YAMK-opinnäyte: Projektien riskienhallinnan nykytilan kartoitus projektipäälliköiden näkökulmasta


​Kaikissa organisaatioissa, joissa projekteja tehdään, halutaan saada niistä paras mahdollinen hyöty. Projektien hallintaa onkin tutkittu ahkerasti viimeiset viisikymmentä vuotta, erityisesti teollisuuden aloilla. Yksi projektinhallinnan tärkeimmistä osa-alueista on projektiriskien hallinta, joka on korostunut tutkimuksissa viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena ovi-ja ikkunateollisuudessa toimivassa kohdeyrityksen JELD-WENin Pohjois-Euroopan markkina-alueella. Tutkimus pyrki selvittämään, kuinka yrityksen projektiohjelmassa havaitaan, analysoidaan, vastataan ja kontrolloidaan projektiriskejä, sekä onko projektiohjelman projektiriskien hallinnassa kehitettävää. Yrityksen projektiriskien hallinnan nykytila kartoitettiin kymmenen projektipäällikön teemahaastatteluiden avulla. Haastatteluista saatu aineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin, jonka tuloksia verrattiin projektihallinnan kirjallisuuteen sekä kahteen aiheeseen liittyvään väitöskirjaan.

Tulokset osoittivat, että yrityksen projektien riskienhallinnassa on kehitettävää. Osassa yrityksen projekteista tunnistettiin riskejä, mutta riskien analysoinnissa olisi parannettavaa. Myös riskeihin vastaaminen ja niiden hallitseminen eivät vastanneet teoriassa esitettyjä näkemyksiä. Näin ollen yrityksen projektiohjelman riskienhallinta ei ole yhteneväinen teorian kanssa, vaan yrityksen tulisi kehittää riskienhallintaa työn tuloksien mukaisesti. Tutkimuksen sivutuotteena syntyi myös lista projektien yleisimmistä ongelmista, jotka johtuivat siitä, ettei riskeihin oltu reagoitu ajoissa.

Tutkimukseen osallistuneet projektipäälliköt totesivatkin tarvitsevansa enemmän tukea, yleistä projektiriskien hallintaan liittyvää koulutusta sekä riskienhallintatyökaluja erityisesti riskien analysointiin. Kohdeyrityksessä opinnäytetyön tulokset on otettu vastaan vakavasti, ja yrityksen projektiorganisaation johto sekä projektipäälliköt on kutsuttu yhteiseen aivoriiheen. Tapaamisen aikana työn keskeiset tulokset tullaan käymään läpi ja tarkoituksena on löytää ratkaisu, kuinka sekä millä työkaluilla projektien riskienhallintaa aiotaan toteuttaa yrityksen projektiohjelmassa.

Lisätietoja:

Tomi Sankola
Turvallisuusjohtaminen, YAMK
tsankola(at)jeldwen.com, +358 45 677 3004


Viimeksi muokattu 15.5.2017 14:22