YAMK-opinnäyte: Potkua perehdytykseen


​Laurea-ammattikorkeakoulun tulevaisuuden tietojohtaminen sosiaali- ja terveysalalla -koulutuksen opiskelija Seyran Pohja julkaisi opinnäytetyön, jonka tarkoitus oli kehittää sairaanhoitajaopiskelijoiden perehdytystä Töölön sairaalan päivystysosastolla. Työryhmässä tuotettiin internetissä julkaistu perehdytysmateriaali, joka toimii osaston esitteenä ja antaa monipuolisesti informaatiota sairaanhoitajaopiskelijoille ennen ammattitaitoa edistävän harjoittelun alkamista.

Ammatillinen osaaminen, oppimisympäristö ja perehdytys muodostivat kehittämistyön tietoperustan. Kehittämisessä käytettiin työyhteisöä osallistavaa juurruttamisen menetelmää ja osastolle muodostettiin kehittämistyöryhmä sairaanhoitajaopiskelijoiden perehdytystä kehittämään. 

Päivystysosaston nykyistä opiskelijoiden perehdytystä tarkasteltiin vertailemalla sitä Töölön sairaalan muiden tukielin- ja plastiikkakirurgian osastojen kanssa. Vertailussa todettiin, että nykyinen opiskelijoiden perehdytysmateriaali ei ollut informatiivinen opiskelijoita ajatellen. Sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoitteluun valmistautuminen tai itsenäinen tiedonhakeminen oli vaikeutunutta, sillä opiskelijalle ei tarjottu riittävästi ohjeistusta ennen harjoittelun alkamista.

Kehittämistyöryhmä haastateltiin ja haastattelun avulla selvitettiin työryhmän näkemyksiä asioista, jotka koettiin tärkeiksi opiskelijoiden perehdytyksessä ennen ammattitaitoa edistävän harjoittelun alkua. Teemahaastattelussa hyödynnettiin Nurse Competence Scale-mittaria (Meretoja 2003), joka on hoitotyön osa-alueet kattava sairaanhoitajan ammattipätevyysmittari.

Kehittämistyöryhmän työskentelyn tuloksena syntyi opiskelijoille tarkoitettu uusi perehdytysmateriaali, joka sisältää kuvia ja tekstiä. Perehdytysmateriaali on kymmenen minuutin mittainen video, joka julkaistiin internetin Youtube-sivustolla. Linkki perehdytysmateriaaliin toimitetaan sairaanhoitajaopiskelijoille ennen ammattitaitoa edistävän harjoittelun alkua.

Uusi perehdytysmateriaali antaa sairaanhoitajaopiskelijoille informaatiota osaston toiminnasta, ohjeita miten valmistautua tulevaan harjoitteluun ja toivottaa opiskelijat tervetulleeksi ammattitaitoa edistävään harjoitteluun. Uuden perehdytyskulttuurin avulla tuetaan sairaanhoitajaopiskelijoiden alkavaa harjoittelua, edistetään opiskelijoiden tavoitteiden saavuttamista sekä turvallista potilashoitoa osastolla.

Päivystysosaston henkilökunnan kokemuksien mukaan sairaanhoitajaopiskelijoiden perehdytyksen taso parani ja projekti kannusti myös muita osastoja tarkastelemaan tapaansa perehdyttää sairaanhoitajaopiskelijoita. Perehdytysmateriaalia on sen julkaisemisen jälkeen, viiden kuukauden aikana, katsottu yli tuhat kertaa. Katsojaluvusta voidaan päätellä, että vastaavanlaisille esityksille on kysyntää myös HUS-organisaation muissa yksiköissä opiskelijoiden perehdytykseen tai muihin tarkoituksiin. Kehittämiskonsepti on sovellettavissa organisaatiossa erilaisiin kehittämiskohteisiin.

Lisätietoja:

Seyran Pohja
Tulevaisuuden tietojohtaminen sosiaali- ja terveysalalla, YAMK
Puh. +358 40 514 9851, seyran.pohja(at)hus.fi


Viimeksi muokattu 19.9.2016 11:57