YAMK-opinnäyte: Moniammatillisuus Hyvinkään nuorten hyvinvointia tukevissa palveluissa


​Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Hyvinkään kaupungin nuorten hyvinvointia tukevissa palveluissa tehtävän moniammatillisen yhteistyön nykytilaa, johtamista ja henkilöstön kehittämisehdotuksia palveluiden parantamiseksi. Tutkimus toteutettiin tutustumalla asiakasasiakirjojen perusteella verkostotyön määrään ja verkostoyhteistyökumppaneihin sekä vaikeasti autettavuuteen. Nämä tiedot muodostivat taustaselvityksen. Taustaselvityksen perusteella Hyvinkään kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä hyvinkääläisten nuorten kanssa työskenteleviä työntekijöitä haastateltiin. Haastatteluissa tutkittiin moniammatillisen verkostotyön käytäntöjä ja toimivuutta, johtamista moniammatillisessa yhteistyössä sekä kokemuksia monitoimijaisista verkostoista ja vaikeasti autettavien asiakkaiden auttamisesta näissä verkostoissa.

Taustaselvitys osoitti, että käytöshäiriödiagnoosi tai käytöshäiriötyyppinen oireilu korreloi vahvasti jatkosijoituksen todennäköisyyden kanssa. Verkostotyön määrä ei sen sijaan ole merkitsevää jatkosijoitustodennäköisyyden suhteen. Haastatteluissa muiksi vaikeasti autettaviksi ryhmiksi nimettiin päihdeongelmaiset nuoret sekä nuoret, joilla on ongelmia useilla elämänhallinnan osa-alueilla. Näiden nuorten kohdalla auttamista vaikeuttaa myös se, että motivoiminen tuen vastaanottamiseen on vaikeaa ja auttamiseen liittyvä työskentely edustaa useimmiten enemmän kontrollia, kuin helpommin vastaanotettavaa tukemista.

Verkostotyön johtaminen kunnallisessa organisaatiossa näyttäytyi haastattelujen perusteella näkymättömänä. Kaupungin yleistason ohjeistuksia ei ymmärretä verkostotyön johtamisena. Asiakas joutuu usein peräkkäisten arviointien kohteeksi eikä varsinainen apu käynnisty riittävän nopeasti. Asiakasprosessien johtajuus on verkostoissa neuvoteltava asia, jota joka kerta ei tule ratkaistua. Asiakasprosessin johtajuutta vaikeuttaa toisinaan puutteellinen ymmärrys toisen työstä sekä se, että yleensä prosessin johtajalla ei ole esimiesasemaa muihin toimijoihin nähden.

Verkostoissa tehdään mielellään yhteistyötä, mutta muiden osaamisen hyödyntäminen ja verkostojen vahvuuksien käyttäminen on vähäistä. Tilanteen korjaaminen vaatii selkeää verkostojohtamista, työntekijöiden verkostoitumisen tukemista sekä mahdollisesti uusien toimintatapojen kehittämistä. Vaikeasti autettavien nuorten tilanteeseen nähdään parhaiten auttavan varhainen puuttuminen sekä nuoren hyväksymän tuen mahdollistaminen.

Hyvinkään palvelukokonaisuus nähdään riittävän laajana, mutta silti helposti hahmotettavissa. Toimijoita ei ole liikaa. Hahmottamista helpottaa edelleen se, että työntekijöille järjestetään mahdollisuuksia kohdata kasvokkain ja puhua työstään toisilleen. Tämä lisää paitsi tuttuutta työntekijöiden kesken, myös luottamusta.

Kehittämisen kannalta olisi tärkeää selvittää, voidaanko keskitettyä arviointia, varhaista puuttumista ja työntekijöiden keskinäistä konsultaatiomahdollisuutta parantaa. Tässä voisi auttaa moniammatillinen yhden oven ja matalan kynnyksen palvelu. Lisäksi vaikeasti autettavien nuorten auttamiseen tarkoitettuja työmalleja olisi tärkeää rakentaa yhdessä työntekijöiden kanssa huomioiden myös kolmannen sektorin mahdollisuudet osallistua auttamistyöhön.

Lisätietoja:

Riikka Koponen
Kriisi- ja erityistilanteiden johtamisen koulutusohjelma, YAMK
Puh. 040 740 3729


Viimeksi muokattu 30.6.2017 11:05