YAMK-opinnäyte: Moniammatillisen tiimin yhteisen ymmärryksen lisääminen tukee palvelun laatua


​Selkeillä prosesseilla ja yhtenäisillä toimintakäytännöillä voidaan tukea työyhteisön toimivuutta sekä tehostaa palvelun laatua. Laadukas prosessi lähtee asiakkaan tarpeesta ja kaikki prosessiin osallistuvat ymmärtävät oman roolinsa osana kokonaisuutta. Onnistunut moniammatillinen yhteistyö vaatii joustavia rooleja, sujuvaa tiedonkulkua sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Asiakasprosessin nykyhetken kuvaaminen ja yhteinen ymmärrys ovat edellytys toiminnan kehittämiselle.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli lisätä ja tukea työntekijöiden yhteistä ymmärrystä ikääntyneen asiakkaan moniammatillisesta arviointi- ja kuntoutusprosessista. Kehittämistoiminnan aikana asiakasprosessi kuvattiin ja toimintakäytäntöjä yhtenäistettiin toiminnan tehostamiseksi. Asiakasprosessin kehittäminen paitsi tehostaa prosessia myös tavoittelee palvelun tasalaatuisuutta, läpinäkyvyyttä sekä ennustettavuutta.

”Juuri näin lähestymällä ja osallistamalla väki lähtee mukaan”

Arviointi- ja kuntoutusprosessin yhteinen tarkasteleminen ja aukikirjoittaminen auttoi työntekijöitä prosessin kokonaisuuden hahmottamisessa ja jäsentämisessä. Yhtenäiset käytännöt sujuvoittavat työntekoa ja helpottavat mm. hoitojaksosta informoimisessa asiakkaalle ja omaisille. Kehittämistoiminnan merkitys oli kaksijakoinen. Sen suurin arvo perustuu erityisesti osaston moniammatilliselle tiimille.  Toisaalta itse kehittämistoimintaprosessista saatuja kokemuksia voi hyödyntää alasta riippumatta.

Yhteisesti jaettu sekä tuotettu tieto lisää ymmärrystä. Yhteiskehittämisessä koko moniammatillinen tiimi pääsi osallistumaan ja vaikuttamaan toiminnan kehittämiseen. Eri ammattiryhmien näkökulmat prosessista tulivat hyvin esiin. Asiakasprosessin yhdessä näkyväksi tekeminen tuki työntekijöiden kokonaiskuvan ymmärtämistä ja hahmottamista asiakkaan moniammatillisesta arviointi- ja kuntoutusprosessista. Se myös toi esiin moniammatillisessa tiimissä olevan hiljaisen tiedon ja sanattomat sopimukset toimintakäytännöistä sekä lisäsi ymmärrystä toisten ammattiryhmien tekemää työtä kohtaan.

Prosessin kuvaamisessa hyödynnettiin arvovirtakuvauksen periaatetta, jolloin asiakkaalle arvoa tuottamattomien asioiden eli hukan tunnistaminen helpottuu. Kehittämisen tuloksina hoitoneuvottelukäytännöt yhtenäistettiin ja tiedonkulun tueksi tehtiin asiakastaulu arviointi- ja kuntoutusjakson kulusta sekä huoneentaulu asiakkaan arvioinnissa huomioitavista asioista. Kehittämistoiminnan päätteeksi työstettiin yhdessä työntekijän käsikirja asiakkaan moniammatillisesta arviointi- ja kuntoutusprosessista. Käsikirjassa kuvataan prosessin toimintakäytäntöjä huomioiden asiakkaan osallisuus, työnjako ammattiryhmien välillä sekä tiedonkulku.

Kehittämistoiminta toteutti Leanille tyypillistä syklistä PDCA-mallia, jossa suunniteltua toimintaa seurasi havainnointi ja reflektointi. Kehittämistoiminta toteutettiin reilun puolen vuoden aikana kolmivaiheisena, jossa jokainen vaihe sisälsi moniammatillisen tiimin työpajatapaamisia. Kehittämistyö oli toimijalähtöistä ja prosessiorientoitunutta. Jatkossa yksikön toiminnan tehokkuuden kehittämiseksi tulisi tarkastella toimintakäytäntöjen toteutumista sekä syventyä päivittäiseen asiakkaalle arvoa tuottavaan aikaan arviointi- ja kuntoutusjaksolla.

Lisätietoja:

Kaisa Iijalainen
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, YAMK
puh. +358 50 375 8688


Viimeksi muokattu 27.4.2017 15:40