YAMK-opinnäyte: Pedagogisen johtamisen tulevaisuudessa haasteita ja mahdollisuuksia


​Laurea-ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija Jani Koljonen selvitti opinnäytetyössään pedagogisen johtamisen tulevaisuutta Helsingin Varhaiskasvatusvi-rastossa. Aihetta tarkasteltiin pedagogisen johtamisen, uusliberalismin ja uuden julkisjohtamisen lävitse. Opinnäytetyössä muodostettiin kolme skenaariota pedagogisen johtamisen tulevaisuudesta. Asiantuntijat olivat hyvin yksimielisiä pedagogisen johtamisen tulevaisuudesta ja heidän mielestään pedagogisen johtamisen tämän päivän haasteet ovat edelleen haasteita myös tulevaisuudessa.

Asiantuntijat olivat melkein yhtä mieltä siitä, että pedagogisen johtamisen haasteet tulevat tulevaisuudessa lisääntymään. Suurimmiksi haasteiksi nostettiin kasvavat yksikkökoot ja päiväkodin johtajien työtehtävien lisääntyminen, jotka vievät aikaa pois pedagogiselta johtamiselta. Haasteiden kasvaessa myös pedagogisen johtajuuden merkitys tulee kasvamaan. Päiväkodin johtaja on suurin yksittäinen tekijä varhaiskasvatuksen laadun suhteen päiväkodissa. Asiantuntijat toivoivat nykyistä selkeämpää tehtävänkuvausta päiväkodin johtajille, nykyinen tehtävänkuvaus on vanhentunut, eikä vastaa nykyisiä työtehtäviä. 

Tulevaisuuden haasteista selvitään lisäämällä jaettua johtajuutta, varsinkin pedagogisessa johtamisessa. Haasteiden lisääntyessä myös vastuita ja tehtäviä tulee jakaa entistä enemmän ryhmien lastentarhanopettajille, joiden rooli ja vastuu on merkittävä pedagogiikan kehittämisessä ja ylläpidossa. Lastentarhanopettajien rooli korostuu heidän kantaessaan jaetun vastuun pedagogiikan laadusta ja kehittämisestä päiväkodissa.

Kaikkien asiantuntijoiden mielestä nykyiset rakenteet ja toimintatavat ovat tulevaisuudessa riittämättömät. Tarvitaan ehdottomasti uudenlaisia toimintatapoja ja rakenteita tukemaan pedagogista johtamista. Lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien suhdeluku tulisi olla päin vastainen kuin nyt. Mielenkiintoista kyllä, lastentarhanopettajien koulutustaustalla ei koettu olevan väliä, kunhan lastentarhanopettajan pätevyyden omaavia olisi ryhmissä nykyistä enemmän. Helsingin tulevan varhaiskasvatussuunnitelman toivottiin myös olevan aikaisempaa vahvempi ja velvoittavampi. Johtajien ja hoito- ja kasvatushenkilöstön koulutus nostetiin myös usein esille. Varhaiskasvatuksen kenttä uudistuu ja kehittyy ja muutoksessa on pysyttävä mukana ja sitä on osattava johtaa.

Opinnäytetyössä tuodaan pedagogisen johtajuuden kentälle uutta näkökulmaa tulevaisuuden-tutkimuksen muodossa. Varhaiskasvatusvirasto voi käyttää opinnäytetyön tulevaisuuden ske-naarioita apuna strategiatyössään. Tulevaisuuden tutkimuksessa ei ennakoida tulevaisuutta, vaan pohditaan strategisesti mitä tulee tehdä, että tulevaisuus toteuttaisi halutut päämäärät tai ainakin miten välttää ei-toivotut tulevaisuudet. Opinnäytetyössä käytetty Delfoi-tekniikka on yksi tunnetuimmista tulevaisuudentutkimuksen menetelmistä. Sen avulla tuodaan esille asiantuntijaryhmän mielipiteitä tietystä aiheesta ja jalostetaan ne tiedoksi, jota käytetään apuna tulevaisuuden suunnittelemiseksi. Tutkimus toteutettiin joulukuussa 2015.

Lisätietoja:

Jani Koljonen
Perhekeskeisen varhaiskasvatuksen kehittäminen ja johtaminen (YAMK)
Puh. 040 557 3213


Viimeksi muokattu 19.5.2016 10:38