YAMK-opinnäyte: Perhekeskus vanhemmuutta tukemassa ja vahvistamassa


Sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija Jasmin Anttilan Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Järvenpään kaupungin perhekeskus Maahisen avoimien palvelujen käyttäjien kokemuksia vanhemmuudesta ja vanhemmuuden tukemisesta sekä vahvistamisesta sekä selvittää perhekeskus Maahisen avoimien palvelujen käyttäjien kokemuksia oman vanhemmuutensa tukemisesta ja vahvistamisesta palveluihin osallistumisen kautta sekä mahdollisia tulevaisuuden kehittämistoiveita.

Opinnäytetyön tulosten mukaan yksiselitteistä vastausta tai selitystä hyvälle vanhemmuudelle ei ole olemassa. Jokainen vanhempi käsittää hyvän vanhemmuuden yksilöllisesti ja näin ollen saattaa oman lapsen kasvatuksessa painottaa eri tekijöitä kuin esimerkiksi joku toinen vanhempi. Hyvään vanhemmuuteen kuuluvat tunteet, kuten rakastaminen, välittäminen ja huolehtiminen. Hyvä vanhemmuus pitää sisällään myös vanhemmuuden sisällön, kuten lapsen kasvatuksessa johdonmukaisuuden, turvallisena aikuisena lapselle toimimisen, kuuntelemisen ja armollisuuden itseään kohtaan. Hyvään vanhemmuuteen kuuluu lisäksi rajojen asettaminen lapselle sekä itsestään huolehtiminen.

Vanhemmuuden tukeminen ja vahvistaminen tarkoittaa sitä, että vanhemmasta ja hänen asioistaan ollaan aidosti kiinnostuneita, hänestä kokonaisvaltaisesti välitetään, hänelle tarjotaan konkreettista tietoa eri palveluista ja hänelle annetaan mahdollisuus keskusteluun asiantuntijan kanssa. Konkreettinen paikka, jonne voi mennä viettämään lasten kanssa päivää, esimerkiksi perhekeskus, tukee ja vahvistaa vanhemmuutta muun muassa vanhemman oman jaksamisen ja psyykkisen hyvinvoinnin kautta.

Perhekeskus Maahisen avoimet palvelut ovat tukeneet ja vahvistaneet palveluja käyttäneiden omaa vanhemmuutta. Vanhemmilla on mahdollisuus luottaa omiin kykyihinsä vanhempana toimimiseen enemmän kuin ennen, koska he ovat osallistuneet Maahisen palveluihin. Maahisen avoimet palvelut ovat olleet vanhemmille yksi väylä rakentaa omaa vanhemmuutta muun muassa muiden vanhempien sekä asiantuntijoiden kanssa käytyjen avointen tai yksilöllisten keskustelujen avulla. Maahisen avoimien palvelujen kautta asiakkaat ovat tavanneet samassa elämäntilanteessa olevia vanhempia, jolloin vertaistuen saaminen on tukenut omaa vanhemmuutta. Maahisen avoimien kerhojen kautta vanhemmat ovat saaneet mahdollisuuden käydä läpi kysymyksiä liittyen vanhemmuuteen. Jotta asiakkaiden vanhemmuutta voitaisiin tukea ja vahvistaa jatkossa vielä paremmin, toivottaisiin Maahisessa lisättävän muun muassa ilta- ja kesätoimintaa, sekä isä- ja parisuhdetoimintaa. Myös Maahisen sisätiloja tulisi saada käyttää nykyistä enemmän, jotta palvelut saavuttaisivat enemmän mahdollisia asiakkaita. Maahisen henkilökunnan tulisi myös avoimella puolella olla enemmän läsnä ja asiakkaiden tavoitettavissa, jotta vanhemmuutta voitaisiin nykyistä paremmin tukea ja vahvistaa.

Perhekeskustoiminnan avoimien palvelujen käyttäjien kokemuksia on yleensä ottaen tutkittu hyvin vähän. Vanhemmuuden tukemista ja vahvistamista ajatellen, opinnäytetyöstä saadut tulokset auttavat niin perhekeskus Maahista kuin myös mitä tahansa muuta perhekeskusta jatkossa kehittämään avoimia palveluitaan vastaamaan enemmän asiakkaiden tarpeisiin. Opinnäytetyöllä on myös yhteiskunnallinen merkitys. Sosiaalihuoltolain (2015) mukaan ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön tulee panostaa. Perhekeskukset toimivatkin parhaimmillaan ennaltaehkäisevinä, matalan kynnyksen lapsiperhepalveluina.

Opinnäytetyö toimii myös tässä asiassa suunnannäyttäjänä ja osoituksena siitä, millä tavoin perhekeskuksen avoimet palvelut toimivat ennaltaehkäisevinä ja vanhemmuutta tukevina palveluina.

Sosionomi (YAMK) Jasmin Anttilan opintoihin liittyvän opinnäytetyön tutkimustulokset esitettiin huhtikuussa 2016 Hyvinkään Laureassa.

Lisätietoja:

Jasmin Anttila
Perhekeskeisen varhaiskasvatuksen kehittäminen ja johtaminen, sosiaalialan YAMK- tutkinto
jasmin.anttila(at)kolumbus.fi


Viimeksi muokattu 19.5.2016 10:38