YAMK-opinnäyte: Tulospalkkiojärjestelmän kannustavuus


Kohdeyrityksessä tulospalkkiojärjestelmä on ollut osana johtamisjärjestelmää 1990-luvun loppupuolelta asti. Järjestelmää on hienosäädetty vuosien aikana, mutta perusmuodoltaan se on ollut lähes nykyisen kaltainen jo pitkään.  Työntekijöiden tarpeet, osaaminen ja asenteet ovat muuttuneet paljon 1990-luvulta, osaajina on myös seuraava sukupolvi. Nykypäivän johtaminen on murroksessa ja tarvitsee tämän kaltaisia selvityksiä, jotta johtaminen voi kehittyä ja vastata aiempaa paremmin nykyisiin tarpeisiin.

Opinnäytetyön tarkoituksena on uudistaa yrityksen tulospalkkiojärjestelmää. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten tulospalkkiojohtaminen vastaa nykypäivän tarpeisiin henkilöstön näkökulmasta kohdeyrityksessä. Tulosten avulla yritys voi johtamisessa kohdentaa kannustimet aiempaa paremmin sekä nostaa yrityksen tuottavuutta ja samalla myös henkilöstön tyytyväisyyttä. Kohdeyrityksenä on sairaalakiinteistöpalveluita tuottava kiinteistöalan yritys.

Opinnäytetyön tutkimus oli kvantitatiivinen kyselytutkimus kohdeyrityksen henkilöstölle, jonka tuloksia ideoitiin työpajassa yhdessä henkilöstön kanssa.  Kyselytutkimuksella selvitettiin ensin nykytilanne ja työpajassa pohdittiin yhdessä henkilöstön kanssa tuloksia ja ehdotettiin uusia tulospalkkiomittareita.

Opinnäytetyön tutkimustulosten perusteella kohdeyrityksen nykyinen tulospalkkiojärjestelmä ei ole kannustava. Nykyinen tulospalkkiojärjestelmä on yksikkökohtainen ja nojaa pitkälti sosiaaliseen normiin, joka ei toteudu kohdeyrityksessä halutusti. Tutkimustulosten mukaan henkilöstö haluaisi osallistua enemmän toiminnan kehittämiseen ja sitä tulisi hyödyntää yrityksessä aiempaa enemmän. Henkilöstöä kannattaisi ottaa mukaan myös tulospalkkiomittareiden suunnitteluun ja lisätä sen seurantaa. Toivottuja haasteita voitaisiin luoda enemmän tulospalkkiojärjestelmän henkilökohtaisten tavoitteiden avulla.

Lisäksi opinnäytetyössä luodaan malli, jonka avulla tuodaan tulospalkkiomittarit lähemmäs suorituksen tekijää, hyödynnetään sosiaalista normia ja tappion välttelyä sekä tuetaan tulospalkkiojohtamisen viestintää. Kun opinnäytetyössä ehdotettu MINDSPACE-malli otetaan kaikessa toiminnassa ja viestinnässä huomioon, se tukee henkilöstön tuuppausta kohti parempia suorituksia. Yrityksen viestin tulee olla aina selkeä ja yhdenmukainen. Tuuppauksessa suurimmat haasteet ovat tavoiteltu kulttuurimuutos ja vuorovaikutuksen kehittäminen, jotka tulevat vaatimaan varsinkin esimiehiltä ja yrityksen johdolta merkittävää muutosta aiempaan.

Opinnäytetyön johtopäätöksenä on, että kohdeyrityksen henkilöstöstä vain noin puolet pitää nykyistä tulospalkkiojärjestelmää kannustavana ja tavoitteiden saavuttamiseen ei osallistuta tasapuolisesti. Henkilöstön mielestä tulospalkkiojärjestelmän tulisi olla 50 % henkilökohtainen ja 50 % yksikkökohtainen.

Lisätietoja:

Sari Löfman
Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä, YAMK
sari.lofman(at)gmail.com


Viimeksi muokattu 5.6.2017 15:55