YAMK-opinnäyte: Asiakkaan ääni kuuluviin asumisyksikköhankkeessa


​Lainsäädäntö ja eri suositukset ohjaavat kehitysvammaisten asumispalvelujen järjestämistä ja toteuttamista. Niissä painotetaan nykyään vahvasti kehitysvammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta oman elämän ja palvelujen suunnitteluun. Kehitysvammaisilla henkilöillä ja heidän läheisillään on paljon ajatuksia asumiseen liittyen. Heille tulee antaa mahdollisuus tuoda niitä esille, jotta asumisen palvelut olisivat onnistuneita. Ensisijassa koti on aina koti, on se sitten esimerkiksi oma asunto tai ryhmäkoti, jossa kehitysvammaisella henkilöllä on oma huone.

Opinnäytetyö on tutkimuksellinen kehittämishanke, jossa haluttiin saada kehitysvammaisten kuntalaisten ajatuksia esille uudessa asumisyksikköhankkeessa. Kehittämistyössä huomattiin, että asumisen toiveet eivät välttämättä eroa paljoakaan vammattomien ihmisten toiveista. Esille nousi toiveiksi muun muassa oma keittiönurkkaus, oma postiluukku tai –laatikko, oma parveke tai piha ja turvallinen asuinympäristö lähellä palveluja. Juuri kehitysvammaisen henkilön omat aja-tukset on usein vaikea saada esille sekä saada ne huomioitua hankkeen eri vaiheissa ja toimijoiden välillä.

Kuntien tehtävä on järjestää kehitysvammaisille henkilöille asumisen palvelut joko ostopalveluina tai tuottamalla ne itse. Tuusulan kunnassa on hankittu kaikki asumispalvelut ostopalveluina. Parhaillaan kunnassa on suunnitteilla oma ryhmämuotoinen asumisyksikkö, jonka on arvioitu käynnistyvän suunnitelmien mukaan alkusyksystä vuonna 2018. Onnistuneessa kehittämishankkeessa suunnitelmallisuus, vastuunjako ja yhteistyön sujuvuus eri toimijoiden välillä ovat myös tärkeitä asioita. Käyttäjälähtöisyys suunnittelussa on avainasemassa, jotta suunnitteluratkaisut ovat toimivia ja asiakkaita palvelevia.

Haasteina kehittämisessä voidaan nähdä muun muassa miten yhteistyö sujuu eri osallistujien kesken. Jokaisella on oma tärkeä tehtävä ja osaamisalue prosessissa. Haasteellista on yhteen sovittaa asiakkaiden tarpeet ja toiveet, huomioida rakentamista koskevat määräykset sekä asumista koskevat lait ja säädökset. Myös tuleva käyttäjäkunta on hyvin yksilöllinen erityisine tarpeineen. Kunnassa tapahtuvaan rakentamiseen ja palvelutoimintaan liittyy aina myös vahvasti päätöksenteko. Samoin taloudelliset raamit tuovat omat haasteensa.

Opinnäytetyö on kehittämistyön raportti. Opinnäytetyö toteutettiin kehittämistutkimuksen menetelmin. Opinnäytetyön tutkimusaineistoa kerättiin kehittämishankkeen aikana erilaisin mene-telmin. Kehitysvammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen suunnatussa asumisen illassa hyödynnettiin World Café-menetelmää, kehitysvammaisille kuntalaisille lähetettiin postitse kysely ja tulevan asumisyksikön pohjapiirroksia analysoitiin. Asumisen iltojen tavoitteena oli saada mielipiteitä esille ja toimia myös tiedotusvälineenä asumisyksikköhankkeesta. Kyselyn tarkoitus oli saada toiveita esille asumisasioista sekä löytää asukashaastatteluihin yksiköstä kiinnostuneet henkilöt.

Seuraavaksi hankkeessa edetään rakennusurakoitsijan valinnalla ja rakentamisen aloittamisella. Myös asukasvalinnat ovat edessä sekä muuttovalmennuksen aloittaminen tuleville asukkaille ja heidän perheilleen. Yhdessä asiakkaiden, omaisten ja vammaispalvelujen henkilökunnan kanssa tullaan suunnittelemaan muun muassa asumisyksikön toimintatapoja, arvoja, sisustusta ja kiinteistön hoitoa. Näissäkin asioissa on tärkeää huomioida tulevien asiakkaiden itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden toteutuminen.

Lisätietoja:

Päivi Jauhiainen
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, YAMK
puh. +358 456395003


Viimeksi muokattu 30.6.2017 11:00