YAMK-opinnäyte: Johdon sitoutumisella tärkeä merkitys työprosessien tehostamisessa


​Kirjallisuuskatsauksena tehdyssä opinnäytetyössä ”Lean- työmenetelmä työprosessien tehostajana julkisella sektorilla” tutkittiin kahta asiaa. Ensinnäkin, miten Lean- työmenetelmän käyttö julkisella sektorilla on tehostanut työprosesseja ja toiseksi, mitä haasteita ja mahdollisuuksia Leanin käyttö on tuonut julkiselle sektorille. Kirjallisuuskatsaukseen valikoitui kahdeksan tieteellisesti arvioitua tutkimusta, joita analysoimalla kuvattiin kuinka Lean- ajattelu ja Lean- työmenetelmät soveltuvat julkisessa sektorissa käytettäväksi, sekä mitkä tekijät vaikuttavat Lean- toteutuksen onnistumiseen. Opinnäytetyön tuotti kirjallisuuteen ja tutkimustietoon perustuen ideoita julkisen sektorin prosessien kehittämiseen Lean työmenetelmää hyödyntämällä. 

Jotta Leanin toteutus onnistuisi, tulisi organisaation johtajan itse heittäytyä menetelmään mukaan sekä saada koko työorganisaation henkilökunnan 100 %: sen sitoutumisen uuden työmenetelmän käyttöön. Kun koko organisaatio osallistuu yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen, nostaa se työntekijöiden motivaatiota ja työn intoa. Lisäksi avoin viestintä ja mahdollinen palkitseminen kasvattavat motivaatiota. Asiakastyytyväisyys paranee, kun palvelu on tehokkaampaa ja toimivampaa, jolloin turhat odottelut jäävät pois. Tämä myös vaikuttaa työntekijöiden resurssipulan vähenemiseen, kun asiakkaita pystytään palvelemaan paremmin kuin ennen ja kiire vähenee. Johdon oikea asenne ja työntekijöiden osallistuminen ovat Leanin jalkauttamisen ytimessä. Leanin toteutuksessa johdon toiminnalla ja asenteella on suuri merkitys. On selkeää näyttöä siitä, että tahtoa ja hyviä suunnitelmia julkisella sektorilla on tehty Lean- aloitteiden parissa, mutta Lean- implementaatio tarvitsee edelleen enemmän henkilöstön hyvää ohjausta sekä rohkaisua Lean- työkalujen käytössä.

Kehittämisosiossa suunniteltiin koulutuksena tapahtuvat Lean- teemapäivät julkisen sektorin organisaatioihin toteutettavaksi. Teemapäivien vetäjänä on ulkopuolinen Lean- konsultti, joka käytännön harjoituksien avulla saa henkilöstön ymmärtämään Lean- filosofian perusajatuksen. Koulutuspäivien tavoitteena on, että Lean juurtuisi käytettäväksi käytännön työhön.

Lisätietoja: 

Maria Kivinen
Terveys- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen ja johtaminen, YAMK


Viimeksi muokattu 5.6.2017 16:07