YAMK-opinnäyte: Laadukas pedagogiikka edellyttää monipuolisia mahdollisuuksia pedagogiseen keskusteluun


​Anne Ahlgrenin opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia pedagogisen johtajuuden menetelmiä Mid-Pacific Instituten päivähoitoyksikössä käytetään laadukkaan Reggio Emilia –pedagogiikan varmistamiseksi. Opinnäytetyön tulokset osoittivat, että Mid-Pacific Institutessa käytettävät pedagogisen johtajuuden menetelmät ovat monipuolisia ja niistä kannattaa ottaa oppia Suomessa. Ahlgrenin opinnäytetyön tuottamaa tietoa hyödynnetään varhaiskasvatuksen kehittämisen tukena Espoon keskuksen palvelualueella.

Opinnäytetyön tuloksista nousi vahvasti esiin, että pedagogisen keskustelun ylläpitäminen koetaan Mid-Pacific Institutessa hyvin tärkeäksi varhaiskasvatuksen laatua edistäväksi pedagogisen johtajuuden menetelmäksi. Mid-Pacific Institutessa laadukas varhaiskasvatus nähdään Reggio Emilia –pedagogiikan toimintaperiaatteiden mukaisena toimintana ja pedagogista keskustelua kohdennetaan erityisesti kyseisen pedagogiikan toteutumisen edistämiseen toiminnassa. Pedagogiselle keskustelulle oli luotu yksikössä monia kiinnostavia mahdollisuuksia. Muun muassa skypettäminen, lukupiirit sekä dokumentoinnin jakaminen ja yhteinen kommentointi Google Drivessä ovat käytänteitä, joiden kautta pedagogista keskustelua käydään Mid-Pacific Instituten työyhteisössä. Opinnäytetyön tuottamaa tietoa pedagogisen johtajuuden menetelmien käytöstä Mid-Pacific Institutessa voidaan hyödyntää pedagogisen johtajuuden ja varhaiskasvatuksen kehittämistyössä varhaiskasvatusyksiköissä. 

Ahlgrenin opinnäytetyöstä nousee esiin, että työhyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeä osa päiväkodin johtajan työtä. Työntekijät ovat varhaiskasvatuksen tärkein voimavara ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen on erittäin tärkeää. Hyvinvoiva kasvattajayhteisö jaksaa jatkuvasti kehittää työtään ja hyvä vuorovaikutus sekä ilmapiiri kasvattajayhteisössä luovat hyvät edellytykset myös laadukkaalle varhaiskasvatukselle. Kiinnostava opinnäytetyön tulos oli, että Mid-Pacific Institutessa työhyvinvoinnista huolehtiminen ei kuulu pedagogiseen johtajuuteen. Mid-Pacific Institutessa on kuitenkin lähdetty keskustelemaan työhyvinvoinnin kehittämisestä Ahlgrenin opinnäytetyön tulosten seurauksena.

Opinnäytetyö toteutettiin Mid-Pacific Instituten päivähoitoyksikössä. Mid-Pacific Institute on yksityinen oppilaitos, joka sijaitsee Honolulun kaupungissa Yhdysvalloissa. Opinnäytetyön tutkimusstrategia oli etnografinen. Kenttäjakso kesti syyskuusta 2015 tammikuuhun 2016. Opinnäytetyön aineisto kerättiin osallistuvan havainnoinnin sekä teemahaastattelujen avulla.

Lisätietoja:

Anne Ahlgren
Perhekeskeisen varhaiskasvatuksen johtaminen ja kehittäminen, ylempi AMK-tutkinto
ahlgrenanne(at)gmail.com


Viimeksi muokattu 1.6.2016 14:24