YAMK-opinnäytetyö: Valmentava johtaminen ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet työssä: Työhyvinvoinnin kehittämishanke


​Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuessa, julkinen ja yksityinen sektori kilpailee osaavasta henkilökunnasta. Jotta työntekijät saadaan sitoutettua työhön ja työyksikköön, tulee johtamista uudistaa ja lisätä henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia työhön liittyvissä päätöksissä. Organisaation kilpailukykyä ja yleistä imagoa voidaan kehittää työhyvinvoinnin lisäämisen kautta. Tyytyväinen ja hyvinvoiva henkilöstö sitoutuu työhön ja luo aktiivisesti työyksikössä uusia keinoja työn kehittämiseksi.

Opinnäytetyö toteutettiin Helsingin kaupungin palvelutalossa, jossa työyhteisön yhteisiksi kehittämiskohteiksi valittiin tammikuussa 2017 henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ja johtamisen kehittäminen. Kehittämiskohteet nousivat kunta 10 työhyvinvointitutkimuksen tuloksista. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia työhön liittyviin päätöksiin, sekä valmentavan johtamisen toteutumista yksikössä. Tavoitteena oli tuoda esille henkilöstön kehittämisehdotuksia, miten työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia työhön liittyviin päätöksiin voidaan lisätä. Opinnäytetyössä vertailtiin myös yksikön esimiesten ja työntekijöiden välisiä vastauksia työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksista, sekä valmentavan johtamisen toteutumisesta yksikössä.

Opinnäytetyön tuloksissa ilmeni, että esimiehet arvioivat työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet paremmaksi kuin mitä työntekijät itse. Työntekijöiden vastauksissa tuli ilmi riittämätön mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön liittyviin päätöksiin, sekä työaikoihin. Esimiesten vastauksissa korostui toive henkilöstön itseohjautuvuudesta ja aktiivisesta osallisuudesta päätöksentekoon.

Opinnäytetyön tuloksissa kehittämisehdotuksia esitettiin muun muassa tiedonkulun parantamiseen ja kokouskäytäntöjen muuttamiseen. Työyhteisö toivoi myös autonomisen työvuorosuunnittelun kokeilua työyksikössä. Aikaisemmat tutkimustulokset osoittavat, että autonominen työvuorosuunnittelu lisää työntekijöiden mahdollisuutta sovittaa vapaa-aika, sekä perhe-elämä yhteen, joka tukee työntekijöiden työssä jaksamista ja lisää työhyvinvointia.

Opinnäytetyön avulla tuotettu tieto antaa hyviä kehittämisehdotuksia siihen, miten työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia työhön liittyviin päätöksiin voidaan lisätä. Opinnäytetyön tulokset valmentavan johtamisen osalta antavat esimiehille tärkeää tietoa siitä, mitä työntekijät odottavat ja toivovat esimieheltä, mitä tukea työntekijät esimiehiltä tarvitsevat. Opinnäytetyön kehittämisehdotusten toteuttamisen kautta työyhteisössä on mahdollisuus lisätä henkilöstön työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia yksikössä.

Lisätietoja:

Johanna Sankari
Sairaanhoitaja (YAMK)
Sosiaalisen kuntoutumisen ja terveyden edistämisen johtaminen ja kehittäminen
Puh. +358 40 564 0350
johanna.sankari@laurea.fi


Viimeksi muokattu 18.6.2018 9:36