YAMK-opinnäyte: Työkalu organisaation tietojen luokittelemiseksi


​Laurea-ammattikorkeakoulussa julkaistu opinnäytetyö Tiedon luokittelu suojaustarpeiden määrittämiseksi organisaatiossa tuo organisaatioiden käyttöön prosessimallin tietojen arvon mukaisen luokittelun tekemiseksi. Opinnäytetyössä tutkittiin erilaisten yritysten, sekä julkishallinnon tapaa toteuttaa tietojen suojaustarpeiden määrittämistä ja luotiin prosessimalli tietojen luokittelun tehostamiseksi.

Haastatteluilla ja kyselyillä kerättiin näkemystä organisaatioiden kannalta arvokkaan tiedon määrittämisen perusteista, haasteista ja tarpeista.  Tutkimusaineiston analysoinnin pohjalta määriteltiin vaatimuksia tietojen luokittelun avuksi ja niiden avulla luotiin prosessimalli, sekä työkalu tietojen luokittelun tekemiseksi.

Prosessimallissa organisaation tiedon eri asteita verrataan eri tietoturvallisuuden ulottuvuuksiin (luottamuksellisuus, saatavuus ja eheys). Tiedon ulottuvuuksien vaarantumisen vaikuttavuutta arvioidaan organisaation toimintaan ja verrataan sitä organisaation johdon asettamien tavoitteiden mukaisiin tietotarpeisiin. Tällöin pystytään kartoittamaan suojausta tarvitsevat tiedot. Tietojen suojaustarpeiden ja niiden mukaisen luokittelun tekemisen tavoitteena on että organisaatio pystyy hahmottamaan toimintansa kannalta mahdollisimman tärkeät tiedot, pystyäkseen kohdentamaan tietojen suojaustoimenpiteet oikeisiin toimintoihin. Oikein kohdistettu ja mitoitettu tietojen suojaaminen tukee tavoitteiden saavuttamista ja tehostaa resurssien käyttöä.

Tulosten perusteella havaittiin että organisaatioiden työntekijät tarvitsevat lisäohjausta tietojen suojaustarpeiden määrittämiseksi organisaation tahtotilan mukaisesti. Luotua prosessimallia testattiin kahdessa erillisessä tapauksessa ja molemmissa tapauksissa mallin koettiin selkeyttävän arviointityötä ja antavan paremmin perustellun lopputuloksen. Tutkimuksen jatkokehitystyönä olisi suositeltavaa luoda matemaattinen malli suojaustarpeiden määrittämisen tueksi.

Lisätietoja:

Teemu Nykänen
Turvallisuusosaamisen koulutusohjelma, Tradenomi (YAMK)
teemu.nykanen(at)laurea.fi


Viimeksi muokattu 19.5.2016 9:32