YAMK-opinnäyte: Hyvä työ luo hyvinvointia


​Sinebrychoffilla uskotaan vahvasti siihen, että hyvä työ luo hyvinvointia ja hyvinvoiva työntekijä tekee hyvää työtä. Viime syksynä yrityksessä otettiin käyttöön uudistettu työhyvinvointiohjelma, ”Pidä Huolta” – ohjelma, jonka kulmakivet ovat esimiestyössä, sitoutumisessa, motivaatiossa, osaamisessa, työyhteisössä, terveydessä, työkyvyssä, – ympäristössä ja – turvallisuudessa. Keskeinen tavoite on liittää työhyvinvointijohtaminen erottamattomaksi osaksi muuta johtamista, ja tunnistaa mahdolliset työhyvinvointiriskit entistä varhaisemmassa vaiheessa. Pidä Huolta – ohjelma sisältää varhaisen työkyvyn tuen toimintamallit, joilla pyritään terveyttä ja työkykyä edistävään toimintaan koko työuran ajan. Toimintamallit on rakennettu yhteistoiminnassa työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshuollon kanssa ja ne sisältävät varhaisen tuen tunnistamisen, tuen antamisen, sekä sairauspoissaolojen seurantajärjestelmä.

Henkilöstön käsitys ja kokemukset varhaisen työkyvyn tuesta ja käytössä olevista malleista

Sinebrychoffin paikallisen toimitusketjuyhtiön, Sinebrychoff Supply Company Oy:n henkilöstö suhtautuu erittäin myönteisesti varhaisen työkyvyn tuen malleihin ja käytäntöihin. Myös kokemukset niistä ovat pääosin positiivisia. Pidä Huolta – ohjelmaa ja sen malleja ei kuitenkaan tunneta vielä riittävän hyvin, eivätkä ne ole juurtuneet henkilöstön ja esimiesten systemaattiseen käyttöön koko organisaatiossa. Henkilöstö tuntee ja tunnistaa varhaisen välittämisen hälytysmerkit hyvin, mutta niiden puheeksi ottaminen koetaan vaikeaksi. Puheeksi oton estävät pelko seurauksista, sekä asenne ettei puheeksi ottaminen ole oma tehtävä, vaan kuuluu esimiehelle. Osa henkilöstöstä myös kokee, että puheeksi ottaminen ei kuitenkaan auta. Vain vajaa kolmannes on sitä mieltä, että omalla osastolla työhyvinvointiin liittyvät ongelmat otetaan riittävän varhain esille. Esimiehen ja alaisen välinen varhaisen tuen – keskustelu, Pidä Huolta – keskustelu, on tuttu vain reilulle puolelle henkilöstöstä. Teoriassa sitä kuitenkin pidetään hyvänä käytäntönä varhaisen työhyvinvointiongelman käsittelyyn.

Tehostetun tuen toimenpiteet riippuvat taustalla olevista työkykyä heikentävistä syistä. Sinebrychoff Supply Companyn henkilöstön mielestä työterveyshuollossa tehtävä työkykyarvio sekä työterveysneuvottelu ovat hyviä käytäntöjä, kun työntekijä työkykyongelma vaatii tehostettua tukea. Myös kokemukset näistä ovat pääosin myönteisiä. Sekä työterveysneuvottelu että työkykyarvio ovat olleet käytössä yrityksessä jo useamman vuoden, silti alle puolet henkilöstöstä tunsi työterveysneuvottelun ja noin 65 prosenttia työkykyarvion. Sairauspoissaolokäytännöt tunnettaan erittäin hyvin, mutta sairauspoissaolojen hälytysrajoja ei. Yhteydenpitoon sairauslomalla olijaan ja työhön paluun tukemiseen suhtaudutaan myönteisesti. Tärkeimpänä asian yhteydenpidossa pidetään välittämisen tunnetta. Poissaolijoihin ei kuitenkaan systemaattisesti pidetä yhteyttä, vaikka suhtautuminen on positiivista ja yhteydenpidon merkitys on ymmärretty.

Jatkohaasteet

Tulosten mukaan ohjelmasta ja malleista tiedottamista tulee jatkaa, koska henkilöstöstä vain hieman yli puolet on tutustunut ohjelmaan ja sen toimintamalleihinkin vain hiukan suurempi määrä. Kun ohjelma on henkilöstön tiedossa, on helpompi myös tarvittaessa toimia sen ohjeiden ja mallien mukaisesti. Jatkohaasteena on varhaisen välittämisen hälytysmerkkien puheeksi ottamisen kynnyksen madaltaminen. Puheeksi ottamista voidaan helpottaa muun muassa tiedottamalla ja kouluttamalla henkilöstä ja esimiehiä varhaisen työkyvyn mallien käyttöön osallistavilla menetelmillä. Puheeksi ottamisen tueksi on syytä kehittää työkyvyn kartoituslista.

Pidä Huolta – ohjelman uusin malli, ”Yhteyden pito sairauslomalla ja työhön paluun tuki”, nähtiin positiivisena toimintatapana. Sen juurruttaminen koko organisaatioon systemaattiseksi toimintatavaksi on kesken. Edelleen tiedottamalla mallista ja käytännön kokemusten kautta toimintamalli varmasti jalkautuu. Esimiesten tueksi on hyvä kehittää raportointitapoja sairauspoissaoloista, jolloin heidän on helpompi seurata varhaisia työkyvyn hälytysmerkkejä ja pitää yhteyttä sairauslomalla oleviin henkilöihin sekä ohjata heidät tarvittaessa työterveyshuoltoon työkykyarvioon.

Opinnäytetyön toteutus

Työkyvyn tukimallien juurtumisesta, käytettävyydestä ja vaikutuksista on niukasti raportoitu seurantatietoja. Varhaisen tuen toimintaa on sekä julkisella, että yksityisellä puolella ja sen määrä on viime vuosina lisääntynyt. Toiminnan oikea-aikaisuudesta, osuvuudesta ja tuloksellisuudesta on edelleen vain vähän tietoa. Tämän YAMK opinnäytetyön lähestymistapana oli tapaustutkimus ja aineistonkeruumenetelmänä puolistrukturoitu sähköinen kysely koko Sinebrychoff Supply Companyn henkilöstölle. Henkilöstömäärä oli helmikuussa 2017 yhteensä 394. Kyselytutkimus suoritettiin 24.2.2017 – 7.3.2017 välisenä aikana. Käytettävissä ei ollut valmista mittaria, joten se rakennettiin itse. Vastauksia saatiin 129 ja vastausprosentti oli 32,7.

Lisätietoja:

Sanna Helkiö-Koivula
Terveys- ja hyvinvointipalveluiden johtaminen ja kehittäminen, YAMK
puh. 0400 85 8832


Viimeksi muokattu 28.5.2017 20:55