YAMK-opinnäyte: Lapset vievät kotiin varhaiskasvatuksessa opittuja kestävän kehityksen taitoja


​Espoon varhaiskasvatuksessa kasvatetaan lapsia kestävän kehityksen oppien mukaisesti. Kestävä kehitys ja kestävän kehityksen kasvatus kulkevat vahvasti läpi Espoon varhaiskasvatus-suunnitelman, joka tuli voimaan vuonna 2013. Vanhempien mukaan lapset tuovat kotona esille varsinkin ekologisia taitoja, kuten kierrätystä ja lajittelua. Useat perheet elävät muutenkin kestävän kehityksen mukaisesti ja arvostavat varhaiskasvatuksessa tehtävää työtä. Sosionomi (YAMK) Larissa Olasvuoren opintoihin liittyvän opinnäytetyön tulokset esitettiin huhtikuussa 2016 Hyvinkään Laureassa.

Opinnäytetyössä selvitettiin yksilöhaastattelujen ja ryhmäkeskustelujen avulla, kuinka Espoon kaupungin varhaiskasvatuksessa tehtävä kestävän kehityksen kasvatus näkyy lapsen toiminnassa hänen arjessaan perheen parissa, ja kuinka kestävä kehitys näkyy perheissä. Näiden lisäksi selvitettiin, minkälaisia toiveita perheillä on varhaiskasvatuksessa tehtävän kestävän kehityksen kasvatuksen suhteen.

Tulokset osoittivat, että yleisesti ottaen perheet elävät kestävän kehityksen mukaisesti. Etenkin ekologiseen ulottuvuuteen liittyvät asiat, kuten kierrätys ja jätteiden lajittelu koettiin useissa perheissä helpoksi tavaksi toimia ympäristön hyväksi. Myös ne vanhemmat, jotka eivät tunnistaneet kestävään kehitykseen liittyviä piirteitä perheensä käytöksessä ja rutiineissa, pitivät sosiaalisen ulottuvuuden näkökulmaa tärkeänä. Päiväkodissa tehtävän kestävän kehityksen kasvatukseen liittyviä oppeja on käytetty lasten toimesta myös kotona esimerkiksi kierrättämällä.

Tuloksista ilmeni myös se, että vanhemmat eivät tienneet kestävän kehityksen kulkevan Espoon varhaiskasvatussuunnitelman punaisena lankana. Vanhemmat olivat kuitenkin tyytyväisiä olemassa olevaan tapaan toteuttaa varhaiskasvatusta. He arvostivat erityisesti ekologisen kestävän kehityksen ulottuvuudesta päiväkodissa tehtäviä metsäretkiä ja sosiaalisen kestävän kehityksen ulottuvuudesta päiväkodissa opetettavia kaveri- ja vuorovaikutustaitoja. Vanhemmat toivoivat, että jatkossakin näihin panostetaan varhaiskasvatuksessa.

Lisätietoja:

Larissa Olasvuori
Perhekeskeisen varhaiskasvatuksen kehittäminen ja johtaminen
Puh. 050 547 3090, larissa.olasvuori(at)gmail.com


Viimeksi muokattu 19.5.2016 10:37