YAMK-opinnäyte: Psykososiaalinen stressi henkilösuojaustoiminnassa


​Sami Rantanen selvitti YAMK- opinnäytetyössään, miten psykososiaalinen stressi ilmenee henkilösuojaustoiminnassa, millaisia merkkejä siitä voidaan havaita ja kuinka sitä voitaisiin lievittää henkilösuojaustoiminnan käynnistysvaiheessa.

Henkilösuojaustoiminta yhdistettynä tilanteen tuomaan muuhun jännitteeseen kasvattavat suojattavien henkilöiden kokeman psykososiaalisen stressin kokonaiskuormaa. Kasvanut stressi voi vaikuttaa vahingoittavasti suojattavien oman elämän hallintaan ja estää heitä jopa suoriutumasta arkipäivän tehtävistä.

Stressiä on vaikea havaita

Tutkimuksessa selvitettiin hienovaraisia keinoja havaita luotettavia merkkejä suojattavien kokemasta psykososiaalisesta stressistä. Hienovaraisuus, tahdikkuus ja pyrkimykset häiritä mahdollisimman vähän suojattavien omaa elämää ja sen hallintaa, vaikuttavat henkilösuojaustyötä tekevien henkilöiden mahdollisuuksiin todeta heidän kokemaa stressiä.

Tutkimuksessa ei löydetty sellaisia helposti havaittavia merkkejä, joiden perusteella voitaisiin suoraan tehdä päätelmiä suojattavilla henkilöillä olevasta kohonneesta stressitilasta. Yhdistämällä havainnot tilanteessa esiintyviin muihin tekijöihin, voidaan tällaiseen päättelyyn kuitenkin lopulta päätyä.

Tutkimuksessa selvisi, että parhaiten stressiin viittaavia merkkejä on mahdollista tunnistaa suojattavien käyttäytymisestä ja erilaisista tunnepitoisista reaktioista. Suojattavien persoonallisuus ja heidän temperamenttityypeissään olleet erot vaikuttavat psykososiaalisesta stressistä tehtyihin havaintoihin. Temperamenttityypin rauhallisuus ja näkymättömyys hankaloittaa merkittävästi havaintojen tekoa. Toisen temperamenttityypin voimakas tapa reagoida kaikkiin muutoksiin tai uusiin asioihin helpottaa havaintojen tekoa. Temperamenttitutkimuksen tuntemus sekä henkilösuojausta tekevän henkilöstön kyvyt ja taidot lukea suojattavien henkilöiden tilaa, edesauttavat suojaustoiminnan käytännön järjestelyiden asiakaslähtöistä toteutusta ja nopeuttaa suojattavien sopeutumista henkilösuojaustilanteeseen.

Sopeutumisen kestossa huomattavia eroja

Tutkimuksessa havaittiin, että suojattavien henkilöiden sopeutuminen henkilösuojaustoimintaan saattoi kestää useita vuosia. Sopeutumista helpottivat suojattavan positiivinen ja suopea suhtautumistapa uusiin muutoksiin sekä aikaisemmat kokemukset henkilösuojaustoiminnasta. Suojaustoiminnan käynnistysvaiheessa suojattavilla, joilla ei ollut käytännön kokemusta suojaustoiminnan laajuudesta ja sen vaikutuksista elämän eri osa-alueille, oli huomattavasti enemmän tarvetta kyseenalaistaa suojaustoiminnan käytännön järjestelyjä sekä sen välttämättömyyttä. Kontrollointi ja tarve puuttua voimakkaasti järjestelyihin, viittasivat tutkimuksen mukaan vahvasti suojattavan kokemaan psykososiaaliseen stressiin. Sovittamalla toimintaa suojattavan toivomusten mukaisesti, palautettiin suojattavien tilanteessa menettämää oman elämän hallinnan ja kontrollin tunnetta ja nopeutettiin heidän sopeutumista tilanteeseen.

Vastaanotto on suunniteltava huolellisesti

Henkilösuojaustoiminnan suunnittelussa ja sen käytännön toteutuksessa ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota psykologisiin tekijöihin ja niiden vaikutuksiin. Henkilösuojaustoiminnan käynnistysvaiheessa esitetyllä oikea-aikaisella ja huolellisesti suunnitellulla informaatiolla on mahdollista lieventää suojattavien kokemaa psykososiaalista stressiä ja siitä aiheutuvia reaktioita. Suojattavien henkilöiden vastaanottoon on luotava selvä formaatti tai käytäntö, joka pitää sisällään huolellisesti harkittua tietoa henkilösuojaustoiminnan kokonaisuudesta ja sen vaikutuksista suojattavien elämään ja sen hallintaan.

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jonka tutkimusmenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua haastattelua ja avointa haastattelutilannetta. Tutkimuksen aikana haastateltiin viisi kokenutta henkilösuojaustoiminnan ammattilaista ja yksi psykologian asiantuntija.

Lisätietoja:

Sami Rantanen
Turvallisuusjohtaminen, YAMK
puh. +358 40 750 5803


Viimeksi muokattu 28.5.2017 21:02