YAMK-opinnäyte: Teknologia ikäihmisen arjessa – omatoimisuuden apuväline vai riippakivi?


​Väestö ikääntyy ja hyvinvointi- ja terveysteknologian kehitys vauhdittaa ihmisten yritystä luoda ympärilleen hyvää elämää. Kehittämistyössä ennakoitiin tulevaisuuden ikäihmisten teknologian käyttöä ja haluttiin lisätä asiakasymmärrystä ikäihmisten teknologian käytöstä arjessa, miten teknologian avulla voitaisiin parantaa ikäihmisen elämänlaatua mahdollistaen kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Teknologian käyttäjän näkökulmasta korostetaan itseohjautuvuutta ja omatoimisuutta. Terveyttä edistävien toimenpiteiden tulisi vahvistaa terveellisiä elämäntapoja ja terveyttä suojaavia sisäisiä tekijöitä.

Eri-ikäiset käyttäjäryhmät unelmoivat tulevaisuudessa käyttävänsä teknologiaa arjen toimintojen helpottamiseen. Ympäristön toivotaan olevan suunniteltuna siten, että se helpottaa liikkumista ja toiminnot olisivat automatisoituja. Teknologialta toivotaan ominaisuuksia, jotka aktivoivat liikkumaan ja kannustavat ylläpitämään omaa kuntoa ja terveyttä. Tulevaisuudessa teknologian odotetaan tuovan myös turvallisuutta ja toimivan asioiden mustuttajana. Unelmat ja toiveet liittyvät samoihin tarpeisiin, joihin ikäihmiset nyt käyttävät teknologisia ratkaisuja ja apuvälineitä. Tulevaisuuden teknologian pelätään vähentävän sosiaalisia kontakteja.

Tutkimustulosten mukaan hyvinvointia ylläpidetään tekemällä mielekkäitä asioita, viettämällä aikaa elämänkumppanin ja läheisten kanssa sekä pitämällä yllä fyysistä toimintakykyä. Elämänlaatua heikentäviä tekijöitä ovat väsymys, stressi ja sairaudet. Hyvä olo ja hyvä mieli sekä halu pysyä terveenä lisäsivät innostusta ylläpitämään terveyttä ja hyvinvointia. Tästä eteenpäin energiaa halutaan suunnata opiskeluun ja henkilökohtaiseen kasvuun sekä vapaa-aikaan. Teknologian käytön vaivattomuus, tiedon saaminen sekä teknologiasta koettu hyöty lisäävät teknologian käyttöä terveyden ylläpitämisessä. Pelillisyys ja hauskuus eivät innostaneet käyttämään teknologiaa, sillä niiden terveysvaikutuksia ei tiedostettu. Teknologian käyttöä estivät käytettävyysongelmat.

Kehittämistyön tuloksena syntyi kehitysehdotuksia ja ideoita ikääntyville suunnatun teknologian kehittäjille. Teknologian käytön tulee olla innostavaa, vaivatonta ja perustua vapaaehtoisuuteen. Teknologian tulee palvella suurta ihmisjoukkoa, unohtamatta yksilöllisyyttä. Palvelumuotoilun ja pelillisten elementtien avulla voidaan teknologisiin ratkaisuihin rakentaa vuorovaikutteisuutta. Positiiviseen käyttäjäkokemukseen tulee liittää helppokäyttöisyys ja pysyvyyden tunne. Ikäihmisille suunnitellut teknologiaratkaisut soveltuvat hyvin kaikille kansalaisille.

Teknologian käytön tulee tukea arjen toimintoja ja enenevässä määrin psyykkistä toimintakykyä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, vahvistamalla itsetuntoa ja tukemalla voimavaroja sekä ihmissuhteita.

Kehittämistyö liittyi Laurean tulevaisuuden tutkimusaiheisiin. Tutkimusmenetelminä käytettiin kahta tutkimusmenetelmää. Ensiksi suoritettiin kvantitatiivinen tutkimus sähköisenä kyselynä. Sähköinen kysely lähetettiin Laurean ammattikorkeakoulun noin 7000 alumneille Alumnikatsauksen yhteydessä joulukuussa 2016. Kyselytutkimusta täydennettiin tekemällä kvalitatiivinen teemahaastattelu asiantuntijoille maaliskuussa 2017. Teemahaastattelussa syvennyttiin keskeisiin aihealueisiin, jotka nousivat esille kyselytutkimuksen perusteella.

Lisätietoja:

Minna Mattila
Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta, YAMK
minnariikka.mattila@gmail.com


Viimeksi muokattu 5.6.2017 16:11