YAMK-opinnäyte: Ryhmätyöskentelyn edut voittavat haasteet


​Julkisella sektorilla tehdyn tapaustutkimuksen mukaan työntekijät ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä ryhmämuotoiseen työskentelyyn. Vaikka lähes kaikilla haastatelluista oli ennakkopelkoja uutta työskentelytapaa kohtaan, muutos on koettu työntekijöiden taholta monella tapaa onnistuneeksi.

Ryhmämuotoisessa työskentelyssä huomattiin etuja aiempaan työskentelymalliin verrattuna, esimerkiksi työntekijöiden vahvuusalueet tulevat selkeämmin esille ja omaa osaamistaan pääsee tuomaan ryhmässä paremmin esille. Vastuuta omasta työstä otetaan usein enemmän ja työntekijöille saattaa muodostua omia vastuualueita ryhmässään. Myös tietyt työyhteisön epäkohdat, esimerkiksi töiden epätasainen jakautuminen, tulevat selkeämmin esille kiinteissä työryhmissä työskenneltäessä. Oma ryhmä koetaan tärkeäksi ja omaa työskentelyä tukevaksi, vaikka samalla monet kaipaavat jonkinlaista vaihtuvuutta henkilöissä ympärillä.

Esimiestoiminnassa kehitettävää

Tutkimuksessa käsiteltiin työntekijälähtöisesti ryhmässä työskentelyn haasteita ja vahvuuksia sekä miten työntekijät olivat kokeneet työtapamuutoksen. Erityistä huomiota tutkimuksessa kiinnitettiin esimiestoimintaan ryhmissä, sillä myös esimiehille työtapamuutos on tuonut uusia haasteita. Ryhmän johtaminen vaatii aivan erilaisia taitoja kuin yksilön johtaminen. Lähes kaikki haastateltavat toivoivat esimiesten olevan enemmän läsnä ja osallistuvan myös käytännön työhön yhdessä työntekijöiden kanssa.

Tärkeimmiksi kehittämisalueiksi tutkimuksessa nousivat epäyhtenäiset käytännöt ryhmien välillä, mikä heijastui erityisesti esimiestyön kautta. Ryhmiä johdettiin eri tavalla, ohjeistukset poikkesivat toisistaan esimiehestä riippuen ja työntekijät kokivat esimiehillä olevan ristiriitoja keskenään. Työntekijät toivoivat esimiehiltä selkeämpää yhteistä toimintalinjaa ja myös tietynlaista yhteishenkeä.

Laadullisena tapaustutkimuksena opinnäytetyö ei sellaisenaan ole vertailukelpoinen mihinkään toiseen työyhteisöön, mutta työn kautta on mahdollista miettiä oman työyksikön toimintatapoja ja kehittämisalueita. Ryhmämuotoinen työskentely on yksi tapa tehdä työtä ja sillä on monia tässäkin työssä esille tulleita etuja.

Tutkimuksen toteutus

Työn tavoitteena on saada työntekijän ääni kuuluville ja palautteen kautta kehittää esimiestyöskentelyä sekä lisätä työviihtyvyyttä kohdeorganisaatiossa. Kohdeorganisaatiossa kiinteisiin työryhmiin oli siirrytty tammikuussa 2015 ja työntekijöiden mielipiteitä työtapamuutoksesta kartoitettiin toukokuussa 2016. Haastattelututkimukseen osallistui yhteensä 14 työntekijää.


Lisätietoja:

Titta Valtonen
Tradenomi YAMK, Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma
titta.valtonen(at)gmail.com


Viimeksi muokattu 23.8.2016 15:12