YAMK-opinnäyte: Lääkehuoneen mallintaminen – kuvaus


​Tutkimuksen tarkoituksena oli lääkehuoneen suunnittelu luomalla kuvaus mallinnuksesta. Tarkoituksena oli käsitellä myös lääkehoidon prosessia, joka vaikuttaa lääkehuoneen suunnittelun kautta sairaalasuunnitteluun. Tässä työssä tärkeiksi elementeiksi toimivassa lääkehuoneessa nousivat lääkevalmisteiden helppo eroteltavuus ja käytettävyys, helppo liikkuvuus tilassa, automatiikan huomioiminen sekä riittävät pöytätilat lääkkeiden käyttövalmiiksi saattamiseksi. Tuloksia voidaan käyttää sairaalasuunnittelussa lääkehuoneen pohjana soveltuvin osin. Olemassa oleva mallinnus auttaisi hahmottamaan niitä tarpeita, joita käyttäjät lääkehuoneelta tarvitsevat, saadakseen lääkkeet valmistettua oikealla tavalla, aseptisesti ja turvallisesti valmiiksi.

Tärkeinä tekijöinä ovat turvallisuus, puhtaanapito, ergonomia, suunnittelu, prosessi ja mallinnus. Lääkehuoneen mallintamista katsotaan palvelumuotoilun ja tilasuunnittelun näkökulmasta. Aihe on noussut Toimiva sairaala -hankkeesta, jossa lääkehoitoprosessia on tarkasteltu lääkkeiden jaon ja valmiiksi saattamisen kannalta olemassa olevassa lääkehuoneessa. Sairaalasuunnittelussa Suomessa näitä asioita on tutkittu ja dokumentoitu melko vähän. Hyvällä suunnittelulla voidaan vaikuttaa tilojen oikeanlaiseen käyttötarkoitukseen, muuntojoustavuuteen, oikeanlaisiin materiaalivalintoihin (mm. puhtaanapito) sekä valaistuksen merkitykseen. Näiden merkitys korostaa hyvän suunnittelun vaikutusta virhepoikkeamien vähentämisessä hoitoprosesseissa.

Optimaalinen lääkkeiden annostelu ja jakaminen vähentävät lääkkeiden jakoon kuluvaa aikaa virhemahdollisuuksien lisäksi. Lääkehuoneen suunnittelussa palvelumuotoilun kannalta tärkeää on miten lääkkeen valmiiksi saattamisen kontaktipisteet nähdään, koetaan ja aistitaan. Itse tila, esi-neet, lääkehoidon prosessi ja ihmiset vaikuttavat lopputulokseen

Tärkeiksi elementeiksi hyvin toimivassa lääkehuoneessa nousi tilojen turvallisuus, lukittavuus, riittävä hygienia, oikeanlaiset kalusteet sekä riittävä valaistus. Tilassa tulisi olla pohdittu myös sitä, miten tilassa liikutaan, jotta vältytään turhalta liikehdinnältä ja minimoidaan lääkehuoneen rauhattomuus. Lääkehoidon kannalta tulisi myös huomioida oikeanlainen lämpötila (lääkkeiden säilytys)  ja ilmastointi sekä toimiva jätehuolto. Lääkelaki edellyttää myös lukollista lääkekaappia huumelääkkeitä varten. (Huumausainelaki 373/2008. 3§,9§, 22§ 26§; Lääkelaki 1987/395). Tutkimuksessa tuli ilmi haaste lääkehuoneen toteutuksessa. Toteutus oli erilainen kuin alkuperäiset suunnitelmat (lupakuvat versus valokuvat toteutuksesta). Esimerkiksi lattiamateriaali oli erilainen, koska sitä ei alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen vaihdettu ja ripustuskoukut puuttuivat kokonaan.

Tilan käytettävyyteen vaikuttaa koon lisäksi lääkkeiden volyymit ja niiden oikeanlainen ja riittävä säilytys sekä henkilökuntaresurssit ja niiden jakautuminen lääkehoidossa. Turha odottelu ja kulkeminen tulisi minimoida, joka takaisi myös rauhallisen työtilan läpikulun ja kiertosuunnan tarkal-la suunnittelulla. Toimintapisteissä tulisi eri toimintojen sujua vaivattomasti myös takaamalla riittävä kulkutila.

Tutkimus on rajattu kuvaamaan lääkehoidon prosessin kautta lääkehuoneen suunnittelua sekä vaikutusta tähän. Asiantuntijat koottiin AKOS1 osastonhoitajasta ja lääkehuonehankkeen suunnitteluun tai toteutukseen osallistuneista henkilöistä. Näiden avulla koottiin mallinnuskuvaus toimivasta lääkehuoneesta.

Aineiston keruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Aineistoa kerätessä haastateltaville selvitettiin tutkimuksen tarkoitus ja käyttötapa kirjallisesti sekä suullisesti. Haastattelut suoritettiin yksilöhaastatteluina ja nauhoitettiin. Aineiston analysointiin käytettiin laadullista sisällönanalyysiä.

Tutkimus on osaprojekti Toimiva sairaala -hankkeessa. Toimiva sairaala - Living Lab on Laurea Ammattikorkeakoulun ja Vantaan sairaalapalveluiden (perusterveydenhuollon) yhteinen kehittämishanke (2012–2014).

Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia millä tavalla hyvin suunniteltu lääkehuone vaikuttaa lääkehoidon prosessiin ja sitä kautta potilastyöhön. Olisi mielenkiintoista myös tietää, miten automaatiotekniikka  (muun muassa eLääkekaappi) vaikuttaisi lääketurvallisuuteen.

Lisätietoja:

Anna Bäckroos
Terveys- ja hyvinvointipalvelujen johtaminen ja kehittäminen YAMK
Puh. 0405074547, anna.backroos(at)gmail.com


Viimeksi muokattu 13.3.2017 9:52