YAMK-opinnäyte: Aktiivinen osallistaminen ihmiskeskeisten palveluinnovaatioiden lähtökohdaksi


​Aktiivisen osallistamisen -havainto tulee esille Laurean liiketalouden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, Service Innovation and Design –koulutusohjelman opinnäytetyöstä, Future-oriented approach for service concept innovation.

Asiakkaan aktiivinen osallistaminen palvelun innovointiprosessin aikana tukee asiakkaan kannalta merkityksellisen ja kestävän ratkaisun löytämistä. Aktiivinen osallistaminen on tärkeää myös muiden keskeisten sidosryhmien kannalta. Asiakkaiden aktiivinen osallistaminen auttaa palvelun tarjoajaa ymmärtämään asiakkaiden tarpeita muotoutuvassa palveluympäristössä.

Opinnäytetyön tavoitteena oli uusien palvelukonseptien innovointi sekä yritysasiakkaan sitouttaminen konseptien jatkokehittämiseen. Tarkoitus oli tutkia miten tulevaisuussuuntautunut palvelujen innovointimalli sopii yritysten yhteishankkeelle.

Antti Kydön opinnäytetyö on tehty osana kotimaisen finanssialan palvelujentarjoaja Samlink Oy:n sekä tietotekniikan palvelu- ja laitetoimittaja Fujitsu Finland Oy:n yhteishanketta. Yhteishankkeessa muodostettiin mahdollisia finanssialan skenaarioita, ennakointia ja trenditietoutta hyödyntäen. Skenaariot tarinallistettiin ja konseptoitiin palvelumuotoilumenetelmiä hyödyntäen. Asiakkaita osallistettiin innovointiprosessiin mm. kokemuksellisen palveluprototyypin kautta.

Kydön havainnot sekä työn tulokset pohjautuvat moderniin palvelupainotteiseen markkinointiteoriaan, joka korostaa ihmiskeskeisyyttä, palvelun merkitystä yhteiskunnallisena ilmiönä sekä palvelun ja asiakkaan arvon luomista yhdessä asiakkaan ja palveluntarjoajan kanssa.

Opinnäytetyö perustui tutkimukselliseen kehittämiseen, jonka tarkoitus oli uudistaa toimintamalleja sekä tarjota uutta yhteiskunnallisesti hyödynnettävää sekä siirrettävissä olevaa tietoa. Tutkimuksellisen kehittämisen pääpiirteitä ovat järjestelmällisyys, analyyttisyys sekä vallitsevien käytäntöjen kriittinen tarkastelu.

Opinnäytetyöhön Future-oriented approach for service concept innovation on mahdollista tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015121420626

Lisätietoja:

Antti Kytö
​Degree Programme in Service Innovation and Design 
Puh. 050 383 9809, antti.kyto(at)samlink.fi


Viimeksi muokattu 15.6.2016 15:03