YAMK-opinnäyte: Tehokas palveluprosessi hoidon tukipalveluissa


​Työni taustana oli hoidon tukipalvelujen tehostaminen sairaalaympäristössä ja osastosihteerin tehtävän arviointi ja kehittäminen osana hoidon tukipalvelujen palveluprosessia. Tavoitteena oli ideoida toimintamallia, jonka avulla palveluprosessi ja työn tekeminen tehostuvat.

Punaisena lankana on selkeiden prosessien ja yhtenäisten toimintakäytäntöjen löytäminen ja jatkuva kehittäminen. Johtoajatuksena on se, että selkeillä prosesseilla ja yhtenäisillä toimintakäytännöillä voidaan tukea työyhteisön toimivuutta ja tehostaa palvelun laatua lisäämällä samalla työn tekemisen mielekkyyttä. Lean ideologiaa oppimalla saadaan käyttöön hyviä työkaluja, jolloin ideologia alkaa elämään käytännön elämässä. Modig &Åhlströmin teosta lainatakseni, opitaan kunnolla kalastamaan, ei vain pyydystämään vain sitä yhtä isoa kalaa.  

Kehittäminen jakautui neljään erilaiseen sykliin. Kehittämistyö oli erittäin antoisaa, pääsääntöisesti pienryhmätyöskentelynä toteutettua. Kolme ensimmäistä sykliä keskittyi kuvaamaan nykytilaa ja neljäs sykli ulottuu tulevaisuuteen, jatkuvaan kehittämiseen. Ensimmäisen syklin tavoitteena oli selkeyttää osastosihteerin tehtävänkuvaa osana tukipalveluiden prosesseja, toinen sykli pyrki kuvaamaan päällekkäisiä tai toimimattomia tehtäviä ja kolmannen syklin tarkoitus oli kehittää työympäristöä, järkeistämällä työtilaa ja parantamalla avotilan olosuhteita. Prosessin neljäs sykli on sysäys ja alku tulevaisuuden jatkuvalle kehittämiselle ja uuden toimintamallin käyttöönotolle.

Nykyhetken prosessin kuvaaminen antoi hyvän pohjan tulevaisuuden jatkokehittämiselle. Kaiken kehittämisen taustalla on organisaation arvot; kunnioitus, osaaminen, uudistuminen ja vastuullisuus. Paras lopputulos palvelujen laadun sekä asiakkaan kokeman lisäarvon takaamiseksi on jatkuva kehittäminen arvojen mukaisesti yhdessä luoduilla, selkeillä ja täsmällisillä prosesseilla. Uuden ajattelun ja ideoinnin siemenet on vasta istutettu maahan. Tärkeätä on hoitaa kasvualustaa, käydä jatkuvaa vuoropuhelua ja oppia leanisti toimivaksi organisaatioksi.

Lisätietoja: 

Tiina Niskanen
Sosiaali- ja Terveysalan johtaminen, YAMK
puh. +350 50 3396 896


Viimeksi muokattu 15.11.2017 10:16