YAMK-opinnäyte: Hävikinhallinnan tehostaminen


​Hävikinhallinta on aihealueena huomattavan aliarvostettu. Harvemmissa yrityksissä kiinnitetään huomiota prosesseissa syntyvään hävikkiin ja sen hallintaan. Kuitenkin hävikki sitoo yrityksen pääomaa, toisin sanoen hävikki on menetettyä rahaa. Hävikin muodostamat kustannukset eri muodoissa voivat olla jopa yllättävän merkittäviä. Tämä selviää yleensä vasta sitten, kun asiaa lähdetään tutkimaan tarkemmin ja pohditaan kehittämistoimenpiteitä. Tehokas hävikinhallinta luo selkeästi mahdollisuuden tehostaa yrityksen prosesseja, sekä vähentää hävikin luomia kustannuksia. On selkeästi nähtävissä, että kehittämistoimenpiteitä olisi hyvä lähteä viemään eteenpäin yrityksissä, joissa hävikinhallinnalle ei vielä anneta sen ansaitsemaa huomiota.

Hävikinhallinnan merkitys korostuu erityisesti valmistavan teollisuuden alalla, muun muassa teknologiateollisuuden sektorilla. Teknologiateollisuudella Suomessa yleisesti menee taas paremmin. Toimiala on piristynyt viimeisen vuoden aikana ja tällä hetkellä tulevaisuuden näkymät nähdään positiivisina. Positiivisella vireellä on myös varjopuolensa. Aiempina vuosina alalla on maailman laajuisesti ollut päinvastaista virettä, josta johtuen komponentti- ja raaka-ainevalmistajat ovat supistaneet toimintaansa. Suunnan taas käännyttyä toiseen suuntaan, ollaan positiivisen ongelman edessä, kun materiaalien saatavuus luo haasteita. Tästäkin syystä yrityksissä olisi herättävä tehokkaampaan hävikinhallintaan, jotta omalla toiminnalla ei vaikeuteta tuotantoprosesseja ja viivästytetä asiakastoimituksia. Hävikkiä kun syntyy yrityksissä eri muodoissa, niin materiaalien, kuin myös hukatun ajan muodossa.

Myös kiertotalouden näkökulmasta katsoen on tärkeää, että turhaa hävikkiä ei pääsisi syntymään. Kiertotalous on kuitenkin tämän päivän, lähitulevaisuuden sekä kaukaisemman tulevaisuuden kannalta merkittävimpiä kehityskohteita niin Suomen kuin Euroopankin tasolla. Kiertotalouden avulla voidaan saada aikaan uusia ja innovatiivisia liiketoimintamahdollisuuksia, sekä vähentää jätevirtoja jolloin jätteiden ympäristövaikutukset pienenevät.

Opinnäytetyö on saatavilla kirjastokappaleena Laurean Tikkurilan kampuksen kirjastossa.

Lisätietoja:

Katja Vuorimo
katja.vuorimo(at)hotmail.com


Viimeksi muokattu 11.9.2017 14:13