YAMK-opinnäyte: Työajanseuranta osana työyhteisön kehittämishanketta


​Laurea-ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija Petra Lassila selvitti opinnäytetyössään kehittämishankkeena, miten työaika eri työtehtävien välillä eräässä työpaikkakassassa jakautuu. Tämän työajanseurannan perusteella saadun tiedon lisäksi analysoitiin erillisenä projektina toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset sekä kuultiin työpaikkakassan henkilöstön ehdotuksia ja toiveita. Yhteistyönä tiimin kanssa työpaikkakassassa tehtävä työ organisoitiin uudella tavalla, jotta työkuorma tiimissä jakautuisi aikaisempaa tasaisemmin, oman osaamisen ylläpitämiseen jäisi aikaisempaa enemmän aikaa sekä toimintaa saataisiin tehostettua tarvittavalta osin. Työajanseuranta toistettiin puolen vuoden päästä ensimmäisestä otannasta, jotta nähtiin muutosten vaikutukset työajan jakautumiseen työtehtävien välillä. 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa tarkasteltiin toimintolaskentaa, aikaa toiminnan taloudellisuuden mittarina sekä henkilöstö- ja asiakasnäkökulmia kehittämistyössä.

Kehittämishankkeen aikana tunnistettiin useita erilaisia kehittämistarpeista organisaatiossa. Työn uudelleenorganisointi nähtiin kiireisimpänä ja se toteutettiinkin tämän opinnäytetyön puitteissa. Lisäksi kehittämistarvetta tunnistettiin prosessien yhdenmukaisuudessa ja taloudellisuudessa. Tältä osin kehittämistyötä ehdittiin aloittaa jonkin verran. Asiakastyytyväisyys toteutetussa kyselyssä oli varsin hyvä, akuuteimmin toimia vaati työpaikkakassan kotisivujen päivitys, sillä tiedon löytyminen kotisivuilta ei saadun palautteen mukaan ollut helppoa.

Kehittämishankkeen suurin onnistuminen on henkilöstön kokemus työn jakautumisesta tiimin sisällä aikaisempaa tasapuolisemmin sekä kiireen kokemusten vähentyminen. Työajanseurannan avulla voitiin selvittää eri työtehtävien vaatimaa aikaa ja tietoon perustuen jakaa työt toimihenkilöiden kesken. Työn keskeytymisiä pyrittiin työjärjestelyin minimoimaan, samoin siirtymisiä työtehtävistä toiseen työpäivän aikana.

Opinnäytetyön tulokset eivät ole suoraan siirrettävissä toiseen vastaavanlaiseen organisaatioon. Voidaan kuitenkin todeta, että monen eri näkökulman huomioiminen auttaa organisaatiota onnistumaan kehittämistyössä. Jatkuva kehittyminen on haaste johon organisaatioiden tulee pystyä vastaamaan kilpailukykynsä säilyttääkseen. Henkilöstön osallistaminen kehittämistyöhön sitouttaa henkilöstön uudistuksiin. Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö on organisaatiolle ensiarvoisen tärkeää, jotta tuotteet ja palvelut saadaan tuotettua tuloksellisesti ja laadukkaasti. 

Lisätietoja:

Petra Lassila
Sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkinto
Terveydenedistämisen koulutusohjelma, Palveluiden kehittäminen ja johtaminen
Puh. 040 820 4907


Viimeksi muokattu 19.5.2016 10:30