YAMK-opinnäyte: Esikaupallinen hankinta kaupunkien asiakaslähtöisen palvelutuotannon kehittämisessä


​Julkiset hankinnat ovat merkittävä innovaatioiden lähde, kun yhteiskunnallisia ja sosiaalisia haasteita ratkaistaan kysyntälähtöisellä innovaatio-, kasvu-, elinkeino- ja hankintapolitiikalla kasvavissa kaupunkikeskittymissä. Kestävyyskriisi, ilmaston muutos, globaali keskinäisriippuvuus ja työnjaon muutokset, kasvavat jännitteet, matala taloussuhdanne, kansalaisten kulutuskäyttäytymisen muutokset sekä teknologiset muutokset aiheuttavat yhteiskunnallisia ja sosiaalisia ongelmia kasvaviin kaupunkeihin niin Suomessa kuin muissakin maissa eri puolilla maailmaa.

Näiden monimutkaisten haasteiden ratkaisemiseen tarvitaan avointa innovaatiota, johon kaupunki osallistaa yrityksiä, kolmannen sektorin toimijoita, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioita. Näillä ulkoisilla toimijoilla on erilaista kokemusta ja näkemystä kysyntä-, käyttäjä- ja asiakaslähtöisten korkean teknologian tuote- ja palvelukonseptien kehittämisestä. Yhteiskunnallisten ja sosiaalisten haasteiden ratkaiseminen tarjoaa julkista ja yksityistä kysyntää eri toimialojen innovatiivisille organisaatioille, Kaupungin on viestittävä hankintatarpeista ja tavoitteista, avattava tarvittavia tietovarantoja ja palvelutuotannon prosesseja ulkoisten toimijoiden tarkastelulle ja arvioinnille.

Poliittisen päätöksenteon ja johdon tuki sekä konkreettinen pitkän aikavälin palvelujen kehittämis- ja investointiohjelma ja hankintastrategiat

Tutkimustulosten perusteella strategisten innovatiivisten ratkaisujen ja hankintojen käytännön toteuttamiseen tarvitaan kaupungin poliittisen päätöksenteon ja johdon vahva tuki, rahoitus, riittävät resurssit ja osaaminen niiden toteuttamiseen käytännössä. Kaupunkien poliittisten päätöksentekijöiden ja johdon laatima visio ja konkreettinen pitkän aikavälin palvelujen kehittämis- ja investointiohjelma ja hankintastrategiat edistävät eri toimialojen radikaalienkin innovatiivisten ja esikaupallisten hankintojen toteutumista käytännössä.

Kaupungin ICT-palveluarkkitehtuurilla vahvistetaan poikkihallinnollista yhteistyötä ja tiedolla johtamista kaikilla hallinnon tasoilla. Strategisella hankintaviestinnällä edistetään kaupungin ja ulkoisten toimijoiden välistä avointa innovaatiota ja lisätään vuoropuheluita kysyntä-, käyttäjä- ja asiakaslähtöisten palveluiden kehittämiseksi jo hankintojen suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa.

Kaupunkien ja alueiden välisen yhteistyön ja -kehittämisen lisääminen hankinnoissa

Innovatiivisten ratkaisujen ja esikaupallisissa hankinnoissa tarvitaan myös kaupunkien ja alueiden välistä yhteistyötä ja -kehittämistä, jotta syntyy riittävästi testausalustoja ja kysyntää innovaatioille. Näin ulkoisten toimijoiden kehittämät parhaat tuote- ja palveluinnovaatiot leviävät nopeammin paikallisesti, alueellisesti ja kansainvälisesti.

Yritykset, kolmannen sektorin toimijat, tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot on haastettava kehittämään kysyntä-, käyttäjä- ja asiakaslähtöisiä innovatiivisia tuotteita ja palveluita kaupungin tai kaupunkien tunnistamiin aitoihin tarpeisiin. Todellinen kysyntä tai sopimuksellinen kehittämisyhteistyö kiinnostaa aina ulkoisia toimijoita, jotka perustavat toimintansa kannattavuuteen ja tuloksellisuuteen sekä kysyntä- ja asiakaslähtöiseen kehittämiseen.

Kaupungin ja sen organisaatioiden roolina on toimia ulkoisten toimijoiden kysyntä-, käyttäjä- ja asiakaslähtöisten innovaatioiden mahdollistajana, kannustajana, innovaatioiden testaajana, hyödyntäjänä ja/tai levittäjänä sekä turhien sääntelyiden että esteiden purkajana ekosysteemissä. Julkisten hankintojen strateginen ja operatiivinen johtaminen vahvistunee kaupungeissa.

Innovatiiviset hankinnat ja esikaupallinen hankinta edistävät julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön kehittymistä

Nykyinen hankintalainsäädäntö tarjoaa joustavia neuvottelumenettelyjä innovatiivisten ratkaisujen hankintaan. Niitä ovat neuvottelumenettely, kilpailullinen neuvottelumenettely, allianssimalli ja innovaatiokumppanuus. Näitä menettelyjä käytetään toistaiseksi vähän julkisissa hankinnoissa, koska ne vaativat enemmän aikaa ja resursseja hankinnan suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa. Lisäksi ne edellyttävät ratkaisukeskeistä hankintaosaamista ja vahvaa toimittajamarkkinoiden tuntemusta sekä riskinottokykyä.

Hankintatoimen, eri toimialojen, talous- ja elinkeinopalveluiden on lisättävä keskinäistä yhteistyötä ja tiedonjakamista. Hankintatoimen ja toimialojen on verkostoiduttava yritysten, kolmannen sektorin ja tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa, jotta erilaisiin kaupungin eri toimialojen hankintatarpeisiin tunnistetaan ja kehitetään ennakoivasti innovatiivisia markkinoita luovia erilaisia tuote- ja palveluratkaisuja, joille olisi kysyntää myöskin yksityisillä markkinoilla.

Sopimuslainsäädännön alainen aikaa ja resursseja vaativa esikaupallinen tutkimus- ja kehittämistyön kilpailullinen hankinta markkinoilta on uutta monille kaupungeille. Ne ovat tottuneet hankkimaan valmiita ratkaisuja markkinoilta avoimella menettelyllä. Innovatiivisuutta ja riskinottokykyä on totuttu vaatimaan perinteisesti kaupungin elinkeinopalveluilta enemmän kuin hankintoja suunnittelevilta ja toteuttavilta tahoilta.

Hankintatoimen, eri toimialojen ja elinkeinopalveluiden sekä eri ekosysteemien välinen verkostoituminen

Hankintaprosessin suunnittelu- ja valmisteluvaiheeseen käytetyt aika- ja osaamisresurssit takaavat, että hankintakohteeseen osataan määritellä sopiva hankintamenetelmä ja -strategia kaupungin tavoitteiden saavuttamiseksi. Hankintatoimen, eri toimialojen ja elinkeinopalveluiden välisen yhteistyön syventäminen vahvistaa kaupungin toimijoiden verkostoitumista eri ekosysteemeihin. Kilpailu käydään eri ekosysteemien välillä eikä yksittäisten toimijoiden. Näin tunnistetaan innovatiivisia uusia ratkaisuja, joilla on yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Hankintalaki- ja kilpailuttamiskeskeisyyden on koettu rajoittavan vuoropuheluita ulkoisten toimijoiden kanssa jopa hankintojen suunnittelu- ja valmisteluvaiheessakin. Tämä on johtanut julkisella sektorilla lyhyisiin määräaikaisiin hankintasopimuksiin ja kumppanuuksiin, joissa vuoropuhelut ja yhteiskehittäminen jäävät vähäisiksi myös sopimusaikana. Perinteisesti hankintakohde on totuttu määrittämään yksityiskohtaisesti ja kilpailuttamaan valmiita ratkaisuja uskaltamatta sallia markkinoiden tarjota innovatiivista ja kehittämistä vaativaa ratkaisua kompleksiseen haasteeseen tai ongelmaan.

Julkisten hankintojen kansallinen asiantuntija- ja kehittämisyksikkö

Julkisten hankintojen kehittämiseen ja neuvontaan tarvittaisiin vahvaa kansallista asiantuntija- ja kehittämisyksikköä, joka palvelisi kaikkia julkisia hankintayksiköitä ja ulkoisia toimijoita julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä. Tämä yksikkö voisi edistää innovatiivisten ja esikaupallisten hankintojen tunnistamista ja tukea niiden strategisessa johtamisessa. Tällä yksiköllä tulisi olla vahva kytkentä suomalaisten yritysten innovatiivisten tuote- ja palveluinnovaatioiden vientiä ja kansainvälistymistä edistävään organisaatioon.

Jatkotutkimus- ja kehittämistarpeet

Tulevaisuudessa innovatiivisten ja esikaupallisten julkisten hankintojen tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta on tarpeellista tehdä tutkimusta ja tiedottaa niistä laajasti yhteiskunnassa. Julkisten hankintojen kehittämiseen ja neuvontaan keskittyvän kansallisen asiantuntija- ja kehittämisyksikön tarpeellisuutta ehdotetaan tutkittavaksi, jotta merkittävät ja skaalattavat radikaalit innovaatiot tunnistetaan ja kaupallistetaan tehokkaasti kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille. Erityisesti kasvavat startup- ja pk-yritykset tarvitsevat tukea ja apua kansainvälistymisessä.

Tutkimusmenetelmänä oli kvalitatiivinen aineistolähtöinen tutkimus. Tutkimusaineiston hankintamenetelmänä käytettiin syvä- ja ryhmähaastatteluja, koska tutkittavaa aihetta haluttiin ymmärtää laajemmin ja ilman ennakkokäsityksiä. Tutkimuksessa haastateltiin kaupunkien, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden, yritysten ja kolmannen sektorin, innovaatioalustojen ja -välittäjien edustajia, jotka tuntevat kaupunkien palvelutuotantoa ja -innovointia.

Lisätietoja:

Kirsi-Maria Holopainen
Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta, YAMK
Puh. +358 50 402 5417


Viimeksi muokattu 28.2.2017 14:22