YAMK-opinnäyte: Hyvä riskienhallinnan raportointi herättää luottamusta


​Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää miten pörssiyhtiö raportoi riskienhallinnastaan, vastaako riskienhallinnan raportointi sille asetettuihin vaatimuksiin ja arvioitiin raportoinnin kehittymistä vuodesta 2004 vuoteen 2014.

Opinnäytetyön tuloksena oli että riskienhallinnan raportointi vastaa sille asetettuihin vaatimuksiin vaikkakin raportoinnille asetetut vaatimukset ovat aika ylimalkaisia eivätkä anna paljoakaan ohjeistusta. Ainoastaan merkittävimpien riskien ja epävarmuuksien kuvausta on selkeästi vaadittu. Tästä johtuen riskienhallinnasta raportoidaan parhaaksi nähdyllä tavalla ja vähimmäisvaatimukset täyttäen. Säädökset kehittyvät ja tiukentuvat koko ajan ja se luo kehittämistarpeita yritysten riskienhallinnan raportoinnille. Keskeisenä tulevaisuuden haasteena onkin, miten riskienhallinnasta saadaan irti enemmän tietoa.

Lainsäädäntö ja corporate governance riskienhallinnan raportoinnin edistäjänä

Lainsäädännön ja corporate governance hallinnointikoodin kehittymisen myötä riskienhallinnan tärkeyden korostuminen tulee todennäköisesti näkymään pörssiyhtiöiden riskienhallinnan raportoinnissa tulevaisuudessa ja kehitys tulee kiihtymään. Koska säätelyä ja vaatimuksia on jo tullut ja tulee tulevaisuudessa lisää, sääntelyn noudattamiseen tarvitaan osaamista ja ymmärrystä. Kansainvälisessä, kompleksisessa ympäristössä toimivan yrityksen tulee tietää, mitkä lait, säädökset ja vaatimukset ovat voimassa eri maissa. Tähän tarvitaan hyviä prosesseja, tarkkaa seurantaa, raportointia ja tehokasta informaation kulkua. Tulevaisuudessa yritysten huolenaiheeksi nouseekin, miten yritys kykenee seuraamaan yhä lisääntyvää sääntelyä ja toimimaan oikein.

Opinnäytetyötä varten laadin hallinnointikoodin ja COSO ERM – mallin vaatimusten perusteella yhdeksän kohdan tarkistuslistan, jota vasten peilasin riskienhallinnan raportointia kohdeyrityksen julkisessa materiaalissa eli tilinpäätös- ja vuosikertomuksissa.

Hyvä riskienhallinnan raportointi herättää luottamusta

Sidosryhmät, joihin lasketaan kuuluvan niin omistajat, rahoittajat kuin yhteistyökumppanit ja asiakkaatkin, haluavat enenevässä määrin tietoa yritystä mahdollisesti uhkaavista riskeistä sekä keinoista hallita riskejä. Riskienhallinnan raportoinnin yleisenä tavoitteena on muodostaa mahdollisimman läpinäkyvä, kattava ja johdonmukainen kuva eri riskialueiden merkittävyydestä ja vaikuttavuudesta organisaation liiketoiminnan kannalta organisaation päättäjien taholle. Systemaattinen raportointi pitää organisaation johdon ajan tasalla missä mennään riskienhallinnassa ja mihin toimenpiteisiin on ryhdytty mahdollisten negatiivisten vaikutuksien minimoimiseksi. Näin varmistetaan että tarvittavat tiedot ovat saatavilla oikea-aikaisesti.

Opinnäytetyön tuloksia voidaan suoraan hyödyntää kun kehitetään kohdeorganisaation riskienhallinnan raportointia. Työn tutkimuksen tuloksia ei välttämättä suoraan voida yleistää muihin pörssiyhtiöihin kuin case tapauksena toimivaan kohdeyritykseen. Toisaalta tätä työtä varten kehitettyä yhdeksän kohdan tarkistuslistaa hyödyntämällä mikä tahansa yritys voi peilata omaa riskienhallinnan raportointia ja kehittää sitä.

Opinnäytetyön tulokset esitettiin toukokuussa 2016 Laurea Leppävaarassa.

Lisätietoja:

Maarit Hilakivi
Turvallisuusosaamisen YAMK koulutusohjelma
Puh. 040 868 4949


Viimeksi muokattu 19.5.2016 10:26