YAMK-opinnäyte: Lapsiperheille suunnattu vapaaehtoistoiminta ja järjestöyhteistyön kehittäminen


​Sosiaalihuoltolaissa, sosiaali- ja terveysuudistuksessa (SOTE) ja hallituksen kärkihankkeessa lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) painotetaan ennaltaehkäisyn merkitystä lapsiperheiden tukemisessa. Ammatillisen ennaltaehkäisevän tuen lisäksi lapsiperheitä voidaan tukea myös vapaaehtoistoiminnalla. Pidempää sitoutumista edellyttävään vapaaehtoistoimitaan on kuitenkin haastavaa löytää riittävästi toimijoita.

Opinnäytetyössä tarkoituksena oli kartoittaa kunnan ja järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia lapsiperheille suunnatun vapaaehtoistoiminnan järjestämisessä. Tavoitteena oli kehittää Vantaan tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaan kumppanuuspohjainen koordinaatiotyötehtäväalue, jonka avulla yhä useampi vapaaehtoistuen tarpeessa oleva lapsiperhe voisi jatkossa saada tukea.

Konkreettinen kohtaaminen keskiössä

Haastatellut kunta- ja järjestötyöntekijät näkivät toimivana kunnan ja järjestöjen yhteistyötapana säännölliset yhteistyötapaamiset. Avoin vuorovaikutus oli tärkeää yhteistyön ylläpitämisessä ja keskinäisen luottamuksen rakentamisessa. Kunnan ja järjestön kumppanuutta helpotti yhteistyön koordinointi. Suurimpana yhteistyön haasteena nousivat esiin kuntatyöntekijöiden vaihtuvuus ja kiire, mikä näkyi viestinnän ja yhteyden pidon vaikeuksina. Yhteistyötä voitaisiin haastateltavien mielestä kehittää esimerkiksi kunnan ja järjestöjen yhteisissä ideointi- ja suunnittelupalavereissa.

Opinnäytetyön tulokset hyödyntävät Vantaalla tapahtuvaa lapsiperheille suunnattua vapaaehtoistoimintaa tuomalla esiin kunta-järjestöyhteistyön mahdollisuudet, haasteet ja kehittämisideat. Kumppanuuspohjaisen koordinaatiomallin avulla voidaan jatkossa jäntevöittää kunnan ja järjestöjen välistä yhteistyötä lapsiperheille suunnatussa vapaaehtoistoiminnassa Vantaalla ja yleisemminkin muissa kunnissa ja järjestöissä.

Yhteistyön ammattilaisten ääni kuuluviin teemahaastattelussa

Opinnäytetyön kohderyhmänä oli lapsiperheisiin suunnatun vapaaehtoistyön kentällä työskentelevät kunta- ja järjestötyöntekijät, joiden työnkuvaan kuuluu kunta-järjestö-yhteistyö. Aineisto kerättiin teemahaastattelulla, johon osallistui 4 järjestön työntekijää ja 3 kunnan työntekijää. Lähestymistapa oli laadullinen. Haastateltavat saivat teemojen kautta tuoda vapaasti esiin kokemuksiaan, näkemyksiään ja kehittämisideoita yhteistyöstä ja kumppanuudesta.

Lisätietoja:

Jari Honka
Sosiaali- ja rikosseuraamusalan johtaminen ja kehittäminen, YAMK
jari.honka@vantaa.fi, puh. 050 312 1983


Viimeksi muokattu 28.4.2017 15:38