YAMK-opinnäyte: Luottamusmiehen sitouttaminen finanssialalla


​Vuokko Tervola tutki YAMK-opinnäytetyössään, miten motivoituneita ja sitoutuneita OP Ryhmän luottamusmiehet ovat tällä hetkellä. Lisäksi tavoitteena oli löytää keinoja, joilla parannetaan luottamusmiesten sitoutumista muutostahdin keskellä sekä lisätään luottamusmiestoiminnan kiinnostavuutta tulevaisuudessa.

Sitoutuminen ja sitouttaminen ovat nykytyöelämässä ajankohtaisia ilmiöitä toimialasta riippumatta. Finanssiala on ollut 1990-luvun laman jälkeen rauhassa suuremmilta muutoksilta, mutta taas 2010-luvun molemmilla puolin muutostahti on kiihtynyt. Erityisesti OP Ryhmässä digitalisaatio ja robotisaatio on otettu käyttöön vauhdikkaasti, mikä on tarkoittanut suuren joukon irtisanomisia, kun eri  toimintoja on ulkoistettu ja palveluita sähköistetty.

Luottamusmiestoiminnassa riittää tekemistä työmarkkinajärjestelmäkentän ja ammattiliittojen organisaatiomuutosten kanssa, jolloin kokeneet luottamushenkilötkin joutuvat mukautumaan uusiin toimintatapoihin. Lisäksi eläköityvien luottamusmiesten myötä yhä useammin moniulotteisia tehtäviä ryhtyvät hoitamaan ihmiset ilman suurempaa kokemustaustaa. Niin ikään nuorempia sukupolvia on vaikea saada mukaan luottamusmiestoimintaan. Nämä edellä mainitut muutokset asettavat luottamusmiesten sitoutumisen kovaan testiin.

Opinnäytetyön tietoperusta pohjautui muutokseen, motivaatioon, sitoutumiseen ja sitouttamiseen liittyvään teoriaan. Lisäksi työssä taustoitettiin yleisellä tasolla ammattiyhdistystoimintaa. Niin ikään tietoperustassa käsiteltiin itsensä johtamista, vaikuttamista sekä työnohjausta luottamusmiehen sitouttamisen työkaluina. Tutkimus oli tapaustutkimus, jonka tuloksia analysoitiin kvantitatiivisin ja kvalitatiivisin menetelmin. Kyselyn vastausprosentti oli 19,5 prosenttia.

Tutkimustulokset osoittivat, että selvästi yli puolet kyselyyn vastanneista luottamusmiehistä oli motivoitunut ja sitoutunut luottamustoimintaansa. Kyselyn tuloksista näkyi myös selvästi muutoksen ajankohtaisuus eri muodoissaan. Sekä kyselyssä että tulevaisuusverstaan tuloksissa sitouttamista parantavina päätekijöinä sekä toiminnan houkuttelevuustekijöinä toistuivat samat asiat: perehdytys ja koulutus, luottamus, avoimuus ja tuen saanti eri asioissa, luottamustyön arvostus, palaute, aidot vaikuttamismahdollisuudet ja kompensaatio luottamustyöstä.

Luottamusmiestoiminnan tulevaisuutta ajatellen perehdytystä ja koulutusta tulee muuttaa enemmän luottamusmiesten tarpeita vastaavaksi ja huomioida muuttuva maailma. Koulutukseen pitää lisätä valmennusta itsensä johtamiseen ja työnohjaukseen liittyen sekä erityisesti vaikuttamistaitojen parantamiseksi. Lisäksi OP Ryhmän luottamusmiehille tulisi laatia oma sitouttamisstrategia. Niin ikään luottamusmiesten muutosprosessien ymmärrykseen ja käsittelyyn on syytä panostaa.

Lisätietoja:

Vuokko Tervola
Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta, YAMK
vuokko.tervola(at)kolumbus.fi


Viimeksi muokattu 12.6.2017 13:06