YAMK-opinnäyte: Millainen on palvelutalo vuonna 2060?


​Laurea-ammattikorkeakoulussa Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta YAMK -ohjelmassa Reea Lamberg julkaisi opinnäytetyön, jossa ennakoitiin tulevaisuuden ikääntyneiden asumista. Opinnäytetyön olettamuksena oli, että malli palvelutalosta tulee muuttumaan ja nykyisellään olevaa palvelutalomallia ei enää 2060-luvulla ole. Työn tavoitteena oli lisätä asiakasymmärrystä tule-vaisuuden ikääntyneistä ja rakentaa vaihtoehtoiset tulevaisuusskenaariot palvelutalosta vuonna 2060.

Kehittämistyön tulokset

Opinnäytetyönä toteutetun kehittämistyön tuloksena muodostui neljä erilaista skenaariota tulevaisuuden palvelutalosta, mallista elää ikääntyneenä. Keskeiset muuttujat skenaarionelikentässä olivat teknologia ja asuminen. Teknologian ja digitalisoituminen ovat megatrendejä, joiden odotetaan ohjaavan kehitys-tä myös tulevaisuudessa.

Toinen keskeinen muutostekijä skenaarionelikentässä oli asuminen, mikä on ikääntyneiden merkittävin palvelutarve sekä asia, mikä mahdollistaa omannäköisen elämän toteuttamisen. Yhteen palvelutalomalliin ei päädytty, koska tulevaisuuden asiakaskunta on laaja kirjo erilaisia ihmisiä, joilla on erilaisia odotuksia ja tarpeita. Opinnäytetyön yhteenvetona todetaan, että tulevaisuuden ikääntyneillä on vahva halu toteuttaa omanlaistansa elämää.

Menetelmät ja tutkimuksen kulku

Opinnäytetyö oli ennakointitutkimus, jossa käytettiin kahta tulevaisuudentutkimuksen menetelmää: tulevaisuusverstasta ja Delfoi-tutkimusta. Tutkimuksen eteneminen oli kolmivaiheinen: (1) tulevaisuusverstas (2) Delfoi-kyselyn ensimmäinen kierros ja (3) Delfoi-kyselyn toinen kierros. Tulevaisuusverstas toteutettiin marraskuussa 2015 ja Delfoi-kysely ja tulosten kommentointi tammi-maaliskuussa 2016.

Tutkimukseen asiantuntijat valittiin 4Y:n periaatteen mukaisesti. 4Y:n periaatteen mukaisesti asiantuntijoina oli yritysten edustajia, yhteiskunnallisia toimijoita, yhdistysten edustajia ja kansalaisia.

Lisätietoja:

Reea Lamberg
Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta (YAMK)
reea.lamberg(at)gmail.com


Viimeksi muokattu 23.8.2016 15:08