YAMK-opinnäyte: Seksuaalisen hyvinvoinnin tukeminen osaksi sote-ammattilaisten osaamista


​Seksuaalinen hyvinvointi on ihmisoikeus, jonka edistäminen kuuluu jokaisen sosiaali- ja terveysalalla työskentelevän perustehtäviin. Silti vain vähän tietoa seksuaaliseen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä on koottuna ja subjektiivisuus leimaa liian usein ammattihenkilöiden asennoitumista seksuaalisuuteen liittyviin kysymyksiin. Tutkimustietoon perustuvalle yhteenvedolle aiheesta oli näin ollen selkeä tarve. Kirjallisuuskatsauksena toteutetun opinnäytetyön tulokset auttavat luomaan laaja-alaista käsitystä seksuaaliseen hyvinvointiin vaikuttavista seikoista.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata tutkimustietoon perustuen, mitkä tekijät vaikuttavat yksilön seksuaaliseen hyvinvointiin ja miten. Tavoitteena oli koostaa mahdollisimman monipuolinen käsitys yksilön seksuaaliseen hyvinvoinnin osa-alueista ja laatia tulosten pohjalta seksuaalisen hyvinvoinnin mind map, jota voidaan hyödyntää muun muassa puheeksi oton apuvälineenä erilaisessa sosiaali- ja terveysalan asiakastyössä.

Kirjallisuuskatsauksen tuloksista oli muodostettavissa kolme seksuaaliseen hyvinvointiin keskeisesti vaikuttavaan osa-aluetta. Näitä olivat yksilöön liittyvät seksuaalisen hyvinvoinnin osa-alueet, suhteisiin liittyvät seksuaalisen hyvinvoinnin osa-alueet ja seksuaaliseen hyvinvointiin liittyvät kulttuuriset tekijät.

Yksilöön liittyviä seksuaaliseen hyvinvoinnin tekijöitä olivat iän ja sukupuolen rinnalla, koettu terveydentila seksuaalisen toiminnanhäiriöt, koettu seksuaalinen kaltoinkohtelu sekä itsetuntoon, itsetuntemukseen ja seksuaaliseen identiteettiin liittyvät tekijät eli yksilön käsitys itsestä. Suhteisiin liittyviä seksuaalisen hyvinvoinnin ulottuvuuksia olivat suhteen laatu ja kesto, suhteen positiiviset ulottuvuudet, kuten esimerkiksi emotionaalinen läheisyys ja seksuaalisuuteen liittyvä kommunikointi sekä seksuaalisten kohtaamisten määrä ja niihin käytetty aika. Seksuaaliseen hyvinvointiin liittyvistä kulttuurisista seikoista merkittävästi yksilön hyvinvointiin vaikuttivat edelleen erilaiset seksuaalisuuteen liittyvät uskomukset sekä arvot ja asenteet.

Vaikka edellä mainitulla tekijöillä ja seksuaalisella hyvinvoinnilla oli selkeitä yhteyksiä, osoitti aineisto seksuaalinen hyvinvoinnin olevan myös hyvin yksilöllinen, monimuotoinen ja joustava. Näin ollen, voidakseen edistää yksilön seksuaalista hyvinvointia ammattilaisen on oltava tietoinen yleisesti seksuaaliseen hyvinvointiin vaikuttavista seikoista, mutta samalla ymmärtää, että näiden tekijöiden merkitys voi suuresti vaihdella yksilöiden välillä. Yksilön seksuaalisen hyvinvoinnin tukemisen edellytys onkin, että ammattilainen asettuu vuoropuheluun asiakkaansa kanssa ja esittää avoimia, arvoneutraaleja kysymyksiä ja pyrkii näin ymmärtämään niitä merkityksiä, joita kukin kyseisille asioille elämässään antaa.

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla on tärkeä tehtävä pyrkiä vaikuttamaan seksuaalisuuteen liittyvän stereotyyppiseen ja leimaavaan ajatteluun, edistää tasa-arvoa kaikissa muodoissaan, pyrkiä vähentämään seksuaalisuuteen liittyviä negatiivisia mielikuvia, asenteita ja kaksinaismoralismia sekä edistää seksuaalisoikeuksia mukaan lukien oikeuden seksuaaliseen nautintoon.

Lisätietoja:

Essi Kinnunen
Terveydenhoitaja YAMK, Terveys- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen ja johtaminen
puh. +358 400 834507


Viimeksi muokattu 19.5.2016 10:36