YAMK-opinnäyte: Itseorganisoitumisella työtyytyväisyyttä kotihoitoon


​Vantaan Koivukylän kotihoitoalueella toteutettiin vuonna 2015 asiakassalkkumallikokeilu, jossa hoitajat siirtyivät työskentelemään itseorganisoituvan tiimityömallin mukaisesti. Kaisa Huuhtanen tutki opinnäytetyössään tämän työmallin vaikutuksia henkilöstön työtyytyväisyyteen.

Tutkimusmenetelminä käytettiin henkilökunnan haastatteluja ja työpajamuotoista kehitysehdotusten keräämistä. Saatujen tulosten ja aiheeseen liittyvän teorian pohjalta luotiin ehdotus toimintamalliksi, jolla itseorganisoitumista voidaan lisätä kotihoitotyöhön osana kuntaorganisaatiota.

Tulosten perusteella asiakassalkkumalli lisäsi henkilökunnan työtyytyväisyyttä. Lisäksi työn teoriaosaan pohjautuen voidaan myös nähdä viitteitä siitä, että hoitajien työn tehokkuus lisääntyy itseorganisoituvan tiimimallin avulla. Toimintaehdotuksen mukaan itseorganisoituva tiimi on soveltuva tapa tehdä kotihoitotyötä ja siihen perustuva työmalli ratkaisisi useita kotihoitoa vaivaavia ongelmia. Kuntaorganisaatioissa olisikin syytä kriittisesti tarkastella nykyisiä toimintamalleja ja pyrittävä uudistamaan niitä yhä enemmän työntekijää kunnioittavaan suuntaan.

Itseorganisoituvan tiimimallin vaikutuksia työskentelyyn ja työssäjaksamiseen olisi syytä tutkia tarkemmin, varsinkin teorian pohjalta saadut viitteet hoitotyön tehokkuuden parantumisesta olisi selvitettävä. Lisäksi kokeilun vaikutuksia olisi seurattava ja esimerkiksi toteutettava koko henkilöstöä koskeva kyselytutkimus ja kartoitettava muissa työhyvinvointimittareissa mahdollisesti nähtävät vaikutukset.

Lisätietoja:

Kaisa Huuhtanen
Tradenomi (YAMK), Käyttäjäkeskeinen suunnittelu
kaisa.huuhtanen(at)gmail.com


Viimeksi muokattu 2.6.2016 10:04