YAMK-opinnäyte: Arviointityön kehittäminen tukee sosiaalityöntekijän päätöksentekoa


​Arviointi on kiinteä osa lastensuojelutyötä ja sen kehittämiseen on viime vuosina kiinnitetty laajasti huomiota. Opinnäytetyössä kartoitettiin erään pääkaupunkiseudun kunnan lastensuojelun lyhytaikaisen perhehoidon yksikön arviointityön kehittämistarpeita lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijöiden päätöksenteon tuen näkökulmasta. Kehittämistarpeet liittyivät arviointityön käynnistymiseen ja systemaattisuuteen, sekä perhetyöhön ja dokumentointiin. Opinnäytetyössä keskityttiin ensiksi mainittuihin. Tavoitteena oli kehittää arviointityötä yhdessä työyhteisön kanssa.

Arviointi osana lastensuojelun lyhytaikaista perhehoitoa

Perhehoito on lastensuojelulaissa säädetty ensisijaiseksi sijaishuollon hoitomuodoksi vuoden 2012 alusta. Lapsen ollessa sijoitettuna lyhytaikaiseen perhehoitoon, osallistuvat työskentelyyn useat eri tahot, joiden vastuut ovat erilaisia ja osittain lakisääteisiä. Lyhytaikaisesta perhehoidosta on kuitenkin vain vähän tutkittua tietoa, minkä vuoksi sekä sen käyttöön lastensuojelun hoitomuotona, että sen aikana tehtyyn arviointiin voi sosiaalityöntekijän näkökulmasta liittyä epävarmuutta. Tätä epävarmuutta voidaan opinnäytetyöntekijän näkemyksen mukaan lievittää arviointityötä kehittämällä.

Systemaattisuus luo arvoa

Opinnäytetyönä tehdyssä kehittämistyössä saatiin kattava käsitys yksikön arviointityön nykytilasta ja kehittämistarpeista. Kehittämistyön perusteella tiedetään, millaisen työskentelyn avulla luodaan arvoa sosiaalityöntekijän päätöksentekoon ja toisaalta se, mitä tästä näkökulmasta tulisi jatkossa työn kehittämisessä huomioida. Kehittämistyöstä saatavan hyödyn voidaan katsoa ulottuvan työyhteisön parantuneen toiminnan kautta sosiaalityöntekijälle ja asiakkaana olevalle lapselle sekä hänen perheelleen. Kehittämistyön tulokset ovat hyödynnettävissä muussa vastaavanlaisessa toiminnassa.

Kehittämistyössä arviointityön rakenne ja sisältö määriteltiin yhdessä työyhteisön kanssa. Tämän jälkeen arviointityön kuvaukset tuotettiin esitteeksi. Näin voidaan tukea työskentelyn systemaattisuutta ja nopeaa käynnistymistä, jotka molemmat nostettiin päätöksenteon kannalta tärkeiksi kehittämiskohteiksi. Perhetyöhön ja dokumentointiin liittyvät kehittämistarpeet siirrettiin osittain käytäntöön vuoden 2016 aikana. Dokumentoinnin kehittämiseen paneudutaan myöhemmässä vaiheessa, ja osana kehittämistyötä tehtiin jatkokehittämisehdotuksia tätä varten.

Koska lyhytaikaisen perhehoidon toteutustavat vaihtelevat, olisi jatkossa kiinnostavaa tutkia sekä sitä, miten arviointityötä toteutetaan eri kunnissa, että sitä, miten eri tavoin toteutettu arviointityö tukee sosiaalityöntekijän päätöksentekoa lapsen asioissa.

Opinnäytetyö toteutettiin toimintatutkimuksen viitekehyksessä. Tietoa työn kehittämistarpeista kerättiin haastattelemalla sosiaalityöntekijöitä kunnan kaikista lastensuojelun avohuollon toimintayksiköistä. Opinnäytetyö ”Arviointi sosiaalityöntekijän päätöksenteon tukena – vastaanottoperhetoiminnan arviointityön kehittäminen” valmistui marraskuussa 2016 Laurea Leppävaarassa.

Lisätietoja:

Hanna Hautaniemi
Tulevaisuuden tietojohtaminen sosiaali- ja terveysalalla-koulutusohjelma, YAMK
puh. +358 44 289 0123, hanna.hautaniemi(at)gmail.com


Viimeksi muokattu 5.1.2017 14:28