 3211, sannap.salo(at)gmail.com


Viimeksi muokattu 27.4.2017 15:36