Vuoden palvelututkielma -kilpailun voitto Laurean YAMK-opinnäytetyölle


Ensimmäisen Finnish Service Alliancen järjestämän Vuoden palvelututkielma -kilpailun voitti Laurean YAMK-opinnäytetyö. Service Innovation and Design-koulutuksesta viime joulukuussa valmistunut Ida Rainio tutki opinnäytetyössään, voisiko yritystarinaa luoda yhdessä henkilökunnan kanssa ja samalla sitouttaa heitä yrityksessä tapahtuviin muutoksiin.

Vuoden palvelututkielma-kilpailuun osallistui kymmenen viime vuonna valmistunutta palveluaiheisia väitöskirja- ja pro gradu-tutkielmaa seitsemästä eri yliopistosta tai tiedekorkeakoulusta. Ida Rainion YAMK-opinnäytetyö oli ainoa ammattikorkeakoulusta lähetetty kilpailutyö. Voittajan valitsi Finnish Service Alliancen johtoryhmä, johon kuuluu sekä korkeakoulujen että yritysten edustajia. Erityisesti yritysedustajiin Ida Rainion työ oli tehnyt suuren vaikutuksen. Heidän mukaansa kilpailun voittanut työ on erittäin positiivinen yllätys kovatasoisessa kilpailussa. Työssä on hienosti käytetty omaa kerrontaa, jota voi suoraan soveltaa erilaisten yritysten kehittämistyöhön. Arvioijien mukaan opinnäytetyö henkii uudenlaista palvelujen kehittämistä. 

Tarinankerronta tiedetään tehokkaaksi vaikuttamisen välineeksi yrityksissä, mutta miksi niitä kertoo vain yrityksen johto? Ida Rainion opinnäytetyössä tutkittiin, millä tavalla yrityksen henkilöstöä voitaisiin osallistaa yritystarinan kerrontaan ja samalla auttaa muutoksen jalkauttamista organisaatiossa. Opinnäytetyön ohjasi Laurean yliopettaja Leena Alakoski.

Laurea-ammattikorkeakoulun Service Innovation and Design -koulutuksessa tehdyn opinnäytetyön taustalla oli ajatus, että ihmiset hyväksyvät muutokset paremmin, jos he itse osallistuvat niiden luomiseen. Yritystarinan avulla muutoksesta voidaan viestiä yhtä aikaa sekä sisäisesti että ulkoisesti: sisäisen tarinankerrontaprosessin lopputulos on se, mitä organisaatio viestii ulospäin, ja yhteisesti luodulla yritystarinalla on luonnostaan takanaan henkilöstön tuki. Osallistavassa tarinankerronnassa yhdistetään muutosjohtamista, markkinointia ja yritysviestintää.

Opinnäytetyössä kehitettiin lean-lähestymistavalla palvelua, joka fasilitoi yhteiskehitettyä tarinankerrontaa yrityksissä. Keskisuuressa suomalaisyrityksessä tehty pilotti osoitti, että prosessi auttoi työntekijöitä tulemaan tietoisiksi työnantajansa uudesta strategiasta, sillä he joutuivat omakohtaisesti pukemaan sanoiksi, miten uudistukset vaikuttavat heidän työhönsä. Lopputyössä esitellään konseptin kehitysprosessi sekä käyttäjähaastatteluissa esiin tulleet ehdotukset konseptin jatkokehittämiseksi.

Opinnäytetyö vie käyttäjäkeskeistä muotoiluajattelua kokonaan uudelle alueelle – yritysviestintään. Tuotemuotoilusta tuttua muotoiluajattelua on viime vuosina laajennettu palveluihin ja liiketoiminnallisiin innovaatioihin, mutta yritysviestinnässä sitä ei ole ennen hyödynnetty. Yritysviestintä on perinteisesti ollut yritysjohdon ja viestinnän ammattilaisten otteessa, ja henkilöstölle on jäänyt vastaanottajan rooli.

Ida Rainio (Master of Business Administration, FM) valmistui Laurean englanninkielisestä Service Innovation and Design –YAMK-ohjelmasta joulukuussa 2014. Hän työskentelee palvelu- ja sisältömuotoilualan yrittäjänä.

– Näen hirveästi mahdollisuuksia muotoiluajattelun soveltamisessa uusille aloille. Oma lähestymiskulmani oli media-alan taustani takia viestinnällinen, mutta käyttäjäkeskeisen ajattelutavan avulla voidaan muuttaa totuttuja toimintamalleja monella muullakin toimialalla, hän summaa oppejaan.

Voittanut opinnäytetyö: Co-created Corporate Story: Creating a Concept for Engaging Staff into Change Implementation


Viimeksi muokattu 13.4.2015 15:56

​Ida Rainio  (oik.) ja opinnäytetyön ohjaaja Leena Alakoski (kesk.) vastaanottivat palkinnon Service Day 2015 -tapahtumassa Otaniemessä 18.3.