YAMK-opinnäyte: Neuvola päiväkodissa -pilotointi


​Helsingin kaupungin Varhaiskasvatusvirasto on aloittanut keväällä 2015 Neuvola päiväkodissa -pilotoinnin, jossa on kyse kolmevuotiaiden terveys- ja hyvinvointitapaamisista. Tämä on osa valtakunnallista sosiaali - ja terveyspalveluiden (SOTE) kehittämistä, jossa palveluita pyritään tuottamaan asiakaslähtöisesti sekä suuremmissa toimintayksiköissä. Tämän asetelman kautta toiminta asettuu perhekeskustoiminnan alle, jossa eri toimintoja tuodaan yhteen ja järjestetään samassa palvelupisteessä. Pilotoinnin tavoitteena on tarjota moniammatillisesti lapsiperheille varhaista tukea sosiaali – ja terveyspalveluiden kautta.  Olemme kartoittaneet terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen työntekijöiden kokemuksia moniammatillisesta yhteistyöstä ja niistä heränneitä kehittämisajatuksia.

Neuvola päiväkodissa -pilotoinnissa neuvolatarkastukset on tuotu yhteistoiminnallisesti päiväkodin tiloihin. Tähän yhteistyötapaamiseen ovat osallistuneet vanhemmat, terveydenhoitaja, hammashoitaja/suuhygienisti sekä varhaiskasvatuksen työntekijä. Moniammatillinen yhteistyötapaaminen on muodostunut yksilö -ja ryhmätapaamisesta. Yksilötapaamisissa suoritetaan terveydenhuollon työntekijöiden osalta terveystarkastukset ja ryhmätapaamisessa käydään yhteinen hyvinvointikeskustelu, johon kaikki osallistuvat.

Tutkimustuloksissa tuli esille, että Neuvola päiväkodissa -pilotointi koettiin yleisesti hyvänä toimintamallina, jota oltiin jatkossa valmiita kehittämään. Positiivisena koettiin moniammatillisen yhteistyön tekeminen ja eri alojen ammattilaisten tapaaminen. Tämä kasvatti myös alueellista yhteistyötä terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen työntekijöiden välillä sekä tarjosi vanhemmille vertaistukea. Yleisesti koettiin, että työntekijät muodostivat yhdessä tiimin, joka oli motivoitunut toimimaan yhdessä. Yhteinen koulutus koettiin myös tärkeäksi.

Kehittämisajatuksena moniammatillisesta yhteistyötapaamisesta nousee riittävä ajan varaaminen.  Aikaa toivottiin enemmän: varhaiskasvatuksen osalta tilaisuuden organisoimiseen ja terveydenhuollon osalta yksilötarkastuksiin. Työntekijöiden keskinäiselle tutustumiselle sekä luottamuksen syntymiselle haluttiin myös järjestettävän enemmän aikaa. Yhteistyötapaamiseen toivottiin myös selkeämpää vastuun-, päätöksenteon- ja työnjakamista sekä yhteisiä tavoitteita. Omaan rooliin yhteistyötapaamisessa toivottiin selkeyttä, jotta oma asiantuntijuus vahvistuisi. Uusina kehittämisajatuksina yhteistyötapaamisessa nousi seuraavanlaisia asioita: pysyvän toimintamallin rakentaminen yhteistyötapaamisiin, arvioinnin kehittäminen sekä se, että vanhemmat valitsisivat keskusteluaiheet ennen ryhmätapaamista, tämä auttaisi toiminnan suunnitteluvaiheessa.

Yhteistyötapaaminen nähtiin kokonaisvaltaisena palveluna perheille ja perheet olivat suhtautuneet positiivisesti toimintamalliin. Neuvola päiväkodissa -pilotoinnin moniammatilliseen yhteistyöhön osallistuneiden työntekijöiden kokemuksien kartoittaminen antaa arvokasta tietoa toiminnan jatkoa ajatellen. Tuloksista nousevien asioiden kautta Helsingin kaupunki voi kehittää parempaa ja toimivampaa palvelukokonaisuutta perheille.  Toimivan moniammatillisen hallintorajat ylittävän yhteistyöprosessin kokonaisuuden kehittäminen auttaa rakentamaan kestävämpää toimintamallia.

Tällä opinnäytetyöllä on ollut vahva kehittämiseen suuntaava ote, joka auttaa jatkossa Helsingin kaupungin Varhaiskasvatusvirastoa kehittämään moniammatillista yhteistyötä Neuvola päiväkodissa -pilotoinnissa.

Opinnäytetyö toteutettiin kyselytutkimuksena kahdessa vaiheessa joulukuussa 2015 ja helmi -maaliskuussa 2016. Kysely lähetettiin 56 yhteistyötapaamiseen osallistuneelle työntekijälle ja vastaajia oli yhteensä 20.

Lisätietoja:

Hanna-Kaisa Hämäläinen ja Minna Muurikainen
Perhekeskeisen varhaiskasvatuksen johtaminen ja kehittäminen, YAMK
minna.muurikainen(at)hotmail.com


Viimeksi muokattu 2.6.2016 13:20