YAMK-opinnäyte: Riskienhallintaa uimahallille


​Uimahallien tulee olla käyttäjilleen miellyttäviä ja turvallisia liikuntapaikkoja, joissa riskit ovat hallinnassa. Uimahallien turvallisuus koostuu monesta tekijästä, jotka takaavat miellyttävän käyttökokemuksen. Ensisijaisen tärkeässä asemassa ovat terveydelliset näkökohdat, kuten tilojen puhtaus sekä uimaveden laatu. Turvallisuuden kannalta merkityksellisiä ovat lisäksi tehokas ja oikein mitoitettu uinninvalvonta sekä tilojen yleinen kunto. Tutkimus osoitti, että uimahallien laatua sekä onnettomuuksien ja vahinkojen torjuntaa pyritään säätelemään lainsäädännöllä tehokkaasti ja monesta eri näkökulmasta katsottuna.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kunnallisen uimahallin riskienhallintaprosessiin vaikuttavaa sisältöä sekä laatia malli riskienhallintaprosessin itsenäiseen suorittamiseen. Riskienhallinnan sisällöllisten vaatimusten tarkastelussa keskityttiin erityisesti uimahallin toimintaan kohdistuviin vaatimuksiin sekä kunnan antamiin ohjeistuksiin. Työn tulokset pohjautuvat tutkimuksen aikana suoritettuihin haastatteluihin, joissa pyrittiin saamaan selkeä kuva uimahallin toimintaympäristöstä sekä haastattelujen perusteella kerättyihin dokumentteihin. Tutkimuksessa kerätyt dokumentit koostuvat lähinnä lainsäädännöstä sekä kunnan tuottamasta materiaalista, jota analysoitiin suhteessa haastelujen tuloksiin.

Uimahalleja velvoitetaan suorittamaan riskienhallintaa monipuolisesti lainsäädännön, toimesta sekä Kangasalan uimahallin kohdalla myös kunnan ohjeistuksen puolesta. Tutkimuksen mukaan keskeisimpinä vaikuttajina uimahallien riskienhallintaan ovat allasvesien laadun varmistamiseen sekä asiakkaiden ja henkilökunnan terveyden ja turvallisuuden takaamiseen keskittyvät lainsäädännön määräykset sekä valvontaviranomaisten ohjeet. Kunnallinen ohjeistus keskittyy lähinnä yksilöllisen toiminnan riskienhallinnan sijaan enemmän yleiseen koko kuntaa palvelevaan riskienhallintaan. Tutkimuksessa havaittiin, että uimahallin toiminta on hyvin pitkälle ulkoistettujen palveluntuottajien tarjoamien palveluiden varassa, minkä todettiin tuovan omat haasteensa myös riskienhallinnan toteuttamiseen.

Riskienhallinnan prosessin itsenäiseen suorittamiseen tähtäävässä suunnitelmassa johtoajatuksena on parantaa yhteistoimintaa eri toimijoiden välillä ja näin varmistaa riskienhallinnan kattavuus. Riskienhallinnan onnistumisen kannalta todettiin myös riskienhallinnan puitteiden vaikutukset kokonaisuuden toteuttamiseen. Kunnallisen toimijan osalta olisi keskeistä, että kunta ottaisi vastuullisen roolin puitteiden määrittämisessä ja näin varmistaisi riskienhallinnan hyvän suunnittelun, toteuttamisen, seurannan ja kehittämisen.

Lisätietoja:

Mikko Paajanen
Turvallisuusjohtaminen, YAMK
mikko-paajanen(at)hotmail.com


Viimeksi muokattu 15.11.2017 10:11