YAMK-opinnäyte: TISS-pisteyttämisen yhtenevyys tehohoidossa


​Potilaiden hoitoisuusluokitukset ja -pisteytykset ovat konkreettinen keino kuvata potilaan tarvitseman hoidon määrää. TISS-pisteet (Therapeutic Intervention Scoring System) on kehitetty kuvaamaan tehohoidon intensiteettiä. Pisteet muodostuvat muun muassa hoitotoimenpiteistä, suoritetuista tutkimuksista ja elintoimintojen tukemisesta lääkkeiden ja laitteiden avulla. Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa (HYKS) suunnitellaan TISS-pisteiden hyödyntämistä potilaskohtaisessa tehohoidon laskutuksessa. Kehitystyöni tarkoituksena oli arvioida, miten yhtenevää TISS-pisteyttäminen on sairaanhoitajien ja yksiköiden välillä sekä mitä teho- ja tehovalvontahoidolle ominaista lääketieteellistä hoitoa TISS-pisteytyksestä mahdollisesti puuttuu.

Kehitystyöni tulokset viittaavat siihen, että tällä hetkellä käytössä oleva TISS-pisteytys ei luultavasti kuvaa tutkimukseen osallistuneiden osastojen tehohoitoa riittävän tarkasti. Nykyisellään TISS-pisteytys ei ehkä ole tarpeeksi kattava ja TISS-pisteyttäminen riittävän yhtenäistä, jotta TISS-pisteytystä voitaisiin käyttää osana potilaskohtaista tehohoidon laskutusta. Tulokset osoittavat TISS-pisteyttämisen ohjeistukseen ja perehdyttämiseen liittyvän puutteita. Kehitystyöni tuloksia voidaan hyödyntää koulutuksen suunnittelussa. Tutkimustulokset osoittavat pisteyttämiseen liittyvän perehdyttämisen tärkeyden yhtenäisen linjan saavuttamiseksi organisaatiotasolla. Toivon, että kehitystyöni aineistoa voidaan hyödyntää myös HYKS:n tehohoidon potilaslaskutuksen suunnittelussa sekä TISS-pisteytyksen modifioimiseksi ajallisesti ja kulttuurisesti sopimaan HYKS:n teho- ja tehovalvonta-osastoille.

Tutkimus toteutettiin kaksi vaiheisena HYKS:n seitsemällä teho- ja tehovalvontaosastolla. Ensimmäisessä vaiheessa tutkimusosastoilta rinnakkaisarvioitiin 210 potilaan TISS-pisteet. Rinnakkaisarvioinnissa osastojen TISS-pisteiden keskiarvot olivat lähes yhteneviä rinnakkaisarvioinnissa saatuun keskiarvoon. Myös korrelaatio potilaan hoitajan ja rinnakkaisarvioijan antamien kokonais-TISS-pisteiden välillä oli tilastollisesti merkitsevä. TISS-pisteiden lähempi tarkastelu kuitenkin osoitti, että yksittäisten muuttujien arviointi ei ollut yhtenevää. Rinnakkaisarvioinnin tutkimusaineisto koostui yhteensä 4205 TISS-muuttujamerkinnästä. Näistä yhteneviä oli 67 prosenttia. Noin kolmasosa merkinnöistä oli epäyhtenäisiä. Pisteyttämisen luotettavuutta parantaisi sen täyttäminen jokaisessa työvuorossa, jolloin hoitaja kirjaisi pisteet aina omalta työvuoroltaan. Rinnakkaisarviointiaineistossa oli useita TISS-muuttujia, joita ei oltu lainkaan valittu potilaille tutkimusvuorokausina. Myös sairaanhoitajat olivat ehdottaneet pisteytyksestä poistettavaksi muuttujia. Muuttujien, jotka eivät kuvaa nykyisiä tehohoitokäytäntöjä, poistaminen pisteytyksestä vähentäisi pisteytyksen kokonaispituutta ja siten parantaisi sen käytettävyyttä.

Toinen vaihe oli kyselytutkimus. Sairaanhoitajilta kysyttiin, mitä osastolla toteutettavaa lääketieteellistä hoitoa tai kyseiselle teho-osastolle ominaisia ydintoimintoja TISS-pisteytyksestä mahdollisesti puuttuu. Lomakkeita palautettiin kuudelta osastolta yhteensä 23 kappaletta. Sairaanhoitajat olivat vastanneet kyselyyn joko itsenäisesti tai ryhmissä. Vastausten sisällönanalyysin pohjalta TISS-pisteytykseen ehdotetaan lisättäväksi 15 muuttujaa ja uudelleen arvioitavaksi viisi muuttujaa. Muutokset ajanmukaistaisivat TISS-pisteytystä ja tällöin pisteytys kuvaisi paremmin osastoilla toteutettavaa tehohoitoa. Kyselyyn vastanneet sairaanhoitajat toivoivat erityisesti, että TISS-pisteytyksessä huomioitaisiin potilaan hoitotyö. Monet vastaajista kokivat, että paljon sairaanhoitajan aikaa vievät hoitotoimet jäivät kokonaan tai osittain pisteytyksen ulkopuolelle. Hoitotyön sisällyttäminen TISS-pisteytykseen omana muuttujanaan olisi merkittävää, koska pisteytyksen kehittämistarve on noussut nimenomaan hoitajilta.

Lisätietoja:

Susan Laine
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK)
Puh. 040 505 4880, susanmaritalaine(at)gmail.com


Viimeksi muokattu 19.5.2016 10:36