YAMK-opinnäyte: Hakeutumisvaiheesta kohti yksilöllistä oppijan polkua


Katja Kallionpää kehitti opinnäytetyössään palvelulupauksen ammatilliseen koulutukseen hakeutumisvaiheen ohjauspalvelulle.
Suomessa on meneillään ammatillisen koulutuksen reformi, joka tulee toteutuessaan lisäämään koulutukseen hakeutumisvaiheen ohjauksen merkitystä. Tavoitteena on taata jokaiselle hakijalle opiskelupaikka soveltuvaan tutkintoon sekä rakentaa yksilöllinen oppijan polku, jossa huomioidaan hakijan lähtökohdat ja tilanne mahdollisimman tarkasti. Tavoite haastaa hakeutumispalveluiden toimijoita  vastaamaan entistä suurempaan ohjaustarpeen kysyntään.

Opinnäytetyössä kehitettiin ehdotus palvelulupaukseksi hakijan ohjauspalvelu InfoOmnialle, jonka asiakkaat ovat erilaisissa elämäntilanteissa ja työuran vaiheissa. Palvelulupauksessa kuvataan, miten asiakkaan tarpeisiin ja odotuksiin vastataan. Palvelulupauksen sisältö perustuu asiakkaiden teemahaastatteluissa esiin nostamiin ohjauksessa onnistumisen keskeisiin tekijöihin. Tekijöistä muodostettiin teemat, joita olivat tapa, jolla asiakas kohdataan, erilaisuuden kunnioittaminen sekä ohjauksen tavoitteellisuus ja käytännön järjestelyiden toimivuus. Palvelulupauksessa on myös huomioitu tavoite yksilöllisen oppijan polun syntymisestä koulutukseen hakeutumisvaiheessa.

Tarkoituksena oli myös tuottaa tietoa asiakaskokemuksesta ja sen merkityksestä asiakkaiden ohjauspalvelusta muodostamalle kokonaiskäsitykselle. Palvelua tarkasteltiin palvelukeskeisen liiketoimintalogiikan näkökulmasta ja keskeisimmiksi siihen liittyviksi käsitteiksi muodostuivat asiakasymmärrys, asiakaskokemus sekä yhteiskehittäminen. Tulosten perusteella ohjaus on palvelukeskeisen liiketoiminnan periaatteiden mukaista palvelua, jossa korostuu yhteistoiminnallisuus, aito dialogi ja arvon yhdessä luominen.

Työ toteutettiin palvelumuotoilun prosessina, jossa teemahaastatteluihin osallistui asiakkaita sekä yhteisöllisiin työpajoihin ohjaus- ja opetushenkilöstöä. Tulosten raportoinnissa on pyritty mahdollisimman visuaaliseen esittämistapaan. Opinnäytetyön tuloksena syntynyttä tietoa ja kehittämisideoita on InfoOmniassa pidetty merkittävinä ja tulokset ovat käytettävissä myös toiminnan jatkokehittämisessä. Työn raportoinnissa esitetyt pohdinnat ja hakeutumisvaiheen ohjaukseen liittyvät kehittämisideat voivat antaa esimerkkejä ja kehittämisen suuntaviivoja myös muille hakeutumisvaiheen ohjausta järjestäville tahoille.

Ammatillisen koulutuksen kentällä eletään suurten muutosten aikaa. Henkilökohtaisen ohjauksen merkitys tulee lähitulevaisuudessa korostumaan, kun hakeutumisvaiheessa hakijalle tarjottavissa palveluissa painotetaan asiakaskeskeisyyttä ja yksilöllisen oppijan polun syntymistä.

Lisätietoja:

Katja Kallionpää
Palvelujen asiakaskeskeinen kehittämisen koulutus, YAMK
puh. +358 50 5280747
katja.kallionpaa@omnia.fi


Viimeksi muokattu 26.6.2017 10:23