YAMK-opinnäyte: Malli päätöksentekoprosessistamme – palautteen tunnistaminen on kaunista


​Tutkimus päätöksentekoprosessistamme tarjoaa kriittistä älykkyyttä, analysointia ja näkemystä ihmisen päätöksenteon moninaisuudesta. Tutkimus mallintaa ja rakentaa ihmisen päätöksenteon mallin. Tutkija tarkastelee päätöksentekoa osa-alueittain; kognitiivisen järjestelmän, motivaation, ajan, asenteen, manipulaation ja tiedon vaikutuksia päätöksentekoomme.

Tutkimuksen edetessä osa-alueista kehittyy, pala palalta, kokonainen toiminnallinen malli päätöksenteostamme. Päätöksentekomme rajallisuus on tunnistettavissa. Palautteen tunnistamisesta alkaneella oppimisprosessilla voi oikaista päätöksentekomme rajallisuutta.

OODA-loop päätöksentekomme pohjana

OODA-loop kuvaa optimaalisesti kompleksista päätöksentekoprosessiamme. Mallissa huomioidaan useiden toimijoiden tasoja ja eri aikavakioita. Päätöksenteon voi esittää myös matemaattisena kaavana. Tämä tutkimus parantaa OODA-loopia. Ensimmäisessä vaiheessa tutkimus kehittää mallia ajan, tiedon ja asenteen eri vakioilla. Toisessa vaiheessa kognitiivinen binaarijärjestelmämme liitetään osaksi päätöksenteonmallia. Kolmannessa vaiheessa kognitiiviset vinoumat, kognitiiviset virheviestit, löytävät paikkansa päätöksenteostamme OODA-loopin kaavassa. Neljännessä vaiheessa Eulerin identiteetti liitetään kokonaisuuteen kuvaamaan ja ratkomaan päätöksentekomme moninaisuutta.

Ihmisen kognitiivinen järjestelmä havainnoi olosuhteita, suuntautuu tuleviin ympäristöihin ja oikeuttaa päätöksen, joka ilmentyy toimintana. Olemassa olevat olosuhteet manipuloituvat monella tavalla. Manipuloivia tekijöitä ovat esimerkiksi materiaalit, muodot, tehokkuus ja motiivit. Sisäisesti kognitiivinen järjestelmämme etsii automaattisesti syy-yhteyksiä ja havainnoitua tapahtumaa tukevia viestejä päätöksentekomme pohjalle. Emotionaalisten tunteidemme ja motiiviemme vaikutus päätökseemme eivät yllätä. Ne ovat odotettuja. Todelliset päämäärämme ilmenevät toiminnassamme eivät puheessamme.

Aina kun teet päätöksen, siirryt eteenpäin vallitsevissa olosuhteissa, joissa kohtaat seuraavan päätöksenteon tarpeen. Päätös, yksinkertaisesti, on subjektiivinen käsitys turvallisuudentunteestasi, turvallisuuden jatkuvuuden tunteistasi vallitsevissa olosuhteissa. Turvallisuuden jatkuvuuden tunteesi vallitsevissa olosuhteissa vaikuttaa olennaisesti mahdollisuuksiisi selviytyä seuraavasta tehokkaan toimintasi esteestä. Sinun ei siis tarvitsi voittaa itse estettä vaan vallitsevat olosuhteet.

Eulerin identiteetti on kaunis palautteen matemaattinen kaava

Eulerin identiteettiä, eiπ + 1 = 0, kuvataan kauniiksi matemaattiseksi kaavaksi. Matemaattisen kaavan avulla on helpompi päästä selventämään ja ratkomaan monimutkaisia olosuhteita. Kuten päätöksentekomme, kauniskaan matemaattinen kaava ei ole absoluuttinen. Päätöksenteossamme, niin kuin kauniissa matemaattisessa kaavassakin, on rajoittuneisuutta. Rajoittuneisuutta on mahdollista oikaista.

Kauniiseen matemaattiseen kaavaan on tarjottu oikaisuksi ratkaisua , jolloin kompleksisen olosuhteen kuvaajaksi saadaan täydellisen energinen ympyrä. Päätöksentekoamme on myös mahdollista oikoa energiseksi ympyräksi. On tunnustettu, että itsehallinnoimat oppimisprosessit tuottavat oikaisuja tottumuksissa: automaattisissa syy-yhteyksissä ja havainnoitua tapahtumaa tukevissa viesteissä. Tottumukset olisi hyvä tunnistaa ja määrittää ennen itsehallinnaista oppimisprosessia.

Tietämättömät pysyvät tietämättöminä omasta tietämättömyydestään, koska he eivät tunnista palautetta, joka osoittaisi heidän tietämättömyytensä. Palautteen tunnistamisen merkitys päätöksentekomme rajallisuuden oikaisemisessa on oleellista. Palautteen tunnistamisen lisäksi olisi hyvä tunnistaa motiivinsa. Motiiviensa ymmärtäminen helpottaa ihmistä ymmärtämään ajatuksiaan, käyttäytymistään ja toimintaansa.

Ihmiset arvostavat päätöksentekoa

Teemahaastattelussa molemmat sukupuolet ilmaisivat olevansa kiinnostuneita päätöksenteosta. Vaikka päätöksenteon aineistoa olisikin koottu ystävän avustuksella, molemmat sukupuolet ilmaisevat tekevänsä lopullisen päätöksensä itsenäisesti. Molemmat sukupuolet ovat kuvanneet keräävänsä paljon tietoa päätöksentekonsa pohjalle tarkkailuvaiheessa. Naiset tekevät yleisemmin päätöksen observointivaiheen korkeimmassa pisteessä, jossa päätöksen lopputulos on nähtävissä. Naisten orientaatiovaihe uusiin olosuhteisiin on lyhyt. Miehet yleisemmin venyttävät päätöksensä orientaatiovaiheen loppuun, lähelle toimintaa, jolloin uuden ympäristön vaikutus lopulliseen päätökseen on voimakkaampi.

Manipulaatiota on molempien sukupuolien päätöksissä samanlaisesti. Teemahaastatellut kuvasivat päätöksentekoprosessinsa keskeisiä tekijöitä seuraavasti: aika, oma kiinnostus, hyödyn tunne, mielihalu vallitsevalla hetkellä, kokemus ja aikaisemmat tapahtumat, tieto asiasta sekä puhdas intuitio. Teemahaastattelun tutkimustulokset ovat suuntaa-antavia johtuen pienestä ja homogeenisesta otannasta.

Opinnäytetyön pysyvä verkko-osoite: http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017110616613.

Lisätietoja:

Ari Luoma
Turvallisuusjohtaminen, YAMK
Puh. 044 975 3993, luomaar(at)gmail.com


Viimeksi muokattu 15.11.2017 10:14