YAMK-opinnäyte: Kohti tulevaisuuden menestyvää tiimityötä


​Laurea-ammattikorkeakoulun YAMK-opiskelija Ingrida Huttunen selvitti opinnäytetyössään, millainen on tulevaisuuden tiimien johtaminen, tiimityö ja kuinka tiimityöskentelyä voidaan kehittää tulevaisuudessa. Koska tulevaisuutta ei vielä ole, niin tulevaisuuden ennakointi perustuu tulevaisuuden signaalien aistimiseen sekä tämän päivän parhaisiin käytäntöihin, joita tulisi soveltaa myös tulevaisuudessa. Tietoperusta oli koostettu johtajuuden, tiimityön, hyvinvoinnin ja työelämän muutoksen teoriasta.

Tutkimusaineisto kerättiin 12 teemahaastattelun avulla ja haastateltavat henkilöt olivat eri organisaatioiden tiiminvetäjiä ja tiimityöskentelyn asiantuntijoita. Runsas tutkimusaineisto analysoitiin viiden teeman avulla ja tulokset koottiin yhteenvetotaulukkoihin. Tuloksista muodostettiin johtopäätökset ja kehittämisehdotukset ottamalla huomioon sekä tutkimustulokset että opinnäytetyön tietoperusta. 

Tutkimustulokset osoittivat, että hyvää johtamista tarvitaan myös tulevaisuudessa. Hyväksi johtajaksi ei synnytä, vaan taitoja on kehitettävä jatkuvasti. Tulevaisuuden tiiminvetäjä toimii koordinoijana, sparraajana ja tiimin kokoavana voimana. Hän kulkee tiiminsä rinnalla, on aidosti läsnä, osaa vuorovaikutuksen taidot, mahdollistaa, on tavoitteellinen, oikeudenmukainen ja pystyy organisoimaan suurta tietomäärää. Keskeneräisyyden, epävarmuuden ja muutoksen sietämiskyky korostuvat. Tulevaisuudessa pärjätään positiivisella ja avoimella asenteella, joustavuudella, rohkeudella ja hyväksynnällä, että kaikkea ei tarvitse hallita. Hyvä tiiminvetäjä osaa kuunnella, johtaa hyvällä esimerkillään ja tuoda esille tiiminjäsenten kyvykkyydet. 

Tulevaisuuden tiimeiltä edellytetään ketteryyttä, itseohjautuvuutta ja tiiminjäsenten erilaisuuden kunnioittamista. Yhteistyö- ja kommunikaatiotaitojen merkitys korostuvat entisestään, sillä tulevaisuudessa tiimit ovat kansainvälisempiä eivätkä tiiminjäsenet välttämättä työskentele samassa työpisteessä. Tiimien on oltava muutosvalmiita ja jaettava aktiivisemmin tietoa keskenään. Merkityksellisen työn tekeminen kasvattaa motivaatiota. Parhaimmillaan tiimityö on silloin, kun tiimi puhaltaa yhteen hiileen, työn tekeminen on sujuvaa ja tiimissä vallitsee luottamuksen ilmapiiri. 

Tiimityön uudistaminen, osaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen sekä hyvinvoinnin edistäminen ovat tulevaisuuden tiimityön kehittämiskohteita. Olemassa olevia työtapoja tulisi kyseenalaista, tiiminjäsenten kehitysehdotuksia tulisi huomioida ja työn organisoinnista tulisi tehdä läpinäkyvämpää. Oman osaamisen kehittämiseen ja ylläpitoon tulisi kiinnittää huomiota, jotta tulevaisuuden yhä suuremmasta tietomäärästä osattaisiin poimia olennainen tieto. Oppivan organisaation tuonti osaksi tiimityötä luo menestystä. Työntekijälle tulisi tarjota mahdollisuus tehdä kykyjään vastaavia ja vahvistavia työtehtäviä. Tulevaisuudessa hyvinvoinnin merkitys kasvaa entisestään, koska työ ei todennäköisesti tule olemaan henkisesti helpompaa. Ennakoivat hyvinvoinnin toimenpiteet työnantajan puolelta, työkuorman jakaminen tiimin kesken ja itsensä johtamisen taidot edistävät työn laatua ja työssä viihtymistä.

Opinnäytetyö tarjoaa innostavia ajatuksia tiimien johtamisesta ja tiimityön kehittämisestä. Toivottavasti mahdollisimman moni pystyisi hyödyntämään tutkimustuloksia.

Linkki opinnäytetyöhön Theseus-tietokannassa: https://www.theseus.fi/handle/10024/108154

Lisätietoja:

Ingrida Huttunen
Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta, YAMK
ingrida.huttunen(at)student.laurea.fi, puh. +358 50 365 9837


Viimeksi muokattu 27.4.2017 15:53