YAMK-opinnäyte: Taide arvoksi asiakastilaan


​Suomalainen työ- ja toimintaympäristö elää murrosvaihetta; työympäristön tulee olla hyvinvointia edistävä, innovatiivinen ja elämyksellinen käyttäjä näkökulmasta. Taiteella tiedetään olevan suoria positiivisia vaikutuksia työympäristöön ja työntekijöihin. Organisaationäkökulmasta yritys voisi kohottaa omaa imago-, brändi- ja statusarvoaan taiteen avulla. Samaan aikaan Suomessa keskustellaan taidekoulutuksen ylikoulutuksesta eikä suurin osa ammattitaiteilijoista pysty elättämään itseään ammatillaan.

Opinnäytetyössä on suunniteltu uusi asiakas- ja palvelukeskeinen liiketoimintamalli, jonka avulla taide saatetaan yritysten asiakastiloihin arvoa tuottavaksi lisäarvoelementiksi. Liiketoimintamallin avulla kehittämistyössä saatetaan kaksi toisilleen vierasta toimintaympäristöä yhteen. Parhaimmillaan uusi malli luo hyvää synergiaa paikallisten taiteilijoiden ja yritysten välillä sekä tarpeellisen palvelun tämän hetkiselle palveluliiketoiminnan kentälle.

Toteutetun kehittämistyön tulosten perusteella on vahvistettu asiakasymmärryksen ja käyttäjäkeskeisyyden avulla uudelle palvelulle keinot luoda sekä tunnistaa arvo. Visuaaliset mallinnukset ja palveluliikeidean testaus oikeassa asiakasympäristössä todistaa idean toteutuskelpoiseksi.

Kehittämistyön prosessin menetelmätyökaluiksi valittiin palvelumuotoilun välineet sekä ihmiskeskeinen lähestymistapa. Tapauskohteena toimi Helsingin Pasilassa sijaitseva Akava-talon Kiinteistö ja heidän uudelleen remontoidut asiakasneuvottelutilat. Syvä yhteistyö taiteilijoiden kanssa antoi kehittämisprosessille liike-elämäänkin tervetulleen herkkyyden kokea ja tuntea tilassa – elämyksellisyys lähtee valinnoista ja läsnäolosta. Samaan tulokseen päästiin kokoustilojen käyttäjien kesken työpajatyöskentelyssä pohdittaessa taiteen olemassa oloa.

Palvelun pilotointi ja testaus tuotti tuloksena teosmyyntiä ja markkinointia taiteilijalle. Asiakastilan käyttäjä koki positiivista lisäarvoa taiteesta muun kuluttamansa palvelun ohella. Yritys koki oman asiakastilansa viihtyisämmäksi ja omaavansa taiteen kautta paremman imagon omalle liiketoiminnalleen.

Taiteilijaksi ei voi ryhtyä kuka tahansa, mutta taiteen olemassa olosta tulisi voida kenen tahansa pystyä nauttimaan!

Lisätietoja:

Paula Nordfors
Palvelujen asiakaskeskeinen kehittämisen koulutus, Restonomi (YAMK)
paulanordfors@gmail.com,  puh. 050 404 2098


Viimeksi muokattu 15.5.2017 14:12