YAMK-opinnäytetyö: Tutkimuksen mukaan osallistavilla Kohtaamistaideryhmillä voidaan vaikuttaa ikäihmisten elämään positiivisesti


​Opinnäytetyössä tutkittiin Kohtaamistaideryhmään osallistumisen vaikutuksia ikäihmisten elämään. Kohtaamistaide on osallistava taidetyöskentely muoto, jota käytetään erilaisissa ryhmissä sosiaali- ja terveyspalveluiden alueella sekä työnohjauksissa. Kohtaamistaide on yleensä ryhmämuotoista tavoitteellista toimintaa, jossa hyödynnetään kuvataiteen eri menetelmiä. Kohtaamistaiteen perus periaatteita ovat moniaistisuus ja joka kerta toistuva samana pysyvä työskentelyn rakenne. Laakson tutkimuksen mukaan Kohtaamistaideryhmään osallistuminen voi vaikuttaa ikäihmisen elämään eritavoin; ryhmään osallistuminen voi käynnistää osallistujan oman luovan prosessin ja näin mahdollistaa uusien ulottuvuuksien ja uuden sisällön löytymiseen ikäihmisen elämään. Parhaimmillaan tämä voi johtaa kokonaan uudenlaiseen asioiden näkemiseen ikäihmisen elämässä ja antaa uusia näkökulmia arkeen.

Myös Kohtaamistaideryhmän osallistujien keskinäisellä vuorovaikutuksella voi olla paljon merkitystä ikäihmiselle. Ryhmän vuorovaikutus koettiin kertoman mukaan tärkeänä ja se toi osallistujille merkityksellisyyden tunnetta heidän elämäänsä.  Ryhmässä he kokivat tulleensa nähdyiksi ja kuuluiksi- tällä voi olla paljonkin vaikutusta ikäihmisen itsetuntoon. Tärkeäksi ikäihmiset kuvasivat myös tunteen johonkin ryhmään tai yhteisöön kuulumisesta. Näin voidaan ehkäistä myös eristäytymistä ja yksinäisyyden tunnetta. Tutkimukseen haastatellut ikäihmiset kokivat, että ryhmä toi heidän elämäänsä lisää voimavaroja. Ryhmä oli auttanut myös oman elämän kriisistä selviytymisessä, kuvasi yksi ikäihmisistä, joka koki saaneensa ryhmästä suuren avun itselleen.

Laakson tutkimus käsitteli myös ikäihmisen suhdetta läheisiin ihmisiin. Ryhmään, josta tutkimus oli tehty, oli osallistunut Ikäihmisiä yhdessä läheisen ihmisen kanssa. Suhde omaisiin ja läheisiin vaikuttaa myös kiinteästi ikäihmisen hyvinvointiin. Ikäihmiset kokivat, että olivat ryhmästä saaneet mukavaa yhteistä tekemistä läheisen ihmisen kanssa. Lisäksi Kohtaamistaideryhmä oli mahdollisesti tuonut uutta näkemystä ja kokemusta ikäihmisen ja läheisen ihmisen välille. Toiminnallisessa ryhmässä ihmisen on mahdollista näyttää itsestään aivan uusia puolia ja osaamista, kuin arjen kanssakäymisessä. Kaikkien Kohtaamistaideryhmään osallistuneiden ikäihmisten kokemukset eivät kuitenkaan olleet pelkästään positiivisia. Yksi ryhmään osallistunut ikäihminen ei kertonut saaneensa ryhmästä hyviä kokemuksia- päinvastoin hän oli tuntenut itsensä epäonnistuneeksi ja osaamattomaksi. Ryhmän vaikutukset riippuvat myös ikäihmisen muusta elämänkokemuksesta ja asenteesta taiteen tekemiseen ja taidetyöskentelyyn. Kohtaamistaiteen strukturoitu rakenne ei välttämättä sovi kaikille.

Laakson tutkimusta on tarkoitus hyödyntää Vanhustyön keskusliiton toiminnassa eri ikäpolville suunnattujen Kohtaamistaideryhmien suunnittelussa ja antaa tietoa toiminnan luomisen pohjaksi. Tutkimuksen pohjalta Laakso päätyy ehdottamaan, että toiminnan kehittämisessä tulisi Vanhustyön keskusliitossa huomioida seuraavia seikkoja: Koska Kohtaamistaideryhmä voi toimia oman luovan prosessin ja taidetyöskentelyn avaajana, tämä tulisi huomioida ryhmän toiminnassa? Samalla voitaisiin pyrkiä avaamaan lisää mahdollisuuksia ryhmään osallistujille niin, että heille olisi entistä paremmat mahdollisuudet jatkaa taidetyöskentely prosessia myös ryhmän jälkeen. Myös ikäihmisen ja läheisen yhteistä ja toiminnallista tekemistä voitaisiin hyödyntää myös ryhmän jälkeen ja ulkopuolella. Vanhustyön keskusliitossa tuotetaan paljon materiaalia; tulisi miettiä voitaisiinko myös tuottaa materiaalia yhteiseen omaan taidetyöskentelyyn, eräänlainen tee se itse- paketti. Kohtaamistaideryhmissä tulisi myös näkyvämmin ottaa tavoitteeksi ikäihmisten voimavarojen kartuttaminen, koska tutkimuksen mukaan Kohtaamistaideryhmä työskentely lisää ikäihmisten voimavaroja.

Hanna Laakso käytti opinnäytetyönä tekemässään tutkimuksessa aineistona neljän Kohtaamistaideryhmään osallistuneen ikäihmisen haastattelua. Kaikki haastatellut olivat osallistuneet samaan Kohtaamistaideryhmään eräässä palvelukeskuksessa Helsingissä. Kaikki tutkimukseen osallistuneet henkilöt olivat naisia, he olivat iältään yli 65-vuotiaita ja he osallistuivat ryhmään yhdessä läheisensä kanssa. Hanna Laakson tutkimuksessa näistä haastatteluainestoista nousseiden teemojen perusteella pyrittiin löytämään vastauksia kysymykseen Kohtaamistaideryhmän vaikutuksista ikäihmisen elämänlaatuun. Tutkimusmenetelmänä käytettiin teemoittelua.

Lisätietoja:

Hanna Laakso
Opinnäytetyöntekijä
Hyvinvointi- ja terveyspalveluiden kehittäminen ja johtaminen (YAMK)
laakso.hanna@gmail.com
puh. +358 40 7004101
Viimeksi muokattu 18.6.2018 21:07