YAMK-opinnäyte: Muutos ja työhyvinvointi vankilaorganisaatiossa


​Opinnäytetyö henkilöstön kokemuksista Satakunnan vankilan Köyliön osastossa, osaston muututtua suljetuksi vankilaosastoksi 1.10.2012. Opinnäytetyöllä kartoitettiin, miten henkilöstö koki Köyliön osastoa kohdanneen muutoksen. Muutos rikkoo aina jotakin totuttua, rutiineita ja työtapoja. Muutoksen hetkellä ja keskellä ihminen saattaa ahdistua ja tuntea pelkoa. Muutoksen vauhti hirvittää. Toiset taasen ovat innoissaan päästessään kehittämään uutta ja uusia toimintatapoja. Muutoksen vaikutukset eri ihmisiin voivat siis vaihdella aivan laidasta laitaan. Näin kävi myös muutoksessa Köyliön osaston kohdalla. Köyliön henkilöstön työhyvinvointi huononi muutoksen myötä. Köyliössä toteutetusta muutoksesta voivat toiset vastaavaan muutokseen joutuvat vankilat ottaa oppia, ettei samoja virheitä tehdä toistamiseen.

Länsi-Suomen rikosseuraamusalueella tasattiin epäsuhtaa suljettujen vankipaikkojen ja avolaitospaikkojen välillä muuttamalla Satakunnan vankilan Köyliön osasto suljetuksi vankilaosastoksi 1.10.2012 alkaen. Näin saatiin vankipaikkajako vastaamaan tavoiteltua suhdetta suljettujen- ja avolaitospaikkojen välillä. Muutos pyrittiin toteuttamaan mahdollisimman pienillä kustannuksilla ja rakenteellisilla muutoksilla. Alkuperäisenä ajatuksena oli pieni toiminnallinen muutos.

Työ vaarallisemmaksi, vankien päihteiden käyttö lisääntyi

Henkilöstö oli kokenut työnsä muuttuneen vaarallisemmaksi muutoksen myötä. Myös uhkaavan tilanteen vankien taholta oli kokenut kolmannes vastaajista. Ilmapiiri muodostuu vankilassa aina hdistavammaksi, mitä tiukemmin kontrolloitu vankila on ja mitä mahdottomampi sieltä on paeta. Köyliön osastossa muutos avolaitoksen olosuhteista nykyisiin, vieläkin verrattain avolaitosmaisiin olosuhteisiin aiheutti juuri tätä ilmapiirin ahdistumista. Köyliöstä on nykyisin huomattavan paljon vaikeampi paeta kuin avolaitosaikana.

Vankien olosuhteet ovat muuttuneet vankiaineksen muutoksen myötä. Poistumislupia, joiden aikana pääsee valvomatta laitoksen ulkopuolelle, on murto-osa avolaitosaikaan verrattuna. Vangit ovat siis entistä enemmän kiinnitettynä vankilaan. Näissä olosuhteissa on ymmärrettävää, että henkilöstö kokee työn muuttuneen vaarallisemmaksi. Uhkaavan tilanteen vankien taholta kokeneiden määrä osoittaa tätä samaa kehitystä. Kun tähän lisätään vielä vastaajien havainto vankien päihteiden käytön lisääntymisestä, on työn vaarallisemmaksi kokeminen ymmärrettävää. Henkilöstö koki työnsä muuttuneen vastuullisemmaksi nyt suljetussa vankilassa työskenneltäessä. Lähes koko henkilöstö on alun perin hakeutunut työhön avolaitokseen, joten muutoksen tuomat tuntemukset ovat hyvin ymmärrettäviä.

Työskentelyn koettiin muuttuneen myös vaikeammaksi kuin mitä se oli avolaitosaikana. Vankiaines muuttui ”vaikeammaksi” ja vankien liikkuminen laitoksen sisällä ja varsinkin aitojen ulkopuolella väheni oleellisesti. Tämä lisää vankilan ahdistuksen ilmapiiriä mikä tekee työskentelyn vankien parissa aiempaa vaikeammaksi ja vaativammaksi.

Opiksi muille

Kehittämisehdotuksena on vastaavaan prosessiin joutuvalle tai pääsevälle organisaatiolle, että ensiksi henkilöstölle pidettäisiin riittävässä määrin koulutusta muutoksen kohtaamisesta ja sen vaikutuksista henkilöstön jaksamiseen. Erityisesti johdon ja kaikkien esimiesasemassa olevien henkilöiden tulisi sisäistää muutoksen tuomat vaikutukset henkilöstön työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin.

Opinnäytetyössä tehtiin kyselytutkimus Köyliön osaston henkilöstölle lokakuussa 2016. Kyselylomakkeessa vastaajat valitsivat väittämiin parhaiten kokemansa vaihtoehdon välillä; täysin samaa mieltä – täysin eri mieltä. Opinnäytetyö tehtiin Laurea-ammattikorkeakoulun YAMK Sosionomi opintojen yhteydessä.

Lisätietoja:

Pekka Huhtamaa
YAMK, Sosiaali- ja rikosseuraamusalan johtaminen ja kehittäminen
Puh. 050 540 8210, pekka.huhtamaa(at)om.fi


Viimeksi muokattu 19.5.2016 10:35