YAMK-opinnäyte: Organisaatiokulttuurin yhteys muutosjohtamiseen


​Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla kuvattiin organisaatiokulttuurin vaikutusta muutosjohtamiseen. Muutos on kohdistunut viime vuosina voimakkaasti terveydenhuollon organisaatioihin, joka tuo johtamiseen haasteita. Opinnäytetyön tulokset auttavat luomaan käsitystä organisaatiokulttuurista ja sen yhteydestä muutosjohtamiseen organisaatiomuutoksissa. Tutkimuksista nousseita keskeisiä asioita voidaan hyödyntää johtamisessa ja muutosten läpiviemisessä. Myös henkilöstön näkökulma on hyödynnettävissä henkilöstön sitouttamisessa ja täten muutoksen onnistumiselle.

Opinnäytetyön tulokset auttavat luomaan käsitystä organisaatiokulttuurista ja sen yhteydestä muutosjohtamiseen organisaatiomuutoksissa. Tutkimuksista nousseita keskeisiä asioita voidaan hyödyntää johtamisessa ja muutosten läpiviemisessä. Myös henkilöstön näkökulma on hyödynnettävissä henkilöstön sitouttamisessa ja täten muutoksen onnistumiselle.

Opinnäytetyössä käytettiin yhdeksää tutkimusta, jotka valittiin tutkimuskysymyksen mukaan, tarkoilla sisäänottokriteereillä. Tutkimuksia haettiin sekä kotimaisista että ulkomaisista tietokannoista. Aineisto analysoitiin sisällön analyysillä.

Kirjallisuuskatsauksessa analysoidun aineiston perusteella keskeisimmiksi asioiksi valituissa tutkimuksissa nousi esiin organisaation (työntekijöiden sitoutuminen, innovatiivisuus) merkitys ja siellä vallitsevan kulttuurin vaikutus johtamiseen tai muihin organisaatiossa tehtäviin muutoksiin. Sitoutuminen oli erityisesti yhteydessä johtamiseen ja siihen, että työntekijät kokivat arvostusta johtamisessa. Arvostavan johtamisen moniulotteisuus asettaa organisaation johtamiselle, etenkin lähijohtamisen onnistumiselle vaatimuksia, koska arvostava johtaminen on henkilöstökeskeistä ja toteutuu operatiivisella tasolla.

Tutkimuksissa ilmeni myös, että johtajuus ja organisaatiossa oleva kulttuuri määrittää työtyytyväisyyttä. Organisaatiokulttuurin avulla voidaan parantaa organisaatioon sitoutumista. Tutkimuksien mukaan hyvä johtajuus ja erityisesti paikallinen johtaminen olivat yhteydessä työntekijöiden työtyytyväisyyteen ja sitoutuneisuuteen.

Organisaatiokulttuuri kuvaa perusoletusten ja uskomusten tiedostamatonta tasoa, joka on yhteinen organisaation jäsenille. Kulttuuria voidaan ajatella organisaatiolle samanlaiseksi tekijäksi kuin persoonallisuus yksilölle. Organisaatiokulttuurilla on vaikutusta työntekijöiden työtyytyväisyyteen, työhyvinvointiin sekä organisaation menestykseen. Organisaation asenteet, arvot ja käyttäytyminen alkavat johtamisesta ja ulottuvat kaikille organisaation tasoille.

Opinnäytetyö oli ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluva. Opinnäytetyön toteuttajana oli Heidi Glad, joka työskentelee psykiatrisena sairaanhoitajana Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän palveluksessa, jossa on kuluvan vuoden alussa yhdistetty kunnallinen mielenterveys- ja päihdetyö. Opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää kyseisessä organisaatiomuutoksessa, joka toimi tämän työn innoittajana.

Lisätietoja:

Heidi Glad
YAMK, Terveys- ja hyvinvointipalveluiden kehittäminen ja johtaminen
Puh. +358 40 506 3871, heidi.glad@riihimaki.fi


Viimeksi muokattu 5.12.2016 10:56