YAMK-opinnäyte: Riskienhallinta tulossopimuksen valmisteluvaiheessa


​Ministeriöissä on huomioitu riskienhallinta tulossopimuksen valmisteluvaiheessa, mutta systemaattisesti sitä toteutettiin vain kahdessa ministeriössä. Tämä käy ilmi Matti Aitan Laurea-ammattikorkeakoulussa tekemästä turvallisuusjohtamisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon lopputyöstä.

Lopputyössä tutkittiin, miten riskienhallinta huomioidaan kahdeksassa ministeriössä tulossopimusten valmisteluvaiheessa, mitä eri tekijöitä tähän ilmiöön liittyy ja miten ne suhteutuvat toisiinsa.

Opinnäytetyössä aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua, ja haastatteluihin osallistui kahdeksasta ministeriöstä yhteensä 19 henkilöä. Vaikka tutkimuksen pohjalta ei voida osoittaa, että systemaattisesta riskienhallinnasta tulossopimuksen valmisteluvaiheessa olisi hyötyä tulosohjattavien virastojen tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta, on se silti suositeltavaa tulosohjauksesta sekä riskienhallinnasta annettujen ohjeiden ja suositusten perusteella.

Tulosten perusteella annettavat suositukset

Opinnäytetyön perusteella voidaan antaa suosituksia, millä tavoin tulosohjaavissa ministeriöissä voidaan kehittää tulossopimuksen valmisteluvaiheen riskienhallintaa. Opinnäytetyössä suositellaan, että tulosohjaavien ministeriöiden tulosohjaajien ja tulosohjauksen kehittämisestä ja koordinoinnista vastaavien tulisi arvioida, onko tulossopimuksen valmisteluvaiheessa tehtävä riskienhallinta riittävän systemaattista, ja millä tavoin sitä voisi kehittää systemaattisempaan suuntaan. Lisäksi heidän tulisi kehittää omaan toimintaansa liittyvää riskienhallintaa systemaattisemmaksi.

Työssä ehdotetaan myös, että tulosohjaajat ohjeistaisivat virastojen tulossopimuksen valmisteluvaiheen riskienhallinnasta. Heidän tulisi myös käsitellä tulossopimuksen valmisteluvaiheeseen liittyvää riskienhallintaa niissä hallinnonalan laajuisissa yhteistyöryhmissä, joiden toimeksiantoon kuuluu tulosohjausprosessin ja riskienhallinnan kehittäminen. Tutkimuksen tulosten perusteella tässä mainitut suositukset lisäävät riskienhallinnan systemaattisuutta ja hyvien käytänteiden jakamista tulossopimuksen valmisteluvaiheessa.

Suosituksista käytäntöön

Tutkimuksen tulosten ja suositusten pohjalta laaditaan yhteinen ohjeistus ministeriöille riskienhallinnan huomioimisesta tulossopimuksen valmisteluvaiheessa. Valmis ohje esitellään laajemmin ministeriöiden tulosohjaajille sekä tulosohjauksen koordinoinnista ja kehittämisestä vastaaville tahoille vuoden 2017 loppuun mennessä. Ministeriöt voivat halutessaan hyödyntää sitä tulossopimuksen valmisteluvaiheen riskienhallinnassa ja kehittämisessä tulosohjattavien virastojen kanssa.

Lisätietoja:

Matti Aitta, riskienhallinnan erityisasiantuntija
Puh. 0295150445, matti.aitta(a)gmail.com

Matti Aitan opinnäytetyö on ladattavissa Theseuksesta osoitteesta: http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017103016387


Viimeksi muokattu 15.11.2017 10:23