YAMK-opinnäyte: Tukea päihdeperheiden lapsille


​Sosiaalialan YAMK-opiskelijan Sari Peuhkurisen opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää nuorten elämänkokemuksia ja tutkia Varjomaailman suljettujen ryhmien tavoitteellisen toiminnan toteutumista verkkokeskustelussa. Tarkoituksena oli myös peilata elämänkokemuksia suhteessa Varjomaailman tarjoamaan toimintaan.

Opinnäytetyöstä saadut tulokset kertovat nuorten kärsivän mielenterveysongelmista. Päihdeperheessä elävillä nuorilla on tarve puhua itselleen tärkeistä asioista, joita ovat kokemukset liittyen nuoruusikään sekä etenkin kokemukset ja ajatukset päihdeperheessä elämisestä. Päihdeperheissä vuorovaikutus on pinnallista ja asioista vaikeneminen ulkopuolisille on tyypillistä. Edes arkisista asioista ei välttämättä keskustella perheenjäsenten kesken. Varjomaailman suljetut verkkoryhmät tarjoavat nuorille anonyymin, luottamuksellisen ja kannustavan keskusteluympäristön, jossa he voivat turvallisesti käydä läpi raskaitakin kokemuksia.

Nuorten kirjoituksissa nousi vahvasti esiin päihdeperheessä elämisen herättämät negatiiviset tunteet, joita olivat häpeä, syyllisyys, suru ja viha. Aineistossa keskeisimpiä teemoja oli väkivalta, joka sai sekä henkisen että fyysisen olomuodon. Tuloksissa ilmeni, että henkinen väkivalta oli lähes päivittäistä pelon ja uhan tuntemista kotona. Syyllistäminen, haukkuminen ja kiristäminen oli perheissä tavallista. Siten nuorten käsitys itsestä oli lähes poikkeuksetta negatiivinen. Apua haettaessa nuorilla oli usein tunne omasta arvottomuudesta. Heidän mielestään muut nuoret ansaitsisivat apua enemmän kuin he itse.

Päihdeperheissä elävät nuoret pitivät myös perheen ongelmia salaisuutena, mikä vaikeutti avun piiriin hakeutumista. Ongelmista vaikenemiseen liittyi leimaantumisen pelko ja toisaalta väkivallan uhka. Ei lienekään epäselvää, miksi näitä päihdeongelman sivullisia uhreja tulisi pystyä auttamaan heille luontaisessa ympäristössä ja ilman leimaantumisen pelkoa. Varjomaailma pyrkii ohjaamaan nuoria konkreettisemman avun piiriin ja rohkaisee nuoria puhumaan omista kokemuksistaan. Opinnäytetyön tuloksista käy ilmi, että nuoret saivatkin rohkeutta hakeutua asiakkaaksi muihinkin palveluihin.

Suomalaisessa kulttuurissa käytetään paljon alkoholia ja se on melko hyväksyttyä myös vanhempien keskuudessa. Päihteiden käyttö muuttaa ihmisen käytöstä ja toimintaa, joten on selvää, että nuorille aiheutuu ongelmia vanhempien päihteiden käytöstä. Aiempien tutkimusten mukaan vanhempien päihteiden käytöstä haittaa kokevia nuoria on Suomessa jopa satoja tuhansia. Tiedetään myös, että vanhemman päihdeongelman aiheuttamat haitat vaikuttavat myös aikuisuudessa esimerkiksi ihmisen toimintakykyyn ja tunne-elämään. Kokemusten käsittelyä tarvitaan, jotta asioiden kanssa oppisi elämään.

Opinnäytetyöstä saatujen tulosten mukaan Varjomaailma tarjoaa ainutlaatuista palvelua näille nuorille, joiden on muutenkin vaikea edes myöntää perheen vaiettua ongelmaa saatikka hakeutua avun piiriin. On surullista, että Varjomaailma on Suomessa ainoa palvelu, jonka tarkoituksena on auttaa tätä kohderyhmää. Palvelun tarjonta on rajallista vähäisten resurssien vuoksi. Varjomaailma pystyy teoriassa auttamaan ryhmien avulla noin 40 nuorta vuodessa, vaikka luvut käytännössä ovat pienemmät. Toivottavasti kuntapuolellakin herättäisiin ja löydettäisiin ratkaisuja päihdeperheissä elävien nuorten auttamiseksi.

Sosionomi (YAMK) Sari Peuhkurisen opintoihin liittyvän opinnäytetyön tulokset esitettiin huhtikuussa 2016 Hyvinkään Laureassa.


Viimeksi muokattu 19.5.2016 10:37